Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3154. Program priprave zazidalnega načrta "Gradišče", stran 7436.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji dne 1. 7. 2002 določil
P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta »Gradišče«
1. IZHODIŠČA
Območje obdelave je trg Gradišče, ki se nahaja med Trgom svobode za zahodu, Kolodvorsko ulico na severu in Vošnjakovo ulico na vzhodu ter jugu v mestu Slovenska Bistrica. Trg predstavlja najstarejši del mesta.
Bistven problem trga je njegova anonimnost. Gradišče ne diha kot tržna površina, temveč kot zadnje dvorišče mesta. Bistveni razlogi so dostopi na trg, neprimeren program in neprimerna ureditev trga. Na trgu skoraj ni javnega programa, ne na stavbah, ne na odprti tržni površini. Trg je stekališče stranskih cest, njegova površina je namenjena predvsem parkiranju. Problem obravnavanega prostora so raznolike fasade okoliških stavb oziroma neenotno tvorjeni gabariti objekta. Trg je zaradi posameznih objektov, ki so bili v preteklosti porušeni, izgubil svojo značilno srednjeveško podobo. Objekti so bili nadomeščeni z novogradnjami in novo cesto. Prostor utesnjuje tudi obstoječa tratna ploskev pred objekti, ki nima javnega značaja in funkcionalno ni povezana s trgom.
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99) je območje Gradišča opredeljeno kot zazidano stavbno zemljišče.
Velikost območja je približno 18.000 m2.
V skladu z urbanistično zasnovo za mesto Slovenska Bistrica, ki je bila sprejeta v postopku sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana v letu 1999, je za navedeno območje predvidena izdelava zazidalnega načrta.
Namen izdelave zazidalnega načrta je pridobitev pravnih podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor.
S tem programom se podrobneje opredelijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta – v nadaljevanju: zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti,
– seznam ministrstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku,
– postopek in roki priprave in sprejemanja.
2. ORGANIZACIJA PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Izdelovalca zazidalnega načrta izbere naročnik v skladu z zakonom o javnih naročilih.
3. VSEBINA IN OBSEG ZAZIDALNEGA NAČRTA
3.1. Veljavna prostorska dokumentacija
Za območje obdelave je veljavna naslednja planska dokumentacija, ki mora biti upoštevana pri pripravi zazidalnega načrta:
– prostorskih sestavin planskih aktov – odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99).
Za območje obdelave so veljavni naslednji prostorski izvedbeni akti, ki jih mora izvajalec upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta:
– odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 in 35/02).
3.2. Pravne podlage za pripravo zazidalnega načrta
Pri pripravi zazidalnega načrta bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994-1999 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na podlagi navedenih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
3.3. Prehodno izdelane strokovne podlage
Strokovna podlaga za ureditev trga Gradišče je bila izdelana leta 2001 in se nahaja pri naročniku zazidalnega načrta.
3.4. Potrebna strokovna podlaga
Za pripravo zazidalnega načrta se izdela digitalni geodetski posnetek v merilu 1:500 za območje obdelave potrjen na Geodetski upravi RS, izpostava Slovenska Bistrica.
Navedeno strokovno podlago zagotovi naročnik.
3.5. Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in z navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).
Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– analiza obstoječega stanja in morfološka analiza,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo programa v območju urejanja,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnutku zazidalnega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delovanje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, prestavitve in druge prilagoditve,
– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja (številka parcele in katastrska občina, površina, vrsta rabe, lastništvo),
– ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij;
b) kartografski del:
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v merilu 1:5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– ureditvena situacija v merilu 1:500 s funkcionalnimi rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okoljevarstvenimi in vodnogospodarskimi; glede na obsežnost tematike bo vsebina po potrebi razdeljena na več tematskih kart,
– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500,
– načrt prometnih ureditev z možnostjo navezave na obstoječo cestno omrežje zunaj trga in ureditev mirujočega prometa;
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu:
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja območja,
– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v času gradnje,
– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta.
4. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
4.1. Priprava gradiva za pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta
Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije ter pripravljenih strokovnih podlag, izdelal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta z opisom in utemeljitvijo predvidenih posegov.
4.2. Pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta
Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta organom, ki morajo skladno s predpisi podati pogoje za izdelavo osnutka zazidalnega načrta:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor, Rotovški trg, Maribor,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska 2, Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,
– Društvo za upravljanje KTV, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
4.3. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega načrta v vsebini iz 3.5. točke tega programa.
4.4. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo občinski svet občine Slovenska Bistrica določil osnutek zazidalnega načrta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.
4.5. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala en mesec.
V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica organiziral javno obravnavo. Občani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen način.
4.6. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Oddelek za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku zazidalnega načrta in jih najkasneje po zaključku javne razgrnitve predal izdelovalcu.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna stališča do pripomb in predlogov. O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil občinski svet.
Oddelek za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica bo vsem organom, organizacijam in skupnostim, ki so dali pripombe in predloge, pa jih ni sprejel, poslal obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni sprejel.
4.7. Priprava usklajenega predloga zazidalnega načrta
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek zazidalnega načrta v usklajen predlog zazidalnega načrta.
Predlog zazidalnega načrta bo vseboval enake sestavine kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razlikoval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz obravnav, vseboval bo tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.
4.8. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu zazidalnega načrta
Na usklajeni predlog zazidalnega načrta bo izdelovalec zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij, navedenih v nadaljevanju.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu zazidalnega načrta naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor, Rotovški trg, Maribor,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska 2, Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor,
– Društvo za upravljanje KTV, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom zazidalnega načrta soglaša.
4.9. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajen predlog zazidalnega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se objavi v Uradnem listu RS.
5. ROKI ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:
izbira izvajalca       30 dni po potrditvi programa
               priprave
izdelava gradiva za
pridobitev pogojev in
verifikacija na urbanistični
komisiji           60 dni po podpisu pogodbe
pridobitev pogojev      30 dni
izdelava osnutka       30 dni
javna razgrnitev osnutka   30 dni od objave sklepa v
               Uradnem listu RS
javna obravnava        v času javne razgrnitve
predaja pripomb izdelovalcu  7 dni po zaključeni javni
               razgrnitvi
priprava strokovnih stališč
do pripomb in predlogov    15 dni
izdelava predloga       30 dni po sprejetju stališč
pridobitev soglasij      30 dni
sprejem UN na občinskem
svetu             30 dni od izdelave predloga
priprava končnega elaborata  14 dni po sprejemu odloka
               na občinskem svetu
6. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 10/032-01/31-11/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti