Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3128. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2002, stran 7408.

Na podlagi 1., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 27. redni seji dne 4. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.
2. člen
Proračun Občine Kozje za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v 000 SIT
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            464.027
Tekoči prihodki (70+71)                  154.170
70 Davčni prihodki (700+703+704+706)           129.023
700 davki na dohodek in dobiček              93.243
703 davki na premoženje                  25.023
704 domači davki na blago in storitve           10.757
706 drugi davki                         –
71 Nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)                   25.147
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja                        9.501
711 takse in pristojbine                  2.979
712 denarne kazni                       117
713 prihodki od prodaje blaga in storitev            –
714 drugi nedavčni prihodki                12.550
72 Kapitalski prihodki (720+721+722)            8.000
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev          8.000
721 prihodki od prodaje zalog                  –
722 prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja                    –
73 Prejete donacije (730+731)                  –
730 prejete donacije iz domačih virov              –
731 prejete donacije iz tujine                 –
74 Transferni prihodki (740)               301.857
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij                 301.857
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)             466.827
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)          49.650
400 plače in drugi izdatki zaposlenim           30.532
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.518
402 izdatki za blago in storitve              14.000
403 plačila domačih obresti                  600
409 rezerve                         2.000
41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414)         173.940
410 subvencije                       10.000
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom        56.487
412 transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam                         19.532
413 drugi tekoči domači transferi             87.921
414 tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki (420)              216.887
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev          216.887
43 Investicijski transferi (430)              26.350
430 investicijski transferi                26.350
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)     –2.800
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)                –
75 Prejeta vračila danih posojil                –
750 prejeta vračila danih posojil                –
751 prodaja kapitalskih deležev                 –
752 kupnine iz naslova privatizacije              –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)                –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 dana posojila                        –
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije       –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev                  –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                     –
50 Zadolževanje
500 domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga (550)                   –
55 Odplačila dolga
550 odplačila domačega dolga                  –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –2.800
3. člen
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter finančni načrti neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev so priloga k temu odloku.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo do konca leta, za katero je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva. O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati svetu.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva splošne proračunske rezervacije ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot odredbodajalec.
Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri uporabniku.
14. člen
Župan odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 2,000.000 tolarjev.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Kozje za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00).
17. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
18. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotrnostjo uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejena za posamezne namene. Da bi občinski svet ali od njega pooblaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo uporabniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o izvajanju nalog.
19. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-27-004/02
Kozje, dne 4. aprila 2002.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti