Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3072. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203-A), stran 6994.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2002.
Št. 001-22-97/02
Ljubljana, dne 19. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 IN 2003 (ZIPRS0203-A)
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) se v 6. členu za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
“4. prihodki po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, ki se uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;”.
Dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 5., 6., 7. in 8. točka.
Dosedanja 8. točka se črta.
2. člen
V 32. členu se v prvem odstavku številka “257.989,300.000” nadomesti s številko “272.365,709.000”.
V četrtem odstavku se na koncu drugega stavka pika črta ter doda besedilo “, pri čemer po sprejemu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2002 ne sme preseči 623,591.000 tolarjev.”.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/01-61/10
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost