Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3146. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2002 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (dopolnitev v letu 2002), stran 7423.

Na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) in 14. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 16. redni seji dne 7. 6. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2002 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od 1986 do leta 1990 za Občino Radeče (dopolnitev v letu 2002)
I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
1. vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje 1986-1990 za območje Občine Radeče (dopolnitve)
2. (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega plana v letu 2002, oziroma SDOPP v letu 2002) in strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP v letu 2002;
3. organizacija priprave SDOPP v letu 2002;
4. subjekti, ki bodo vključeni v postopek priprave in sprejema SDOPP v letu 2002 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
5. terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu 2002 (osnutek; datum javne razgrnitve in način vključevanja javnosti, priprava stališča do pripomb iz javne razgrnitve, usklajevanje s pripravljalci usmeritev in pogojev za izdelavo SDOPP v letu 2002, predlog pridobitev soglasij k predlogu, uskladitev predloga s soglasji, vloga za pridobitev mnenja Vlade RS o usklajenosti predloga z državnimi obveznimi izhodišči, sprejem SDOPP v letu 2002 na Občinskem svetu občine Radeče, objava odloka o SDOPP v letu 2002, način arhiviranja dokumenta SDOPP v letu 2002);
6. sredstva za pripravo in sprejemanje SDOPP v letu 2002.
II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2002
2. člen
SDOPP v letu 2002 se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej navedenega odloka (Urad RS za prostorsko planiranje, 26. 5. 1999, v nadaljevanju: SP) ter tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje sklope:
1. zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij ob sočasnem omejevanju razpršene gradnje (omrežje naselij; razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti, razporeditev proizvodnih dejavnosti, infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske ureditve);
2. zasnovane namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozdov za raziskovanje in pridobivanje rudnin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine znotraj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev) (zunaj ureditvenih območij naselij);
3. podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtevnejši posegi; upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 2/93);
4. obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana;
5. opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi akti, merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo postopek spremembe plana, skupne naloge s sosednjimi občinami);
6. elaborat za spremembe v 1. območju kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.
V SDOPP v letu 2002 se bodo upoštevale utemeljene pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Radeče.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
3. člen
Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za SDOPP v letu 2002, določi Občina Radeče na predlog izdelovalca SDOPP v letu 2002.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2002
4. člen
Koordinator postopka priprave in sprejemanja SDOPP v letu 2002 bodo župan Občine Radeče ter strokovne službe in občinski odbori pristojni za prostor, za kmetijstvo in za gospodarstvo.
Izdelovalec SDOPP v letu 2002 ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv se določi na podlagi zakona o javnih naročilih.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2002 – VIRI
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
 1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 2. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. Za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo sanacij:
 3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Novo mesto,
 4. JP Komunala Radeče,
 5. Krajevne skupnosti Radeče, Svibno, Vrhovo, Jagnjenica.
3. Za zasnovo rudnin:
 1. RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
4. Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
 2. RS, Ministrstvo za kulturo,
 a) RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
 3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju.
5. Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
 a) Planinsko društvo, Občina Radeče.
6. Za zasnovo naselij in območij za poselitev:
 1. Občina Radeče,
 2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor.
7. Za zasnovo prometnega omrežja:
 3. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
 4. VOC Celje,
 5. Slovenske železnice Ljubljana.
8. Za zasnovo omrežja zvez:
 1. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije,
 2. Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje.
9. Za zasnovo energetskega omrežja:
 1. RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
 2. ELES Elektro Slovenija, p.o., javno podjetje za prenos električne energije,
 3. Elektro Ljubljana, PE Trbovlje, Elektro Celje,
 4. Geoplin, d.o.o. Slovenska plinska družba.
10. Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
 5. RS, Ministrstvo za obrambo.
Subjekti iz prejšnjega odstavka določijo, v roku 30 dni po prejemu vloge Občine Radeče, pogoje in usmeritve, ki jih mora izdelovalec SDOPP v letu 2002 upoštevati pri njihovi pripravi.
Subjekti, katerih soglasje je potrebno pridobiti k predlogu SDOPP v letu 2002, morajo svoje soglasje podati v roku 30 dni po prejemu vloge Občine Radeče.
V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA SDOPP V LETU 2002
Terminski plan je orientacijski in se bo prilagodil glede na izvajanje programa.
6. člen
1. Sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Radeče v letu 2002.
2. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za poseg v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč), končni rok za sprejemanje pobud je določen z datumom september 2002. Vse pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Radeče po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvih naslednjih spremembah in dopolnitvah prostorskega plana Občine Radeče.
3. S sprejetjem programa priprave SDOPP v letu 2002 in izborom izvajalca (predvidoma avgust 2002) se prične s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Radeče v letu 2002.
4. Osnutek SDOPP v letu 2002 se izdela v roku 90 dni, koordinatorji postopka priprave SDOPP v letu 2002 opravijo predhodno obravnavo osnutka (predvidoma november 2002), delovni osnutek se pripravi v roku enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma december 2002).
5. Župan Občine Radeče sprejme (predvidoma december 2002) sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka SDOPP v letu 2002, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Radeče trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi in se zaključi predvidoma januar – februar 2003.
7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Radeče in v Krajevnih skupnostih v času trajanja javne razgrnitve (predvidoma marec 2003).
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani, oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Radeče v letu 2003.
9. Izdelovalec SDOPP v letu 2003 pripravi odgovore na pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani javni razgrnitvi (predvidoma do marec 2003).
10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana Občine Radeče (predvidoma april 2003) stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
11. Občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov naloži strokovni službi (izvajalec), da poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka SDOPP v letu 2003, oziroma za dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje sektorskim upravljalcem prostora in zbere soglasja. Usklajen osnutek posreduje Občina Radeče (predvidoma maj 2003) na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS.
12. Župan Občine Radeče posreduje, po sprejetju obvestila Vlade RS o usklajenosti osnutka SDOPP v letu 2002 z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP, usklajeni predlog SDOPP v letu 2002 na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem) postopku (predvidoma junij 2003).
VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V LETU 2002
7. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Občine Radeče v letu 2002, se potrebna sredstva za pripravo strokovnih gradiv, za organizacijske in druge stroške, zagotovijo iz proračuna Občine Radeče.
Za pripravo posebnih strokovnih podlag na utemeljeno in potrjeno pobudo občanov in za tiste dejavnosti, ki so usklajene s strategijo razvoja Občine Radeče bo kritje do 50% stroškov zagotovljeno v proračunu Občine Radeče.
Cena posebnih strokovnih podlag za občane bo določena s posebnim sklepom, cena posebnih strokovnih podlag za ostale pa bo odvisna od obsega pobude.
8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/02-63
Radeče, dne 7. junija 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti