Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3115. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002, stran 7384.

Na podlagi 3. in 4. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na 32. redni seji dne 9. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2002 (Uradni list RS, št. 21/02) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
-----------------------------------------------------------------
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           1,922.872
Tekoči prihodki (70+71)                  891.080
70 Davčni prihodki                    828.499
700 Davki na dohodek in dobiček              599.378
703 Davki na premoženje                  103.356
704 Domači davki na blago in storitve           125.765
71 Nedavčni prihodki                    62.581
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja                         30.500
711 Takse in pristojbine                  15.000
712 Denarne kazni                       350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           550
714 Drugi nedavčni prihodki                16.181
72 Kapitalski prihodki                   47.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          7.000
722 Prihodki od prodaje zemlj. in
nematerialnega premoženja                 40.000
73 Prejete donacije                    43.500
730 Prejete donacije iz domačih virov           43.500
74 Transferni prihodki                  941.292
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij                 941.292
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)            1,882.872
40 Tekoči odhodki                     326.125
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           85.826
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost                          13.585
402 Izdatki za blago in storitve             201.076
403 Plačila domačih obresti                15.049
409 Rezerve                        10.589
41 Tekoči tranferi                    628.920
410 Subvencije                       28.412
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       345.206
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam                         50.518
413 Drugi tekoči domači transferi             204.784
42 Investicijski odhodki                 840.223
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          840.223
43 Investicijski transferi                 87.604
430 Investicijski transferi                87.604
III. Proračunski presežek (I.–II.)             40.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
-----------------------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)                –
75 Prejeta vračila danih posojil                –
750 Prejeta vračila danih posojil                –
751 Prodaja kapitalskih deležev                 –
752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)                      –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
del.                              –
440 Dana posojila                        –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije                          –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)                  –
C) Račun financiranja
-----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
-----------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                  75.000
50 Zadolževanje                      75.000
500 Domače zadolževanje                  75.000
VIII. Odplačila dolga (550)                115.000
55 Odplačila dolga                    115.000
550 Odplačila domačega dolga               115.000
IX. Sprememba stanja sredstev na računu             –
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.–IX.)           –40.000
XI. Neto financiranje (VI.+X.)              –40.000
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2002.
Št. 403-02-3/2001-6
Črnomelj, dne 9. julija 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti