Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3147. Program priprave ureditvenega načrta za območje deponije Hotemež, stran 7425.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 14. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 16. redni seji dne 7. 6. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta za območje deponije Hotemež
I. PREDMET IN CILJ
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
1. vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je potrebno,
2. opraviti v postopku priprave in sprejema ureditvenega načrta;
3. subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi ureditvenega načrta;
4. način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
5. roki za posamezne faze priprave ureditvenega načrta.
Predvidena je izgradnja centra za sortiranje ločeno zbranih odpadkov, centra za ekološko razgradnjo starih telefonskih central, nadomestne betonarne, spremljajočih objektov in objektov ter naprav prometne, komunalne, energetske in teleprenosne infrastrukture.
II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE
2. člen
Ureditveni načrt se pripravi v obsegu in vsebini kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 18/85).
Osnutek
Osnutek ureditvenega načrta se pripravi skladno s predhodnimi mnenji, pogoji in soglasji organizacij in skupnosti ter z elementi in sestavinami kot jih predpisuje ZUNDPP ter navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov. Smiselno se pripravita tekstualni in grafični del.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela dopolnjeni in usklajeni osnutek ureditvenega načrta. Po pridobitvi soglasij soglasodajalcev se kompletira predlog ureditvenega načrta. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
Izdelava ureditvenega načrta:
Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje na podlagi naročila ureditvenega načrta.
III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev so:
1. JP Komunala Radeče,
2. Telekom Slovenije, PE Trbovlje,
3. Elektro Celje,
4. RS, MOP, Agencija RS za okolje, Novo mesto,
5. Direkcija RS za ceste,
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
7. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje,
8. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje,
9. Občina Radeče,
10. Ostali soglasodajalci, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor podati svoje pogoje, mnenja in soglasja v 30 dneh od zahteve.
Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, mnenj in soglasij se šteje, da nimajo pogojev, oziroma da z rešitvami v zazidalnem načrtu soglašajo.
IV. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
4. člen
-----------------------------------------------------------------
Faza dela             Rok
-----------------------------------------------------------------
1. Gradivo za pridobitev     35 dni od podpisa pogodbe
predhodnih pogojev        in po prejemu vseh obveznosti
                 s strani naročnika
2. Pridobitev predhodnih     30–40 dni od posredovanja
pogojev in mnenj         gradiva iz točke 1
3. Usklajevanje in priprava    30 dni od pridobitve
osnutka za JR           predhodnih pogojev in mnenj
4. Predlog stališč do       10 dni po dostavi pisnih
pripomb iz JR           pripomb in predlogov z JR
5. Dopolnjen osnutek UN      20 dni po sprejetju
                 stališč do pripomb
6. Pridobitev soglasij      20–30 dni od izdelave
                 dopolnjenega osnutka UN
7. Predlog UN           10 dni od pridobitve soglasij
-----------------------------------------------------------------
V. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta program priprave ureditvenega načrta se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03200-1/02-56
Radeče, dne 7. junija 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti