Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3132. Tržni red na javni tržnici Kozje, stran 7411.

Na podlagi drugega odstavka 28. in 29. člena pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/93), ter na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 28. redni seji dne 16. 5. 2002 sprejel
T R Ž N I R E D
na javni tržnici Kozje
1. člen
S tem tržnim redom se določa upravljanje javne tržnice, obratovalni čas, dneve za prodajo, seznam blaga, s katerim se trguje in postopek za pridobitev soglasja za prodajo.
2. člen
Upravljavec javne tržnice v Kozjem je Občina Kozje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
3. člen
Javna tržnica bo na odprtem prostoru na lokaciji, ki jo bo določil upravljavec. Tržnica lahko posluje čez vse leto, praviloma v soboto med 8. in 13. uro. Upravljavec izjemoma dovoli poslovanje tržnice tudi druge dni.
Trgovanje se opravi na premičnih stojnicah, ki so last upravljavca.
4. člen
Na javni tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila:
– žita in mlevski izdelki;
– vrtnine;
– sadje in izdelki iz sadja;
– med in izdelki na bazi medu;
– ostali izdelki rastlinskega izvora;
2. neživilski izdelki:
– zdravilna zelišča;
– semena;
– sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin;
– izdelki domače obrti.
5. člen
Pravico do prodaje na javni tržnici Kozje imajo fizične osebe in podjetja, katera izpolnjujejo zakonske pogoje:
– za kmetijsko pridelavo in imajo stalno prebivališče in kmetijska zemljišča v lasti ali v najemu v Občini Kozje,
– za izdelavo in prodajo izdelkov domače obrti in imajo stalno prebivališče ter sedež podjetja v Občini Kozje.
6. člen
Prodaja je možna na podlagi soglasja, ki ga izda Občinski urad občine Kozje. Soglasje je veljavno za en mesec. Soglasje se pridobi na podlagi vloge, katero je potrebno vložiti najmanj pet delovnih dni pred začetkom meseca. Iz vloge mora biti razviden termin prodaje na tržnici v tekočem mesecu. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o lastni kmetijski proizvodnji oziroma o registraciji dejavnosti. V primeru, ko je število prispelih vlog za posamezen tržni dan večje od števila stojnic, imajo prednost vloge po zaporednem času vložitve.
7. člen
Prodajalci na tržnici so dolžni vzdrževati čistočo in higieno na stojnicah oziroma na celotnem tržnem prostoru. Po končanem tržnem dnevu morajo opraviti čiščenje stojnice in prostora okrog nje ter odstraniti vse odpadke. Prodajalci odgovarjajo materialno tudi za morebitne poškodbe stojnic.
8. člen
Prodajalci na tržnici so poleg tržnega reda dolžni spoštovati tudi ostale zakonske pogoje za prodajo, če so le-ti določeni posebej za izdelke, ki so predmet prodaje.
9. člen
Za prodajo na tržnici v Kozjem se ne plačuje komunalna taksa ali ostale predpisane dajatve s strani Občine Kozje.
10. člen
Nadzor nad uporabo tržnice opravlja do pričetka delovanja občinskega redarja pooblaščena oseba Občine Kozje.
11. člen
Tržni red začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-28-003/02
Kozje, dne 16. maja 2002.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti