Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3123. Odlok o Čipkarskem festivalu v Idriji, stran 7402.

Na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) in drugega odstavka 5. člena odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija – zavoda za pospeševanje turizma (Uradni list RS, št. 39/00 in 63/01) je Občinski svet občine Idrija na 29. redni seji dne 8. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o Čipkarskem festivalu v Idriji
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Čipkarski festival v Idriji je osrednja tradicionalna turistična, gospodarska in kulturna prireditev, sloneča na osnovah idrijske čipke, zato naj povezuje vse, ki se posredno in neposredno ukvarjajo z njeno izdelavo in poučevanjem izdelave, oblikovanjem, promocijo in trženjem čipke.
II. ORGANIZACIJA ČIPKARSKEGA FESTIVALA
1. Upravni svet
2. člen
Za pripravo in organizacijo festivala imenuje Občinski svet občine Idrija na predlog odbora za gospodarske dejavnosti 15-članski upravni svet čipkarskega festivala, ki deluje kot organ LTO Idrija.
Mandat članov upravnega sveta traja štiri leta.
Upravni svet vodi predsednik, ki ga imenuje Občinski svet občine Idrija na predlog odbora za gospodarske dejavnosti.
3. člen
Upravni svet čipkarskega festivala je sklepčen, če je na seji prisotnih večina članov. Odloča z večino glasov prisotnih članov.
2. Odbori upravnega sveta
4. člen
Upravni svet festivala sestavljajo:
– programsko-razvojni odbor,
– poslovno-finančni odbor,
– organizacijski odbor.
Odbori upravnega sveta lahko obravnavajo zadeve v okviru svojih pristojnosti na samostojnih sejah. Odbori so sklepčni, če je na njihovih sejah prisotnih večina članov, odločajo pa z večino glasov prisotnih članov.
5. člen
Programsko-razvojni odbor skrbi za vsebinsko ustreznost festivala kulturno-etnološkemu in zgodovinskemu izročilu.
V okviru festivala se izvajajo le tiste aktivnosti, ki jih potrdi programsko-razvojni odbor.
6. člen
Programsko-razvojni odbor sestavljajo predsednik upravnega sveta, direktor festivala in devet članov.
Po enega člana imenuje Mestni muzej Idrija, Čipkarska šola Idrija, Občina Idrija, KS Mesto Idrija, Območna obrtna zbornica, Združenje slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, Antonijev rov in Naravoslovnotehnična fakulteta, Oddelek za oblikovanje tekstilij. Enega člana se izbere izmed podanih predlogov društev, ki delujejo v interesu mladih.
7. člen
Poslovno-finančni odbor skrbi in je zadolžen za pozitivni poslovni rezultat festivala.
Odbor sestavljajo trije člani: predsednik upravnega sveta, računovodski delavec, ki je istočasno tudi blagajnik in predstavnik gospodarstva.
Delo odbora vodi predsednik upravnega sveta čipkarskega festivala.
8. člen
Organizacijski odbor izvaja vodenje organizacije festivalskih dejavnosti in skrbi za ustrezno izvedbo redarske službe, zavarovanja ljudi, prometnega reda in zdravniške pomoči v času osrednjih dni čipkarskega festivala.
Za izvajanje organizacijskih del po programu praznovanja, sprejetem na programsko-razvojnem odboru, lahko upravni svet podeli koncesijo v skladu z zakonskimi določili. Koncesija je odplačna. Izbiro koncesionarja opravi upravni svet z javnim razpisom do konca meseca marca za tekoče leto.
V primeru nepodeljene koncesije ali večjega preostanka posameznih aktivnosti festivala sme organizacijski odbor v soglasju s poslovno-finančnim odborom s pogodbo oddati posamezne aktivnosti v izvedbo določenim skupinam oziroma organizacijam ob upoštevanju veljavne zakonodaje o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Koordinacijo in nadzor nad izvajanjem dela iz drugega in tretjega odstavka tega člena izvaja organizacijski odbor.
9. člen
Odbor sestavljajo trije člani: predstavnik Komunale Idrija, tajnik KS Mesto Idrija in direktor festivala.
Delo odbora vodi direktor festivala.
3. Direktor festivala
10. člen
Lokalna turistična organizacija LTO Idrija izmed zaposlenih delavcev zagotovi direktorja festivala, ki je po svoji funkciji član upravnega sveta. Imeti mora najmanj višjo izobrazbo in organizacijske sposobnosti.
Direktor festivala je izvajalec nalog, sprejetih na upravnem svetu festivala.
4. Nadzorni odbor
11. člen
Občinski svet imenuje nadzorni odbor, ki ima tri člane.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela ter finančno poslovanje festivala. Sprejema zaključno finančno poročilo festivala.
5. Častni pokrovitelj
12. člen
Upravni svet čipkarskega festivala v protokolarno–promocijske namene imenuje častnega pokrovitelja festivala.
6. Častni odbor
13. člen
V primeru organiziranja jubilejnega festivala lahko upravni svet imenuje častni odbor festivala, katerega člani so fizične in pravne osebe, ki sodelujejo v protokolarnih in družabnih srečanjih v okviru festivala.
III. PRIPRAVA FESTIVALA
14. člen
Programsko-razvojni odbor pripravi predlog programa festivala, poslovno-finančni odbor pa finančni plan festivala do konca meseca decembra za prihodnje leto.
Finančni plan festivala mora vključevati tudi pokritje stroškov dveh mesečnih plač direktorja festivala ter pripadajoče materialne stroške.
15. člen
Upravni svet čipkarskega festivala do začetka marca sprejme dokončen program festivala in finančni načrt za njegovo izvedbo.
Tako dogovorjen program je temelj za izvedbo festivalskih aktivnosti.
Vsaka izvedena aktivnost mora imeti dovoljenje programsko-razvojnega odbora glede vsebine in odobritev poslovno-finančnega odbora glede finančnih sredstev, ki jih ta aktivnost zahteva.
IV. FINANCIRANJE ČIPKARSKEGA FESTIVALA
16. člen
Finančni viri za pripravo in organizacijo festivala so:
– donacije fizičnih in pravnih oseb,
– proračunska sredstva,
– prihodki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe,
– prispevki gostinskih in trgovskih lokalov,
– najemnine za stojnice,
– sredstva pridobljena na razpisih,
– drugo.
17. člen
Gostinski lokali na območju festivala, ki so na osrednja dneva festivala (praviloma sobota in nedelja) odprti in tisti trgovski lokali, ki so na osrednja dneva odprti preko rednega obratovalnega časa, plačajo poseben prispevek upravnemu svetu čipkarskega festivala.
Višino prispevka in morebitnih olajšav ter oprostitev se določi s sklepom občinskega sveta, ki ga sprejme vsako leto najmanj mesec dni pred festivalom.
Gostinski in trgovski lokali so dolžni poravnati prispevek najkasneje 14 dni pred pričetkom festivala.
18. člen
Poslovno-finančni odbor sproti spremlja prihodke in odhodke festivala.
Do 31. decembra pripravi celotno finančno poročilo, ki ga obravnava upravni svet, sprejme nadzorni odbor in se posreduje v potrditev občinskemu svetu.
19. člen
Upoštevaje finančni rezultat festivala pripravi poslovno-finančni odbor plan razdelitve presežka oziroma plan poravnave primanjkljaja, ki ga obravnava upravni svet.
V. OBVEZNOST POSAMEZNIH SUBJEKTOV DO FESTIVALA
20. člen
Občina nudi strokovno pomoč upravnemu svetu festivala.
21. člen
Lokalna turistična organizacija Idrija nudi administrativno, računovodsko in tehnično pomoč pri organizaciji festivala. Dolžna je poskrbeti tudi za pravočasno in strokovno ustrezno zaposlitev direktorja festivala ter pravočasno izvedbo postopka za imenovanje upravnega sveta čipkarskega festivala.
Iz finančnih sredstev festivala se pokrije stroške dveh mesečnih plač direktorja festivala ter pripadajoče materialne stroške.
22. člen
Krajevna skupnost Mesto Idrija nudi opremo, rekvizite in prostore, ki so last KS, za izvedbo festivala ter skrbi za medsebojno sodelovanje vseh dejavnikov v KS, ki lahko pripomorejo k uspešnosti festivala.
23. člen
Izložbe lokalov v območju festivala morajo biti na ustrezen način urejene.
VI. ČAS, OBMOČJE IN PROMETNI RED FESTIVALA
24. člen
Festival se izvaja vsako leto v zadnjem tednu meseca avgusta.
25. člen
Območje festivala obsega center mesta Idrija in vključuje naslednje ulice: Trg sv. Ahacija, Mestni trg, Ulica sv. Barbare in IX. Korpusa, Kosovelova, Prelovčeva, Študentovska, Rožna, Lapajnetova, Bazoviška, Tomšičeva, Vodnikova, Arkova, Rudarska ulica ter Ulica Carla Jakoba.
26. člen
Na prireditvenem območju festivala velja za čas festivala poseben prometni režim, ki ga na predlog upravnega sveta čipkarskega festivala z odločbo predpiše pristojna služba Občinske uprave občine Idrija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Določbe o imenovanju upravnega sveta in nadzornega odbora čipkarskega festivala se začnejo uporabljati z imenovanjem novega upravnega sveta v letu 2003.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pripravi in organizaciji Čipkarskega festivala v Idriji (Uradni list RS, št. 23/96).
Št. 33300-1/02
Idrija, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti