Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2002 z dne 25. 7. 2002

Kazalo

3101. Seznam dokumentacije, s katero je revizijska družba dolžna poročati inštitutu po 55. členu ZREV-1, stran 7357.

Na podlagi 55. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (v nadaljevanju: inštitut) na 6. redni seji 6. 6. 2002 določil
S E Z N A M
dokumentacije, s katero je revizijska družba dolžna poročati inštitutu po 55. členu ZREV-1
1. člen
S tem seznamom je določena dokumentacija, s katero je revizijska družba dolžna poročati inštitutu po 55. členu ZRev-1.
2. člen
(1) Revizijska družba mora poročati inštitutu o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
3. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev,
4. naložbah, na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
5. pogodbah o revidiranju, ki jih je sklenila za posamezno poslovno leto.
(2) Revizijska družba mora na zahtevo inštituta posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog inštituta.
3. člen
O spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, obvesti revizijska družba inštitut najkasneje v tednu dni po tem, ko prejme obvestilo o vpisu spremenjenih podatkov v sodni register.
4. člen
O sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, obvesti revizijska družba inštitut tako, da mu v 14 dneh po seji skupščine dostavi zapisnik skupščine.
5. člen
Revizijska družba obvešča inštitut enkrat letno (vsako leto posebej), in sicer v zadnjem tednu meseca maja, o:
1. imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev;
2. naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo;
3. spremembah statuta oziroma družbene pogodbe in vseh drugih aktov revizijske družbe (na primer pravilnika o varovanju poslovne skrivnosti, pravilnika o organiziranosti);
4. spremembah pogodbe o sodelovanju z drugo revizijsko družbo oziroma o podpisu nove pogodbe o sodelovanju z drugo revizijsko družbo;
5. vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov, ki jih je revizijska družba sklenila z naročniki za revidiranje računovodskih izkazov preteklega obračunskega obdobja;
6. načinu izračuna zavarovalne vsote za zavarovanje revizorjeve odgovornosti po 47. členu ZRev-1 in zavarovanju revizorjeve odgovornosti (kopija zavarovalne police in dokazila o plačilu zavarovalne premije);
7. zaposlenih.
6. člen
O imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 1. točke 5. člena tega seznama poroča revizijska družba inštitutu tako, da navede:
– ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki je imetnica delnic revizijske družbe;
– datum pridobitve oziroma spremembe kvalificiranega deleža, njegovega imetnika ter njegovo absolutno (v SIT) in relativno (v %) velikost.
7. člen
O naložbah, na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo iz 2. točke 5. člena tega seznama poroča revizijska družba inštitutu tako, da navede:
– firmo in sedež pravne osebe, v kateri je revizijska družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež, ter posredni način pridobitve tega deleža (način povezave z osebo, ki je neposredni imetnik tega deleža);
– datum pridobitve oziroma spremembe kvalificiranega deleža ter njegovo absolutno (v SIT) in relativno (v %) velikost.
8. člen
O vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov, ki jih je revizijska družba sklenila z naročniki revidiranja računovodskih izkazov preteklega obračunskega obdobja, iz 5. točke 5. člena tega seznama poroča revizijska družba inštitutu tako, da navede:
– naročnika – firmo in sedež pravne osebe, ki je sklenila pogodbo z njo;
– njegovo velikost (veliko, srednje ali majhno podjetje po sodilih zakona o gospodarskih družbah);
– naravo dejavnosti (proizvodno podjetje, storitveno podjetje, trgovsko podjetje, zavarovalnica, banka, družba za upravljanje, investicijska družba, borznoposredniška družba, druga finančna organizacija in drugo);
– podatek o tem, ali so bili naročnikovi vrednostni papirji v preteklem obračunskem obdobju predmet trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (borznem trgu in prostem trgu);
– ime in priimek pooblaščenega revizorja, ki je neposredno odgovoren za opravljeno revizijo;
– mnenje (pritrdilno, odklonilno, s pridržki, zavrnitev izdaje mnenja), ki ga je v svojem poročilu izrazil pooblaščeni revizor, če je revizija zaključena (če revizija še ni zaključena, navede podatek o tem, kdaj je zaključek predviden);
– pogodbeno ceno in dejansko število opravljenih ur (če je revizija zaključena) pri revidiranju računovodskih izkazov.
9. člen
O zaposlenih iz 7. točke 5. člena tega seznama poroča revizijska družba inštitutu tako, da navede:
– skupno število zaposlenih;
– število pooblaščenih revizorjev, vključno s pogodbenimi sodelavci, ter njihova imena in njihove priimke;
– število drugih zaposlenih na področju revidiranja,
– število administrativnih delavcev na področju revidiranja,
– število zaposlenih na drugih področjih.
10. člen
Dokumentacijo, določeno s tem seznamom, dostavi revizijska družba inštitutu po pošti (priporočeno s povratnico) ali jo osebno izroči enemu od zaposlenih na inštitutu v prostorih inštituta.
Šteje se, da je bila dokumentacija vročena inštitutu v rokih iz 3., 4. in 5. člena tega seznama, če je bila v rokih iz teh členov oddana na pošto oziroma vročena osebno.
Prehodna določba
11. člen
Ne glede na roke iz 3., 4. in 5. člena tega seznama vročijo leta 2002 revizijske družbe vso dokumentacijo, ki je predpisana s tem seznamom in je še niso predložile skupaj z zahtevkom za uskladitev z ZRev-1, inštitutu najkasneje do 15. septembra 2002.
Št. 10/02
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Predsednik
revizijskega sveta
Vili Perner l. r.
pooblaščeni revizor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti