Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3158. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona Šentjur, stran 7442.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 29. seji dne 1. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona Šentjur
1. člen
S tem odlokom se spremeni zazidalni načrt industrijske cone Šentjur (projekt Zavoda za urbanizem Velenje, št. 877/91-ZN-P), odlok o zazidalnem načrtu (Uradni list RS, št. 29/91, 11/94, 37/97, 38/01 in 104/01 – v nadaljevanju: osnovni odloki) po projektu, ki ga je pod št. 418/02 izdelalo podjetje URBANA urbanizem projektiranje Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja, in ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Na koncu 3. člena osnovnih odlokov se doda besedilo, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na območja urejanja z oznakami A, E1, E2, K in S. Meje prej navedenih območij urejanja so grafično opredeljene v projektu iz 1. člena tega odloka.
Območja urejanja po tem odloku vključujejo parcele:
območje A: 981/1, 981/8, 981/17, 981/13, 981/2, 982/1, 982/3, 981/14, 981/3, 981/10, 981/7, 981/6, 968/1 vse k.o. Šentjur;
območje E1: 133/1, 133/3, 270/4, 271/, 270/4, 129/12, 129/8, 129/9 vse k.o. Tratna;
območje E2: 129/11, 129/9, 129/10, 132/2, 127/1 vse k.o. Tratna,
območje S: 822/12, 822/6, 822/13, 822/31, 822/30, 822/18, 822/30, 822/28, 822/29, 822/27, 822/26, 822/2, 822/19, 822/10, 963/1, 962, 963/2, 964/2, 822/57, 965/2 vse k.o. Šentjur;
območje K: 92/2, 92/1, 90/1, 90/2, 101/1, 105/1, 129/13, 101/2, 101/4 vse k.o. Tratna.«
3. člen
V 5. členu osnovnih odlokov se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Območja sprememb in dopolnitev ZN po tem odloku so namenjena:
območje A: poslovni in proizvodni dejavnosti,
območje E1: proizvodna in storitvena dejavnost,
območje E2: proizvodna in poslovna dejavnost,
območje S: stanovanjsko, poslovni in storitvene dejavnosti,
območje K: poslovno, trgovska, skladiščna dejavnost in stanovanjske enote.«
4. člen
V 6. členu osnovnih odlokov se pod točko a) Coniranje površin – opredelitev dejavnosti doda nov odstavek, ki se glasi:
»v območju S se objekt z oznako S9 ohranja in se namenja stanovanjski poslovni dejavnosti«
5. člen
V 7. členu osnovnih odlokov se pod točko a) Coniranje površin – opredelitev dejavnosti doda nov odstavek, ki se glasi:
»v območju A: gradnja žerjavne proge ( AC1), podaljšanje žerjavne proge (AC 2), vodohran industrijske vode (AC3), povečanje sedanje proizvodne hale na JZ in JV strani (AC4 in AC5);
v območju E1: proizvodna hala (PE5) s parkirišči;
v območju E2: skladišče (E2-1), lakirnica (E2-2), proizvodna hala aluminijastih izdelkov (E2-3), proizvodna hala pohištvenih izdelkov (E2-3), nadstrešnice (E2-5);
območje K: gradnja objektov za potrebe lastnikov zemljišč; dejanski namen se posebej obdela v lokacijski dokumentaciji, ki se izdela za posamezni objekt. Za vse obstoječe objekte na tem delu velja možnost prenove, dozidave ali spremembe namembnosti, kot so predvidene v 6. členu osnovnih odlokov za območja S.«
6. člen
V 8. členu osnovnih odlokov se v točki 2. Pogoji za nove – predvidene objekte doda nova alinea, ki se glasi:
»Pogoji za arhitektonsko oblikovanje območij urejanja, ki so opredeljena v 3. in 4. členu tega odloka, so naslednji:
a) tlorisni gabariti objektov (okvirno):
AC1 – hala za škarje: 115m x 26m
AC2 – žerjavna proga: L = 267m
AC3 – rezervoar za hladilno vodo: 15m x 10m x 3m
AC4 – proizvodna hala: 42m x 34m
AC5 – proizvodna in skladiščna hala: 66m x 56m
PE5 – proizvodna in skladiščna hala: 60m x 32m
E2-1 – skladišče: 55m x 40m
E2-2 – dograditev lakirnice: 122m x 20m
E2-3 – proizvodna hala s skladiščem za aluminijaste izdelke: 120m x 60m
E2-4 – proizvodna hala s skladiščem za kovinsko pohištvo: 120m x 80m
E2-5 – nadstrešnice v podaljških objektov v širini 10m, druga stranica pa je enaka širini osnovnega objekta
K – veljajo enaki pogoji iz tč. 2 (Pogoji za nove – predvidene objekte) 8. člena v osnovnem odloku
b) višinski gabariti:
proizvodni deli objektov so lahko višine do 7m, pri skladiščnih delih pa do 12m, stanovanjski objekti imajo etažnost P + IP, poslovni del objektov je lahko do višine 4m.
c) način gradnje, oblikovanje objektov:
Proizvodne in skladiščne hale so montažni objekti, poslovni in stanovanjski objekti pa so klasične gradnje. Strehe na proizvodnih in skladiščnih halah so ravne ali z minimalnim strešnim naklonom z vgrajenimi strešnimi svetlobnimi kupolami. Na poslovno stanovanjskih objektih so strehe dvokapnice z nakloni strešin nad 30°. Obdelava fasad na j upošteva dosežke stroke tako v materialih kot v oblikovanju, s poudarki na oblikovanju cestnih in vhodnih fasad.«
7. člen
Za 9. členom osnovnih odlokov se doda nov 9.b člen, ki se glasi:
»Pri izvajanju sprememb in dopolnitev ZN so dovoljene naslednje tolerance:
a) dovoljeno je postavljanje zaščitnih ograj, ki bodo namenjene za ograditev objektov ali večjih funkcionalno zaključenih površin,
b) dovoljena je izvedba prizidkov oziroma dozidav k objektom, če nova tlorisna kvadratura ne presega 1/3 obstoječega tlorisa objekta ter v primeru spremembe ali posodobitve delovnih procesov obstoječih dejavnosti v industrijski coni,
c) dovoljena je postavitev nadstrešnic za potrebe tehnološkega postopka industrijske dejavnosti in pridobitve drugih pokritih površin za potrebe obstoječih delovnih procesov,
d) dovoljene so izvedbe nasipov ali drugih pregrad do skupne višine 2m za preprečevanje poplav oziroma za zavarovanje obrobja poplavnega območja,
e) dovoljene so rekonstrukcije ali adaptacije obstoječih industrijskih kompleksov v obsegu, ki ne presega zunanjih gabaritov obstoječih objektov oziroma gradbenih linij,
f) dovoljene so tolerance v tlorisnem gabaritu do + 2m, z upoštevanjem obveznih odmikov od prometne infrastrukture (cesta, železnica, vodotok) ter ob zagotavljanju zadostnih manipulativnih površin,
g) dovoljene so tolerance v višinskih gabaritih do + 2m, oziroma v skladu s tehnološkimi zahtevami skladiščenja,
h) dovoljene so dodatne zunanje ureditve v smislu preureditev parkirnih površin, pešpoti in drugih utrjenih in parkovnih površin,
i) dovoljene so izvedbe ravnih strešnih konstrukcij ali z minimalnimi nakloni strešin, tam kjer so arhitekturni in konstrukcijski pogoji izvedbe objekta ne izvedljivi ali bi drugačna izvedba poslabšala izgled objekta.«
8. člen
V 10. členu osnovnih odlokov se na koncu besedila doda nova točka, ki se glasi:
»Na območju urejanj, ki so določena v 3. in 4. členu tega odloka, je predvidena izvedba dovoznih priključkov z lokalnih cest in javnih poti skladno z ureditveno zasnovo v projektu iz 1. člena tega odloka«
9. člen
Za 14. členom osnovnih odlokov se doda nov 14.c člen, ki se glasi:
»Objekti v območjih urejanja A, E1, E2, K in S bodo priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez skladno z zasnovo v projektu iz 1. člena tega odloka in skladno s pogoji upravljavcev.«
10. člen
Za 25. členom osnovnih odlokov se doda nov 25.b člen, ki se glasi:
»Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Šentjur.«
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-258/01-130
Šentjur, dne 1. julija 2002.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti