Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3125. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija, stran 7404.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), določil 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 29. redni seji dne 8. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih služba za gospodarske dejavnosti Občinske uprave občine Idrija (v nadaljevanju: pristojna služba) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Idrija.
2. člen
Gostinec oziroma kmet določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
3. člen
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti pristojni službi 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
4. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
II. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
5. člen
Podaljšan obratovalni čas je obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3. in 4. člen pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
6. člen
Pristojna služba izda soglasje za obdobje koledarskega leta. Po preteku obdobja mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
7. člen
Kot merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upošteva naslednje značilnosti območja Občine Idrija:
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje razvoja turizma v občini (kulturne, športne, turistične prireditve in programi ter druge zabavne prireditve)
– potrebe gostov in značilnosti območja, kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija,
– interesi gostincev in kmetov,
– krajevni običaji ob praznikih in dela prostih dnevih,
– vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
– število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanje policije in inšpekcijskih služb in
– mnenje krajevne skupnosti.
8. člen
Gostinski obrati, ki so v stanovanjskih objektih ali v objektih v stanovanjskih naseljih in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko določijo podaljšan obratovalni čas največ kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
– nočni bari in diskoteke ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne,
– gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati od ponedeljka do četrtka in v nedeljo največ do 23. ure, v petek in soboto največ do 24. ure,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, športni objekti) obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev oziroma ne dlje, kot to določajo zgornje alinee.
9. člen
Restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij, lahko podaljšajo redni obratovalni čas za 1 uro.
10. člen
V času večjih prireditev lahko gostinski obrati in kmetije v kraju prireditve obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev, na podlagi prijave podaljšanega obratovalnega časa in upoštevajoč pogoje.
11. člen
Občinska uprava lahko v roku 15 dni od dneva, ko je od organov nadzora izvedela za neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
– večkratne prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa,
– večkratna posredovanja s strani policije oziroma inšpekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega časa,
– utemeljene pritožbe občanov, ki jih zbere krajevna skupnost in posreduje občini,
– neizpolnjevanje drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve soglasja za najmanj 6 mesecev vnaprej.
12. člen
Občinska uprava občine Idrija lahko posameznemu gostincu izda odločbo za enodnevno izjemno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, različna srečanja, degustacije in podobno).
Gostinec si mora za izjemno podaljšanje obratovalnega časa pridobiti predhodno soglasje pristojne službe, za katero zaprosi najmanj 3 dni pred nameravano prireditvijo.
Soglasja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za druge dni.
13. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinska uprava izda soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišče, protihrupna zaščita, prometna varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega lokala ...)
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času ne izda.
14. člen
V primeru pritožb, kršitev javnega reda in miru ali posredovanja policije ali tržne inšpekcije v času obratovanja v izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostinskemu lokalu najmanj 3 mesece od zadnjega izjemnega podaljšanja ne odobri ponovnega izjemnega podaljšanja obratovalnega časa.
15. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje pristojna tržna inšpekcija in policija.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30600-1/02-1
Idrija, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti