Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3160. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 7445.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) in na podlagi določb zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 30. seji dne 11. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve sredstev, namenjenih za finančne intervencije v kmetijstvu v Občini Šmarje pri Jelšah, ki se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Obseg ukrepov, višino in razdelitev sredstev za program ohranjanja in razvoj kmetijstva predlaga odbor za kmetijstvo na predlog strokovne službe Občine Šmarje pri Jelšah in jo potrdi občinski svet z odlokom o proračunu občine za tekoče leto.
3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Šmarje pri Jelšah se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojno naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– okolju prijaznejšo tehnologijo pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno koriščenje kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja (tečaji, predavanja ...),
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetije so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu in so locirane na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo dejavnost na področju kmetijstva.
Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem morajo biti izkazana kot nujna, od katerih je odvisen obstoj kmetije.
5. člen
Finančna sredstva v kmetijstvu se dodeljujejo kot finančne intervencije za namene iz II. poglavja (nepovratna sredstva) in v obliki subvencionirane obrestne mere pri najemanju kreditov iz III. poglavja tega pravilnika, v višini kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Šmarje pri Jelšah.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do intervencijskih sredstev na osnovi izkazanih računov ustreznih služb ter na osnovi in pod pogoji določenimi s tem pravilnikom in z razpisi Občine Šmarje pri Jelšah, ki morajo vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene iz tega pravilnika,
– pogoje za pridobitev razpisanih sredstev,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za razpisana sredstva,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prosilec predložiti k prijavi na razpis,
– rok za vložitev prijav, ki ne sme biti krajši kot 15 dni od dneva objave razpisa.
7. člen
Javni razpis izvede odbor za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: odbor).
Odbor pripravi razpisno dokumentacijo, objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan občine v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika.
8. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja Oddelek za gospodarstvo in Oddelek za finance občine Šmarje pri Jelšah.
9. člen
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva prejema do dneva vračila sredstev.
V primeru, da so prejemniki sredstev pravne osebe, se obveznost vrnitve nenamenske porabe sredstev zavaruje s pogodbo.
10. člen
Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz tega pravilnika.
II. FINANČNE INTERVENCIJE
11. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah, in sicer za:
– rastlinsko proizvodnjo,
– živinorejo,
– podporo razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
– izobraževanje in društvene dejavnosti,
– razvoj podeželja,
– urejanje kmetijskih zemljišč.
1. Rastlinska proizvodnja
1.1. Sofinanciranje težjih pogojev obdelave
Namen: ohranjanje obdelovalnih površin s težjimi pogoji obdelave in ohranjanje avtohtonih specifičnih rastlin. Za težje pogoje se štejejo razmere ročne košnje, težjega dostopa, nagib terena oziroma ugotovljene druge posebne okoliščine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– prosilec mora rediti najmanj 1 GVŽ/ha,
– skupna površina, za katero se uveljavlja subvencija, mora biti velika najmanj 1 ha,
– zemljišče mora biti pokošeno do 30. junija tekočega leta,
– prosilci za podporo morajo imeti obdelane vse lastne površine in površine v zakupu.
Način izplačila: na podlagi predhodnega ogleda in predloga sklepa odbora.
1.2. Regresiranje analize krme in zemlje
Namen: analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov in analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve analize krme in zemlje za upravičence iz tega pravilnika,
– k računu je potrebno predložiti seznam upravičencev z navedbo deleža občine za posameznega upravičenca.
1.3. Sofinanciranje dosejevanja trave
Namen: izboljšanje travne ruše
Pogoji za pridobitev sredstev:
– parcela na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– zapisnik izvajalca setve,
– velikost parcele najmanj 0,2 ha.
2. Živinoreja
2.1. Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– osemenitev telic in krav, ki je izkazana na podlagi potrdila o osemenitvi,
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve osemenjevanja za upravičence iz tega pravilnika,
– k računu je potrebno predložiti seznam upravičencev ter kopije potrdil o osemenitvi.
2.2. Sofinanciranje analize somatskih celic in uree
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri prosilcu mora biti izvršena analiza somatskih celic in uree,
– prosilec mora predložiti račun o opravljeni storitvi v tekočem letu.
2.3. Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve zavarovanja živali za upravičence iz tega pravilnika,
– k računu je potrebno predložiti seznam upravičencev z navedbo števila zavarovanih živali za posameznega upravičenca in deleža zneska občine k sklenjenemu zavarovanju posameznega upravičenca.
2.4. Sofinanciranje pregledov molznih strojev
Namen: preprečevanje obolenj vimena, pridelava kvalitetnejšega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– opravljen strokovni pregled molznega stroja s strani pooblaščene organizacije, ki je usposobljena za te preglede,
– prosilci morajo predložiti račun z dokazilom o opravljeni storitvi
2.5. Sofinanciranje ureditve gnojišč in gnojnih jam
Namen: urejena okolja kmetij
Pogoji za pridobitev sredstev.
– predloženi predračuni,
– gradbena dokumentacija.
3. Spodbujanje razvoja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in ekološkega kmetovanja
3.1. Podpora ekološkemu kmetovanju
Namen: okolju prijaznejša tehnologija pridelave kmetijskih proizvodov in s tem v zvezi izboljšanje kvalitete kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišč na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– prosilci morajo predložiti dokazila o izvedeni ekološki kontroli – račun o opravljeni storitvi in zapisnik pristojne komisije.
3.2. Sofinanciranje investicij hladilnih naprav za mleko in zbiralnic mleka
Namen: izboljšati kvaliteto mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o številu krav – kopija zbirne vloge MKGP,
– izjava upravičenca, da bo napravo uporabljal vsaj pet let oziroma je ne bo odtujil brez ustrezne zamenjave,
– mnenje kmetijske svetovalne službe;
– prosilec mora predložiti račun o nakupu hladilne naprave,
– za gradnjo ali adaptacijo zbiralnice mleka pa mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo: dovoljenje za gradnjo oziroma adaptacijo, dokazila o zagotovljenih lastnih sredstvih oziroma investicijski program in dokazila o izvedenih plačilih v tekočem letu za investicijo, ki ni bila začeta pred pričetkom tekočega leta.
4. Izobraževanje in društvene dejavnosti
4.1. Izvajanje izobraževanja in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti v smislu pospeševanja registracije kmetij, seznanjanja z obstoječo zakonodajo in predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev.
a) Upravičenci so: kmetijska svetovalna služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno usposobljen za opravljanje storitve,
– račun s seznamom udeležencev,
– predhodna odobritev izobraževanja s strani strokovne službe občine.
b) Upravičenci so: kmetje Občine Šmarje pri Jelšah.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– plačan račun,
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– predhodne odobritve izobraževanja s strani strokovne službe občine (glede na vrsto, trajanje in stroške izobraževanja).
4.2. Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva
Namen: podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.
Pravico za pridobitev sredstev imajo društva in organizacije na področju kmetijstva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– na razpis se lahko prijavijo registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva (prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Šmarje pri Jelšah),
– dejavnost mora potekati na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– finančno ovrednoten program dela,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije ...).
5. Podpora ohranjanju kulturne dediščine in tradicije na področju kmetijstva – razvoj podeželja
5.1. Projekti regionalnega in celostnega razvoja podeželja
V okviru navedene postavke se zagotavljajo sredstva za:
– pripravo in izdelavo projektov CRPOV,
– izvedbo letnih del iz naslova CRPOV, v skladu z določenimi prioritetami,
– pripravo regionalnih projektov za razvoj podeželja,
– izvedbo aktivnosti iz naslova regionalnih projektov,
– posamezni projekti s področja kmetijstva,
– druge raziskovalne naloge za potrebe kmetijstva.
Namen in pogoji so definirani v posameznih republiških razpisih.
V občinskem proračunu se zagotovi razlika med dodeljenimi državnimi in celotnimi potrebnimi sredstvi za te namene.
5.2. Obujanje tradicionalnih kmečkih opravil
Namen: podpora ohranjanja kulturne dediščine in obujanje opuščenih oblik tradicionalnih kmečkih opravil in običajev.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo društva in posamezniki, ki v okviru kulturnih in drugih prireditev, organizirajo prikaz določenega tradicionalnega kmečkega opravila.
5.3. Obnova kozolcev
Namen: podpora ohranjanja kulturne dediščine.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– na razpis se lahko prijavijo kmetje Občine Šmarje pri Jelšah,
– prosilec mora predložiti mapno kopijo, iz katere mora biti razvidna parcelna številka in katastrska občina ter na njej označena lokacija kozolca,
– odločba o dovolitvi priglašenih del.
Prednost imajo prosilci, ki kozolce uporabljajo za prvotni namen in sredstev iz tega naslova še niso koristili.
6. Varstvo kmetijskih zemljišč
6.1. Melioracije in dostopi do obdelovalnih površin
Namen: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdelovalnih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Šmarje pri Jelšah,
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonomske upravičenosti investicije, ki jih na podlagi ogleda potrdi komisija,
– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo melioracije,
– zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba,
– dovoljenje ustreznega organa, če gre za poseg v prostor,
– izjava prosilca, da bo meliorirano zemljišče oziroma urejeno pot, obdeloval oziroma vzdrževal v funkcionalnem stanju vsaj še 10 let.
12. člen
Kriterije oziroma delež sofinanciranja za finančne intervencije iz tega poglavja predlaga odbor v sodelovanju s strokovno službo občine, v skladu z višino razpoložljivih sredstev za posamezne namene. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezni namen.
13. člen
S proračunom potrjena sredstva za finančne intervencije se za posamezne namene iz II. poglavja tega pravilnika lahko prerazporejajo glede na prispele prijave.
14. člen
V primeru elementarnih nesreč se lahko določena sredstva prerazporedijo za te namene v skladu s sklepom odbora.
III. SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV
15. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. nakup, graditev ali adaptacijo prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti;
2. pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah;
3. nakup strojne opreme za primarno kmetijsko dejavnost;
4. nakup opreme za izvajanje turistične dejavnosti na kmetijah;
5. pospeševanje ostalih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
6. obnova fasad objektov kmetijskega gospodarstva;
7. obnova kritine objektov kmetijskega gospodarstva.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
1. račun o izvedenem nakupu, račun za projektno dokumentacijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji prostorov za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti ter dokazila o plačilu teh situacij,
2. račun o nakupu opreme in strojev za potrebe turističnih kapacitet na kmetiji, račun za projektno dokumentacijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji turističnih kapacitet na kmetiji in dokazila o plačilu teh situacij,
3. račun o nakupu kmetijskih strojev,
4. račun o nakupu opreme za turistične sobe na kmetiji,
5. račun za projektno dokumentacijo, potrjene situacije o graditvi ali adaptaciji in dokazila o plačilu teh situacij, račun za nakup opreme in pripomočkov za dopolnilne dejavnosti,
6. račun za nakup materiala in izvedenih obrtniških del,
7. račun za nakup kritine, nakup ali razrez lesa za ostrešje, za prevoze materiala, račun za izvedbo obrtniških del.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Šmarje pri Jelšah in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere,
– investicija ne sme biti začeta pred pričetkom tekočega leta,
– podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije od Kmetijske svetovalne službe.
Za posojilo lahko zaprosijo lastniki kmetij, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu.
Sedež prosilca in lokacija objekta mora biti na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
Višina posojila ne sme biti višja od 50% predračunske vrednosti investicije in je odvisna od višine razpoložljivega kreditnega potenciala. Posojila se dodeljujejo kmetom z najdaljšo dobo vračila do sedem let, kratkoročna posojila kmetom do enega leta. Višina obrestne mere se vsako leto izoblikuje glede na ponudbo finančnega trga.
Sklep o razpisu za dodelitev posojil oziroma subvencij sprejme odbor in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.
Postopke v zvezi s to točko vodi Razvojna agencija Sotla, v primeru da agencija na opravlja teh del za občino, prevzame to funkcijo odbor in definira pravila v skladu s tem pravilnikom.
IV. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-0041/02
Šmarje pri Jelšah, dne 11. julija 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti