Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3126. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2002, stran 7406.

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet občine Kočevje na 31. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2002
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2002 se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov         Rebalans proračuna 2002
-----------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)                 2.060,955.259,63
TEKOČI PRIHODKI (70+71)             1.142,543.070,13
70 DAVČNI PRIHODKI                 954,267.000,00
700 Davki na dohodek in dobiček          702,176.000,00
703 Davki na premoženje               88,700.000,00
704 Domači davki na blago in storitve       163,391.000,00
706 Drugi davki                         –
71 NEDAVČNI PRIHODKI                188,276.070,13
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja                   103,777.067,52
711 Takse in pristojbine              12,000.000,00
712 Denarne kazni                    85.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev                       6,500.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki             65,914.002,61
72 KAPITALSKI PRIHODKI               52,000.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev                      35,500.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog                  –
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja            16,500.000,00
73 PREJETE DONACIJE                 1,528.064,50
730 Prejete donacije iz domačih virov        1,528.064,50
731 Prejete donacije iz tujine                 –
74 TRANSFERNI PRIHODKI               864,884.125,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij             864,884.125,00
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)                  2.446,590.640,79
40 TEKOČI ODHODKI                 492,452.252,92
400 Plače in drugi izdatki zaposleni        123,190.354,00
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost                  18,104.602,00
402 Izdatki za blago in storitve          333,086.047,92
403 Plačila domačih obresti             10,571.249,00
409 Rezerve                     7,500.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI                674,586.187,50
410 Subvencije                    4,500.000,00
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom                   115,693.362,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam                    63,978.519,00
413 Drugi tekoči domači transferi         490,244.306,50
414 Tekoči transferi v tujino             170.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI             1.082,918.252,37
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev                     1.082,918.252,37
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI             196,633.948,00
430 Investicijski transferi            196,633.948,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            –385,635.381,16
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB                            –
IV.PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKI
DELEŽEV (750+751+752)                      –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                –
750 Prejeta vračila danih posojil                –
751 Prodaja kapitalskih deležev           1,000.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV                       –
440 Dana posojila                        –
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb                             –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije                          –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)                           –
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              242,960.000,00
50 ZADOLŽEVANJE                  242,960.000,00
500 Domače zadolževanje              242,960.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             31,200.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA                 31,200.000,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH                     172,875.381,16
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – proračun       160,724.496,40
– krajevne skupnosti                12,150.884,77
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)       –38,884.618,84
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)           +38,884.618,84
-----------------------------------------------------------------
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke za investicije in investicijske transfere sklene pogodbe iz prejšnjega odstavka in s tem predobremeni proračun do:
100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2002;
Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke za blago in storitve ali za tekoče transfere sklene pogodbe iz prvega odstavka in s tem predobremeni proračun do:
80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2002.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se črta.
4. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Kočevje v letu 2002 zadolži do višine 127,000.000 tolarjev za izgradnjo nove osnovne šole in zadolži do višine 115,960.000 tolarjev za izgradnjo stanovanjskega bloka.
5. člen
Vsa ostala določila v odloku o proračunu Občine Kočevje za leto 2002 ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100/21-00-120
Kočevje, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti