Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2932. Program priprave odloka o zazidalnem načrtu Belovo, stran 6360.

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 35/87 in Uradni list RS, št. 8/90, 35/90, 43/90, 23/97, 3/98, 9/98, 38/99, 64/99, 100/00 in 86/01), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Laško na 24. seji, dne 19. 6. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
odloka o zazidalnem načrtu Belovo
I
S tem programom priprave se podrobneje določijo postopek priprave in sprejetje odloka o zazidalnem načrtu Belovo, način pridobivanja strokovnih rešitev, strokovne službe, ki bodo sodelovale pri omenjenem projektu, kot tudi okvirni roki in sprejem ZN.
II
Po veljavnih planskih dokumentih je v srednjeročnem planu Občine Laško del omenjenega območja opredeljen kot ureditveno območje, po dolgoročnem planu pa se širše obravnava kot območje za katerega je predvidena izdelava zazidalnega načrta.
III
Pri pripravi ZN je potrebno upoštevati veljavne planske dokumente, ter upoštevati pogoje vseh soglasjedajalcev na tem območju.
Vsebina ZN bo v skladu z zakoni s tega področja zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih služb, organov ter skupnosti.
V
Naročnik izdelave ZN je del Občina Laško, del pa lastnik parc. št. 213, k.o. Rimske Toplice. Vse aktivnosti v zvezi z javno razgrnitvijo, obravnavo in sprejemanjem ZN Belovo bo opravljal Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor. V postopku bodo sodelovale naslednje strokovne službe, organi, organizacije in skupnosti:
a) Elektro Ljubljana, Enota Trbovlje,
b) Telekom Slovenije, PE Celje, Celje,
c) Pivovarna Laško, Laško,
d) Komunala Laško, Laško,
e) Občina Laško,
f) Elstik.
Navedeni strokovne službe, organi, organizacije in skupnosti bodo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor sodelovali v postopku priprave odloka Belovo, tako da bodo pred pripravo osnutka odloka v okviru svojih pristojnosti podali pogoje, ki jih mora izdelovalec ZN upoštevati pri izdelavi osnutka odloka, ter pred sprejemom načrta podati soglasja izdelanemu predlogu ZN.
Omenjene strokovne službe morajo določiti svoje pogoje najkasneje v 30 dneh od vročitve vloge. V primeru, da posamezna strokovna služba, organ, organizacija in skupnost ne določi pogojev ali ne izda soglasje v tem času, se smatra, da je soglasje izdano.
VI
Priprava odloka ZN Belovo bo skladno z zakonom o urejanju naselji in drugih posegov v prostor potekala po naslednjem postopku:
a) priprava in sprejem programa priprave ZN,
b) pridobitev pogojev in smernic strokovnih služb, organov, organizacij in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi,
c) priprava osnutka odloka ZN,
d) župan sprejme sklep o 30-dnevno javni razgrnitvi, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,
e) javna razgrnitev odloka ZN, ki traja 30 dni v KS: Sedraž,
f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane v času javne razgrnitve in med javno obravnavo osnutka odloka ZN, priprava stališč do teh pripomb in predlogov, ter sprejem teh stališč na Občinskem svetu občine Laško,
g) priprava predloga odloka ZN Belovo (dopolnitev osnutka odloka z rešitvami glede na dane pripomba in predloge iz javne razgrnitve in javne obravnave osnutka odloka, in sicer samo za pripombe, ki se upoštevajo pri nadaljnji izdelavi ZN),
h) pridobitev soglasij strokovnih služb, organov, organizacij in skupnosti k predlogu osnutka odloka,
i) sprejem odloka o ZN Belovo na Občinskem svetu občine Laško,
j) objava odloka v o ZN v Uradnem listu RS.
VII
Naročnik in izdelovalec odloka o ZN Belovo, ki bo opravljal organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemanjem odloka o ZN Belovo, mora aktivnosti organizirati tako, da bo priprava odloka o ZN Belovo potekala po naslednjih časovnih terminih:
– sprejem programa priprave ZN Belovo – junij 2002,
– priprava osnutka ZN Belovo – september–oktober 2002,
– javna razgrnitev osnutka odloka ZN Belovo – november 2002,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na javni razgrnitvi in obravnavi – december 2002,
– priprava ZN Belovo za sprejetje na občinskem svetu – februar 2003,
– objava ZN Belovo v Uradnem listu RS – marec 2003.
Št. 35005-01/2002
Laško, dne 19. junija 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost