Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3111. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, stran 7381.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 58/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 5. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
1. člen
V odloku o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98, v nadaljevanju: odlok) se prvi odstavek 3. člena odloka v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled se izvaja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe. Komunalni objekti in naprave, ki služijo za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, so osnovno sredstvo Občine Bled. Koncesionar (v nadaljnem besedilu: upravljalec) je na osnovi pogodbe pooblaščen, da izvaja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, da upravlja in gospodari z javno infrastrukturo, da opravlja vsa dejanja in vodi vse postopke, ki so potrebni za opravljanje javne službe, razen tistih, ki jih v skladu s tem odlokom izvaja Občina in da izvršuje druga javna pooblastila, ki so mu v skladu z zakonom dana s tem odlokom in koncesijskim aktom“.
2. člen
13. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse povzročitelje obremenitve, ki morajo na območju s kanalizacijo svojo komunalno odpadno vodo odvajati v kanalizacijo na podlagi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja.
Izvajalec javne službe mora v tridesetih dneh po končani gradnji obvestiti vse povzročitelje obremenitve oziroma lastnike in upravljalce objektov o možnosti priključitve njihove interne kanalizacije na javno kanalizacijo. Povzročitelji obremenitve na območju s kanalizacijo morajo poskrbeti za priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo najkasneje v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije, po pogojih soglasja upravljalca in s pogojem, da stanje javne kanalizacije omogoča priključitev.
Uporabniki iz 5. člena odloka morajo v roku 30 dni od priključitve na javno kanalizacijo opustiti greznice, opuščene greznice izprazniti, očistiti in dezinficirati, upravljavcu pa omogočiti nadzor opravljenih del.
Povzročiteljem obremenitve na območju s kanalizacijo, ki v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije niso priključili svojih objektov na javno kanalizacijo, upravljalec po preteku tega roka prične brez predhodnega obvestila zaračunavati kanalščino. S plačilom kanalščine povzročitelj obremenitve ni odvezan postopka za pridobitev soglasij in dovoljenj ter stroškov v zvezi s postopkom za priključitev na javno kanalizacijo“.
3. člen
Prvi odstavek 26. člena odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Kanalščino so dolžni redno plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje, ne glede na oskrbovalni vodni vir. Kanalščino so z uveljavitvijo tega odloka dolžni plačevati tudi vsi povzročitelji obremenitve na območju s kanalizacijo, ki v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije niso priključili svojih objektov na javno kanalizacijo.“
4. člen
29. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda od dneva priključitve. Povzročitelji obremenitve na območju s kanalizacijo, ki v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije niso priključili svojih objektov na javno kanalizacijo, so dolžni redno plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, pod enakimi pogoji kot ostali fizično priključeni uporabniki, in sicer od dneva veljavnosti tega odloka“.
5. člen
Za 34. členom odloka se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“Na območjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije in kjer njena gradnja ni predvidena, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih voda (vodotesne greznice, čistilne naprave).
Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje objektov za čiščenje odpadnih voda. Praznjenje objektov ter ustrezno dispozicijo odpadne vode in gošče izvaja upravljalec javne kanalizacije ali po pooblastilu upravljalca drug izvajalec in sicer po programu praznjenja objektov, ki ga izdela upravljalec in pod njegovo kontrolo, vendar najmanj enkrat letno. Upravljalec javne kanalizacije mora voditi o greznicah posebno evidenco, iz katere je razvidno lastništvo, lokacija greznice, velikost greznice in datum praznjenja.
Upravljalec določi merila za oblikovanje in določanje višine cene praznjenja in odvoza greznic, ki jih potrdi župan Občine Bled.
Imetniki greznic plačujejo ceno praznjenja in odvoza greznic upravljalcu javne kanalizacije po ceniku upravljalca.“
6. člen
V prvem odstavku 37. člena odloka se besedilo od “300.000 do 800.000 SIT“ nadomesti z besedilom “200.000 SIT“.
V prvem odstavku 37. členu odloka se doda 5. točka, ki se glasi:
“5. ne izvaja praznjenja objektov za čiščenje odpadnih voda ter ustrezne dispozicije odpadne vode in gošče in ne vodi evidence o greznicah (34.a člen) “.
V drugem odstavku 37. člena odloka se besedilo “od 50.000 do 100.000 SIT“ nadomesti z besedilom “ 60.000 SIT“.
7. člen
V prvem odstavku 38. člena odloka se številka “300.000“ nadomesti s številko “200.000“.
Črta se celoten drugi odstavek 38. člena odloka in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik-posameznik.
Odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba se kaznujeta z denarno kaznijo 60.000 SIT“.
8. člen
V prvem odstavku 39. člena odloka se doda 5. točka, ki se glasi:
“5. ki nima izgrajenega ustreznega lastnega objekta za čiščenje odpadnih voda ali ne zagotovi rednega čiščenja in vzdrževanja objekta (34.a člen)“.
Črta se celoten drugi odstavek 39. člena odloka in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik-posameznik. Odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba se kaznujeta z denarno kaznijo 60.000 SIT“.
9. člen
Črta se celoten drugi odstavek 40. člena odloka in se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik-posameznik in odgovorna oseba pravne osebe“.
10. člen
41. člen odloka se v celoti črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 59/98).
Upravljalec je dolžan do uveljavitve tega odloka pripraviti nov tehnični pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled, ki se smiselno uporablja s tem odlokom in ga sprejeti v soglasju z županom Občine Bled.“
11. člen
V 43. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Do začetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled izvaja Infrastruktura Bled d.o.o.“
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-8/2002
Ljubljana, dne 5. junija 2002.
Podžupan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti