Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3127. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2001, stran 7407.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 28. redni seji dne 16. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov            v 000 SIT
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            408.410
Tekoči prihodki (70+71)                  135.437
70 Davčni prihodki (700+703+704+706)           113.370
700 davki na dohodek in dobiček              82.933
703 davki na premoženje                  10.089
704 domači davki na blago in storitve           20.348
706 drugi davki                         –
71 Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)         22.067
710 udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja                         7.189
711 takse in pristojbine                  2.549
712 denarne kazni                       194
713 prihodki od prodaje blaga in storitev            –
714 drugi nedavčni prihodki                12.135
72 Kapitalski prihodki (720+721+722)              –
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev            –
721 prihodki od prodaje zalog                  –
722 prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja                    –
73 Prejete donacije (730+731)                  –
730 prejete donacije iz domačih virov              –
731 prejete donacije iz tujine                 –
74 Transferni prihodki (740)               272.973
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij                 272.973
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)             406.026
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)          42.239
400 plače in drugi izdatki zaposlenim           24.237
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost       2.256
402 izdatki za blago in storitve              13.746
403 plačila domačih obresti                  200
409 rezerve                         1.800
41 Tekoči transferi (410+411+412+413+414)         220.110
410 subvencije                       62.975
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom        43.164
412 transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam                         15.133
413 drugi tekoči domači transferi             98.838
414 tekoči transferi v tujino
42 Investicijski odhodki (420)              128.956
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev          128.956
43 Investicijski transferi (430)              14.721
430 investicijski transferi                14.721
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)      2.384
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)                –
75 Prejeta vračila danih posojil                –
750 prejeta vračila danih posojil                –
751 prodaja kapitalskih deležev                 –
752 kupnine iz naslova privatizacije              –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)                –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
440 dana posojila                        –
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
442 poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije                          –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev                  –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)                     –
50 Zadolževanje
500 domače zadolževanje                     –
VIII. Odplačila dolga (550)                   –
55 Odplačila dolga
550 odplačila domačega dolga                  –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            2.384
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 2002 in se izkazuje v računu financiranja.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-28-002/02
Kozje, dne 16. maja 2002.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti