Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3152. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica, stran 7435.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00), določil zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99), je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 31. redni seji dne 1. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99).
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se pri naselju »Pragersko-Gaj« črta beseda »Gaj«, črta pa se tudi naselje »Zgornje Grušovje«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena dosedanja četrta alinea postane peta, ker se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– lahko uvede samoprispevek skladno z določili zakona o samoprispevku«.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon, ta statut oziroma poslovnik občinskega sveta ali kadar takšno odločitev sprejme svet z večino glasov prisotnih članov sveta«.
5. člen
22. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve«.
6. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Nadzorni odbor ima 5 članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«.
7. člen
72. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine se objavljajo v Uradnem listu RS in pričnejo veljati osmi dan po objavi, kolikor ni v posameznem aktu določeno drugače«.
8. člen
80. člen se spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Krajevna skupnost opravlja naloge na način kot je to določeno v odloku o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica.
Najvišji organ odločanja v krajevni skupnosti je svet krajevne skupnosti.«
9. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Slovenska Bistrica pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/ 31-5/2002
Slovenska Bistrica, dne 1. julija 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti