Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3120. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina, stran 7389.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 32. redni seji dne 11. 7. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Občine Hrpelje-Kozina
1. člen
Spremeni se 9. točka 2. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina, ki spremenjena glasi:
“9. Krajevna skupnost Ocizla, s sedežem v Ocizli, ki zajema naselji Ocizla in Beka”.
Doda se 15. točka 2. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina, in sicer:
“15. Krajevna skupnost Klanec pri Kozini, s sedežem v Klancu pri Kozini, ki zajema naselji Klanec pri Kozini in Petrinje”.
2. člen
5. členu statuta se dodata peti in šesti odstavek, ki glasita:
“Dve ali več občin lahko zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo njihovi občinski sveti, ustanovijo enonamenske ali večnamenske interesne zveze”.
“Dve ali več občin lahko zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje”.
3. člen
9. členu statuta se doda nov, tretji odstavek, in sicer:
“Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov. “
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 12. člena, ki se spremenjen glasi:
“Odločitev je sprejeta z večino opredeljenih glasov navzočih članov.”
5. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete”.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen
V 21. členu se spremeni drugi stavek prvega odstavka, in spremenjen glasi:
“Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.”
7. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana”.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V petem odstavku 22. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh”.
V sedmem odstavku 22. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča”.
8. člen
V 29. členu se v prvem odstavku beseda “državljani” nadomesti z besedo “volivci”.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete”.
9. člen
V 37. členu se v prvem odstavku doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravni ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana”.
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma.
V sedmem odstavku se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
“Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh”.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
“Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča”.
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta deseti in enajsti.
Dodata se nova dvanajsti in trinajsti odstavek, ki se glasita:
“Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enota, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo”.
“Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini”.
10. člen
V prvem odstavku 39. člena se na koncu drugega stavka črta pika in doda naslednje besedilo:
“in sicer najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”
11. člen
Zadnji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.”
12. člen
Dopolni se drugi odstavek 47. člena, in sicer se dopolnjen glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog tajnika občine, določi župan.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo.
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.
Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske uprave, pooblasti tajnik za posamezne naloge v zvezi z njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere imenuje in razrešuje župan.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči”.
13. člen
Za drugim odstavkom 48. člena se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen strokovnih in tehničnih nalog.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi.
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav”.
14. člen
Doda se nov 48.a člen, ki se glasi:
“Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
S splošnim aktom, s katerim se določi delovno področje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzora. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nadzora je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz upravnega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki vsebuje poznavanje upravnega postopka, če je tako določeno s posebnim zakonom.
15. člen
Na koncu prvega odstavka 57. člena se za besedo Tatre doda vejica, za besedo Vrhpolje črta pika in dodajo besede:
“in Klanec pri Kozini”.
16. člen
Spremeni se tretji odstavek 81. člena, tako da spremenjen glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je na referendumu za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina”.
17. člen
V prvem odstavku 91. člena se črta beseda “lahko”.
18. člen
Spremeni se 95. člen, tako da se spremenjen glasi:
“V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ter vsi izdatki občine za posamezne namene.
Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega poračunavanja. Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z zakonom ali odlokom občine ni drugače določeno. Proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki.
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) Splošni del sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov; račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
(3) Posebni del sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov; ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
(5) V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa, prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
(7) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu”.
19. člen
Spremeni se 96. člen tako, da se spremenjen glasi:
“Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji. Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi predpisi”.
20. člen
V 97. členu se za prvim stavkom doda nov stavek ki se glasi:
“Župan je odgovoren občinskemu svetu”.
21. člen
V 98. členu se v drugem odstavku na koncu stavka črta pika in doda naslednje besedilo:
“med proračunskim letom”.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava”.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina”.
22. člen
Črta se 99. člen statuta.
23. člen
Črta se 100. člen statuta.
24. člen
Črta se 101. člen statuta.
25. člen
Črta se 102. člen statuta.
26. člen
Spremeni se 103. člen, tako, da se spremenjen glasi:
“Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša. Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katerega se nanaša, se finaciranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe, kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor.Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.
Obdobje začasnega financiranja traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine”.
27. člen
Spremeni se 104. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog za finance pristojne službe v občinski upravi, največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predloga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanje obveznosti.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejemu.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna, proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanje rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.”
28. člen
Doda se nov 104.a člen, ki se glasi:
“Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa zakon o javnih financah oziroma odlok s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo predloga proračuna.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.”
29. člen
Doda se nov 104.b člen, ki se glasi:
“Obveznosti iz občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem in poroštev se poravnajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna.
Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena lahko župan prerazporedi sredstva za pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov.
O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet v 30 dneh.”
30. člen
Spremeni se 105. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.”
31. člen
Spremeni se 106. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.”
32. člen
Spremeni se 107. člen, tako da se spremenjen glasi:
“V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa občinski odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o porabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z občinskim odlokom o proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.”
33. člen
Spremeni se 108. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 odstotka prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.”
34. člen
Spremeni se 109. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in +ekološke nesreče.”
35. člen
Spremeni se 110. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Zaključni račun proračuna je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.
Občinska uprava pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta. Župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem in o tem obvesti pristojno ministrstvo.”
36. člen
Spremeni se 112. člen, tako da se spremenjen glasi:
“Javni skladi, javni zavodi in agencije, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Pravne osebe v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.”
37. člen
V 134. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev statuta Občine Hrpelje-Kozina preneha veljati odlok o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 17/97).”
38. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0622-24/02-6
Hrpelje, 11. julija 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti