Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3143. Odredba o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, stran 7419.

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001), tretjega odstavka 4. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 16. člena, četrtega odstavka 17. člena, četrtega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 49. člena in 58. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/2001) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 38. seji dne 30. 5. 2002 sprejel naslednjo
O D R E D B O
o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta odredba določa:
– višino takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil,
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ter njeno višino in način plačevanja,
– višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izključno parkiranje določenih vozil,
– višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo,
– višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja vozila,
– višino in način plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.
II. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PROMET TOVORNIH VOZIL
2. člen
V tem poglavju odredbe se določi taksa za izdajo dovoljenja:
– za promet tovornih vozil na območju ožjega mestnega središča, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone in
– za promet vozil na glavnih mestnih vpadnicah in na cestah, ki oklepajo ožje mestno središče, v času jutranje in popoldanske prometne konice, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, delovnih vozil in delovnih strojev.
Taksa za izdajo dovoljenja znaša:
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone do 5 ton, 70.000 SIT na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 5 ton do 7,5 ton, 100.000 SIT na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton do 10 ton, 150.000 SIT na leto,
– za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 10 ton največje dovoljene mase, 200.000 SIT na leto,
– za delovna vozila in stroje 70.000 SIT na leto.
3. člen
Dnevna taksa za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil je enaka višini 1/200 tarife letne takse iz prejšnjega člena.
V primeru, da znaša znesek izračunane takse po tarifi iz drugega člena te odredbe manj kot 10.000 SIT, se plača taksa v višini 10.000 SIT.
4. člen
Plačila takse so oproščena intervencijska vozila in vozila iz 26. člena odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01) ter vozila obvezne gospodarske javne službe.
Izvajanje določila iz prve alinee prvega odstavka 2. člena te odredbe, ki se nanaša na vožnjo tovornih vozil po glavnih mestnih vpadnicah, se odloži do zgraditve parkirnih prostorov ob vpadnicah, kjer bi lahko tovorna vozila parkirala do izteka prometnih konic.
III. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA TER NJENA VIŠINA IN NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
V tem poglavju odredbe se določijo javne parkirne površine, ki so v upravljanju izvajalca gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč, kjer se plačuje parkirnina in višina ter način plačevanja parkirnine.
Javne parkirne površine v upravljanju izvajalca gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč so razdeljene v:
– parkirne površine, namenjene kratkotrajnemu parkiranju do največ ene ure (modre cone),
– parkirne površine, namenjene dolgotrajnemu parkiranju (več kot ena ura),
– posebej urejene in za parkiranje določene površine izven vozišča javnih cest in
– javne parkirne prostore za invalidne osebe.
6. člen
Javne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno in se plačuje parkirnina, so vsi označeni deli vozišča oziroma javne površine ob ali izven vozišča, namenjeni ustavljanju in parkiranju vozil, znotraj ožjega mestnega središča, širšega območja mesta ali v drugih naseljih Mestne občine Novo mesto, ki so določeni z odlokom.
7. člen
Za plačilo parkirnine se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati). Do postavitve teh naprav se parkirnina plačuje na kraju samem pri pooblaščeni osebi izvajalca gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč na javnih površinah.
8. člen
Območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je parkiranje dovoljeno le eno uro (modra cona), obsega:
– del Glavnega trga od Sokolske ulice do Jenkove ulice (desna stran Glavnega trga v smeri Rozmanove ulice),
– Rozmanovo ulico od Kastelčeve ulice do Prešernovega trga,
– Kettejev drevored (od službenega uvoza na dvorišče Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 do zapornic).
V območju modre cone se za dovoljeno eno uro parkiranja plačuje taksa v višini 100 SIT.
9. člen
Stanovalci z območij, kjer je parkiranje časovno omejeno, lahko pridobijo dovolilnico za parkiranje z veljavnostjo določenega termina v pavšalnem znesku v višini:
– 2.000 SIT na mesec,
– 15.000 SIT za tekoče leto.
Izda se lahko le po ena dovolilnica na gospodinjstvo.
10. člen
Območje dolgotrajnega parkiranja (več kot ena ura), kjer se plačuje parkirnina, obsega:
1. tarifni razred:
– Glavni trg
– Prešernov trg,
– Florijanov trg,
– parkirni prostor med Prešernovim trgom in Kapiteljsko ulico (pod kapitljem),
– Kapiteljska ulica,
– Na Loko,
– Kettejev drevored (parkirni prostori med Seidlov ulico in Kettejevim drevoredom),
– Sokolska ulica (nasproti Jakčevega doma),
– Rozmanova ulica (od Glavnega trga do Kastelčeve ulice),
– Detelova ulica,
– Novi trg (ploščad),
– Novi trg 7 (za pošto),
– Novi trg 6 (pred Mestno občino Novo mesto),
– Seidlova cesta (do službenega uvoza Mestne občine Novo mesto),
– Jerebova ulica (ob stanovanjskem bloku št. 20),
– območje UN Bršljin (med Ljubljansko cesto in Kočevarjevo ulico).
V območju prvega tarifnega razreda se plačuje taksa v naslednji višini:
– območje ožjega središča mesta zunaj modre cone: 100 SIT za prvo uro, za vsako naslednjo začeto uro pa 150 SIT, parkirnina se plača v času od 7. do 17. ure,
– območje UN Bršljin: 170 SIT za vsako začeto uro, parkirnina se plača od 6. do 19. ure,
– parkirna hiša Novi trg: 150 SIT za prvo uro parkiranja, za vsako naslednjo začeto uro 120 SIT. Parkirna hiša posluje vsak dan od ponedeljka do petka od 6.30 do 22. ure in ob sobotah od 7.30 do 13.30.
2. tarifni razred:
– parkirni prostori ob Težki vodi in,
– Trdinova ulica (pri Novi Ljubljanski banki).
V območju drugega tarifnega razreda se plačuje taksa v naslednji višini: 100 SIT za vsako začeto uro, parkirnina se plačuje v času od 7. do 15. ure.
3. tarifni razred
– parkirni prostori ob športnem kompleksu Portoval,
– parkirni prostori Cikava pri Komunali,
– parkirni prostori Pokopališče Srebrniče.
V območju tretjega tarifnega razreda je parkiranje brezplačno.
11. člen
Parkirni prostori za invalide, kjer je parkiranje časovno omejeno, so:
– na Glavnem trgu,
– na Novem trgu.
Invalidi z 80% in več odstotno okvaro organizma, zaradi katere jim je oteženo gibanje, lahko parkirajo dve uri brezplačno na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenim za invalide. Na parkirnih mestih se prihod označi s parkirno uro.
Invalidske organizacije in društva, ki imajo poslovne prostore na območju, kjer se parkiranje plačuje, lahko pridobijo letno ali mesečno dovolilnico za parkiranje, z veljavnostjo določenega termina v pavšalnem znesku v višini:
– 2.000 SIT za mesec,
– 15.000 SIT za tekoče leto.
Minibusi in kombi vozila, ki prevažajo invalidne osebe in so registrirane pri invalidskih organizacijah in društvih, imajo brezplačno parkiranje na vseh javnih parkirnih prostorih, namenjenih za invalide.
12. člen
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh.
13. člen
Javne parkirne površine, namenjene parkiranju tovornih vozil, kjer je parkiranje časovno omejeno, so na Cikavi (parkirni prostori med Šentjernejsko cesto, Podbevškovo ulico in Trgovskim kompleksom Mercator).
Javne parkirne površine, namenjene parkiranju avtobusov, kjer je parkiranje časovno omejeno, so nasproti avtobusne postaje Novo mesto. Na tem prostoru se uredijo parkirni prostori tudi za turistične avtobuse.
Višina takse za parkiranje znaša:
Za tovorna vozila:
– do 10 t skupne mase za vsako začeto uro 1000 SIT, za celodnevno parkiranje (več kot 8 ur) 5000 SIT,
– nad 10 t skupne mase, priklopniki in polpriklopniki za vsako začeto uro 1100 SIT, za celodnevno parkiranje (več kot 8 ur) 9000 SIT.
Za avtobuse za vsako začeto uro 500 SIT, celodnevno parkiranje (več kot 8 ur) 4.500 SIT.
Za turistične avtobuse za vsako začeto uro 300 SIT.
Uporaba parkirnih prostorov se plačuje vse dni v letu.
14. člen
Davek na dodano vrednost je že vključen v zgoraj opredeljene zneske takse parkirnin.
IV. VIŠINA TAKSE ZA UPORABO PARKIRNIH POVRŠIN NAMENJENIH ZA IZKLJUČNO PARKIRANJE DOLOČENIH VOZIL
15. člen
V tem poglavju odredbe se na parkirnih površinah, ki jih določi župan, določi posebna taksa za uporabo, in sicer za:
– osebna vozila občinskih in državnih organov za službene potrebe, ki znaša:
· 20.000 SIT mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 0.00 do 24.00 ure vse dni v mesecu
· 15.000 SIT mesečno, za uporabo enega parkirnega mesta od 7.00 do 17.00 ure od ponedeljka do petka,
– osebna vozila stanovalcev z območij za pešce v višini 10.000 SIT letno za eno vozilo.
V. VIŠINA TAKSE ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DOSTAVO
16. člen
V tem poglavju odredbe se določi višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območjih za pešce v dostavnem in izven dostavnega časa za vozila različne skupne mase.
Višina takse za izdajo dovoljenja za dostavo na območju za pešce znaša:
-----------------------------------------------------------------
Skupna masa   Za izdano letno  Za izdano letno   Za izdano
(tona)        dovoljenje  dovoljenje izven     dnevno
          v dostavnem  dostavnega časa   dovoljenje
         času na vozilo     na vozilo   na vozilo
-----------------------------------------------------------------
3,5-5           5.000       10.000     1.500
5-7,5          15.000       70.000     3.000
7,5-10          20.000      100.000     5.000
Nad 10          25.000      120.000     10.000
Osebno vozilo         –       50.000     1.500
-----------------------------------------------------------------
17. člen
Dostava z osebnimi vozili se obravnava kot dostava z dostavnimi vozili. Letno dovoljenje se izda za tekoče koledarsko leto.
VI. VIŠINA STROŠKOV ZA ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA VOZILA IN STROŠKOV VAROVANJA VOZILA
18. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški odvoza nepravilno parkiranega vozila in stroški varovanja vozila.
19. člen
Višina stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila znaša 16.000 SIT za en odvoz, višina stroškov varovanja vozila znaša 500 SIT na dan. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.
20. člen
Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50% višine stroškov za odvoz.
VII. VIŠINA IN NAČIN PLAČILA STROŠKOV ZA PRIKLENITEV, UPORABO IN ODSTRANITEV LISIC
21. člen
V tem poglavju odredbe se določijo stroški za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic po Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01) ter način plačevanja teh stroškov.
22. člen
Višina stroškov priklenitve, uporabe in odstranitve lisic znaša 8.500 SIT. Davek na dodano vrednost je vključen v višino stroška.
23. člen
Stroški iz prejšnjega člena te odredbe se poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in odstranitve lisic.
24. člen
Če pride voznik k vozilu med postopkom priklepanja lisic na vozilo, plača 50% višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic. Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
25. člen
V primeru odvoza z lisicami priklenjenega vozila na varovan prostor v skladu z drugim odstavkom 59. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01), se stroški odvoza in varovanja vozila ter stroški priklenitve, uporabe in odstranitve lisic poravnajo na blagajni izvajalca priklenitve in odstranitve lisic, kjer se po plačilu stroškov vozilo tudi izda.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z uveljavitvijo te odredbe prenehajo veljati vsi predpisi občine, ki so do sprejetja te odredbe urejali določitev javnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja, višino takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil, višino takse za uporabo parkirnih površin, namenjenih za izključno parkiranje določenih vozil, višino takse za izdajo dovoljenja za dostavo, višino stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila in stroškov varovanja vozila ter višino in način plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic.
27. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 30. maja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti