Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3107. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina, stran 7363.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99), 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in nacionalnega programa športa v RS (Uradni list, RS št. 24/00) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 11. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, normativi in merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju letnih programov športa v Občini Ajdovščina.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev športnih programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po zakonu o društvih.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej predvideva,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Športna zveza oziroma športno društvo lahko kandidira na javnem razpisu le z lastnimi športnimi programi in s področja športne panoge, za katero je bilo društvo ustanovljeno.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Športno društvo oziroma zveza lahko v prvem letu delovanja kandidira le za sredstva, namenjena delovanju društva oziroma zveze.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Iz občinskega proračuna se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter šport invalidov.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost.
8. Založniška dejavnost.
9. Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
10. Športni objekti in oprema.
11. Informacijski sistem na področju športa.
12. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
6. člen
V okviru vsebin iz prejšnjega člena, izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti za naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Programi so: “Zlati sonček“, “Naučimo se plavati“, “Ciciban planinec“ in “Športne dejavnosti“, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader, objekt za izvedbo 60-urnih programov na skupino z največ 20 otroki.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Programi so; “Zlati sonček“, “Krpan“, “Naučimo se plavati“ in “Drugi 80-urni programi“ za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo, organizacijo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader in materialne stroške na skupino, in sicer; 240 ur za cicibane-ke, b) 240 do 400 ur za mlajše dečke-lice in c) od 300 do 800 ur za starejše dečke-lice ter meritve in spremljanje treniranosti, Interesna športna vzgoja mladine
Programi vključujejo mlade od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi.
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Občina sofinancira: objekt in strokovni kader od 400 do 1100 ur v odvisnosti od športne panoge na skupino.
Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
2. Športna rekreacija
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Občina sofinancira: objekt za 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 člani.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2.
3. Kakovostni šport
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira: objekt za 320-urne programe na skupino.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.
4. Vrhunski šport
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Občina sofinancira: objekt za vrhunske športnike, s stalnim bivališčem v občini, v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 4.
5. Programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami ter šport invalidov
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v vsakdanje življenje.
Šport invalidov
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, ravitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira: strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 5.
6. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje.
Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim srednjeročnim in letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov v športni zvezi.
7. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Obsega izvajanje uporabne in razvojne raziskave s področja športa Občine Ajdovščina ter prenašanje izsledkov v prakso. Izvajalci morajo k vlogi priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije.
Občina sofinancira: materialne stroške, povezane z raziskavo.
Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Ajdovščina.
8. Založniška dejavnost
Obsega izdajanje strokovne literature, drugih periodičnih in občasnih publikacij s področja športa Občine Ajdovščina.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane z izdajo literature oziroma publikacije.
9. Udeležba in organizacija mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
Obsegajo prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
Občina sofinancira: materialne stroške povezane s prireditvijo.
Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, s pogojem, da se prireditev izvaja na območju občine oziroma se prireditve udeleži oseba s stalnim bivališčem v občini.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Občina sofinancira: izdelavo informacijskih baz za potrebe občine in nakup tehnologije.
11. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih.
Občina sofinancira: materialne stroške za delovanje društva oziroma zveze.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 6.
12. Športni objekti in oprema
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
Višina sredstev, ki se jo namenja za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme znaša največ 50% predračunske vrednosti.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
7. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– doseženi uspeh.
8. člen
Kot osnovo za točkovanje programov se upošteva merila v obliki točkovnega sistema (tabele od 1-6), ki je priloga temu pravilniku. Izračun sredstev za športni objekt in strokovni kader je odvisna od števila vadbenih ur, velikosti skupine, razvrstitve športne panoge v 11. členu in določitvi koeficienta (KF).
-----------------------------------------------------------------
         Individualni Kolektivni  Miselne  Rekreacija
         športi - KF  športi - KF igre - KF   - KF
-----------------------------------------------------------------
Objekt       1–5      1,5     0,8     1
Strokovni kader 0,5–0,8     0,8     0,5     0,5
-----------------------------------------------------------------
9. člen
Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega se v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje. Dodatne točke pridobi izvajalec za vsakega kategoriziranega športnika.
Sredstva, ki jih društva pridobijo za objekt so namenjena pokrivanju stroškov povezanih z najemom oziroma z vzdrževanjem objekta.
10. člen
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na potrjeno višino namenskih sredstev proračuna, za izvajanje letnega programa športa v občini, za vsako proračunsko obdobje posebej.
Kolikor izvajalec posamezne športne panoge ne dosega normativov določenih v tabelah 7 in 8, glede števila vadbenih ur in velikosti vadbene skupine, pridobi le proporcionalni delež točk.
11. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine.
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;
– alpsko smučanje,
– balinanje,
– kolesarstvo,
– jadralno letenje,
– jadralno padalstvo,
– ples,
– športno plezanje,
– telemark,
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka;
– košarka,
– nogomet,
– rokomet,
3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov
4. skupine:
Izvajalci miselnih iger;
– modelarstvo,
– šah.
12. člen
V posamezni skupini iz prejšnjega člena se izvajalce športnih panog oziroma programov razvršča v razrede glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov.
Kazalci razširjenosti športne panoge:
a) Olimpijska panoga
da              10%
ne              5%
b) Tradicija v občini (neprekinjeno delovanje)
25 let in več delovanja          10%
15 do 24 let delovanja           9%
10 do 14 let delovanja           8%
5 do 9 let delovanja            7%
manj kot 5 let delovanja          6%
c) Število registriranih tekmovalcev
– individualni športi in miselne igre
30 in več           15%
20 do 29            13%
13 do 19            11%
6 do 12             9%
manj kot 6           7%
– kolektivni športi
70 in več            5%
50 do 69            3%
30 do 49            1%
10 do 29            9%
manj kot 10           7%
d) Število klubov vključenih v nacionalno panožno zvezo
100 in več           15%
50 do 99            13%
25 do 49            11%
10 do 24            9%
manj kot 10           7%
e) Število ligaških tekmovanj oziroma tekmovanj za naslov državnega prvaka
40 in več           20%
30 do 39            15%
20 do 29            10%
manj kot 20           5%
Kazalci kakovosti športnih dosežkov
a) Nastopanje na tekmovanjih
Nastopanje v tekmovalnem sistemu panožne zveze za
naslov državnega prvaka                    10%
Nastopanje na drugih tekmovanjih na ravni države        5%
b) Uvrstitev na državnem prvenstvu
-----------------------------------------------------------------
         Kolektivne šp. panoge      Individualne
       I. držav. II. držav. III. držav.  šp. panoge,
         liga    liga     liga   miselne igre
-----------------------------------------------------------------
Med prve 3    30%    25%     20%      25%
Med prvih 8    25%    20%     15%      20%
Med prvih 15   20%    15%     10%      15%
Med prvih 25   15%    10%     5%      10%
-----------------------------------------------------------------
c) Uvrstitev na mednarodno tekmovanje (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, super pokali, evropski pokali ...)
-----------------------------------------------------------------
   Kolektivne šp. panoge     Individualne šp. panoge,
      miselne igre
-----------------------------------------------------------------
        15%               10%
-----------------------------------------------------------------
Na podlagi pridobljenih % se športne panoge razvrsti v devet razredov:
1. razred              96-100%
2. razred              91- 95%
3. razred              86-90%
4. razred              81-85%
5. razred              76-80%
6. razred              71-75%
7. razred              66-70%
8. razred              61-65%
9. razred              56- 60%
10. razred              51-55%
Kolikor izvajalec športnega programa oziroma panoge doseže manj kot 51% se sofinancira v okviru programov športne rekreacije. Izvajalec lahko glede na razvrstitev v razrede prejme največ 100%.
IV. NAČIN IN POSTOPEK RAZDELITEV SREDSTEV
13. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, izvedenega v mesecu oktobru oziroma novembru, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in v enem javnem mediju na območju Občine Ajdovščina. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri pripravi predloga razdelitve sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so bili posredovani v razpisnem roku in so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema poziva.
14. člen
Župan pred objavo razpisa določi 5-člansko strokovno komisijo. Komisijo sestavljajo: član občinske uprave, član odbora za družbene zadeve, član sveta Zavoda za šport, predstavnika športne zveze v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Strokovna komisija v skladu z normativi in merili, določenimi v razpisu, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija županu občine poda predlog sklepa o sofinanciranju prijavljenih programov za prihodnje proračunsko obdobje. Župan po sprejemu proračuna izda sklep in ga pošlje vsem prijavljenim na razpis. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo vlogo za preveritev utemeljenosti sklepa.
15. člen
Športni programi se financirajo na osnovi pogodb, ki jih z izvajalci programov sklene župan, v roku 15 dni od uveljavitve odloka o proračunu občine.
Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, vsebino in obseg programov, čas realizacije programov, pričakovane dosežke ter način nadzora nad porabo sredstev.
Sredstva za propagandno gradivo, materialne stroške, zavarovanja ter sofinanciranje programov navedenih v 6. členu od 6. do 11. točke, se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih verodostojnih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
Sredstva za izgradnjo in obnovo športnih objektov in opreme se nakaže po dostavi zahtevka za izplačilo z računom oziroma situacijo, ki potrjuje realizacijo del, oziroma nabavo opreme.
16. člen
Izvajalci programov so dolžni ob zaključki leta podati poročilo o izvedbi programov. V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o merilih za izbiro izvajalcev in financiranje programov športa z dne 3. 6. 1998.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-75/2002
Ajdovščina, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Ajdovščine
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti