Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, stran 6351.

Na podlagi 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) in 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), je Občinski svet občine Jesenice na redni 41. seji dne 27. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97, 14/00), se 2. člen odloka spremeni in dopolni, tako da glasi:
Ime, sedež in pravni status zavoda:
1. Ime zavoda: Občinska knjižnica Jesenice.
2. Sedež zavoda: Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
3. Pravni status zavoda: Zavod je pravna oseba.
2. člen
3. člen se spremeni, tako da glasi:
Zavod opravlja knjižnično dejavnost, ki je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu, kot dejavnost splošno-izobraževalne knjižnice za območje Občine Jesenice. Po pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda “Občinska knjižnica Jesenice” zavod opravlja knjižnično dejavnost tudi za Občino Kranjska Gora in Občino Žirovnica.
Zavod lahko opravlja svojo dejavnost tudi za območje drugih občin, če ustanovitelj z zainteresirano občino sklene pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na njenem območju.
3. člen
4. člen se spremeni, tako da se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim, ki glasi:
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je le ta, oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
4. člen
V celotnem besedilu ustanovitvenega akta se beseda »ravnatelj« nadomesti z besedo »direktor« v ustreznih sklonih.
5. člen
7. člen se spremeni, tako da glasi:
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ob splošnih pogojih, ki jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve, (humanistične smeri) in najmanj 5 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
– visoka strokovna izobrazba družboslovne usmeritve, (humanistične smeri) in najmanj 8 let delovnih izkušenj v knjižničarstvu,
– opravljen bibliotekarski izpit,
– ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi načrt razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta.
Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
6. člen
Doda se nov, 7.a člen, ki glasi:
Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja in mnenje občin, ki so na zavod s pogodbo prenesle opravljanje knjižnične dejavnosti za njihovo območje.
Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti tudi mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni delavci o mnenju glasujejo tajno.
Soglasje in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet knjižnice izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če občine oziroma strokovni delavci soglasja oziroma mnenj ne dajo v roku 60 dni od prejema zaprosila sveta zavoda, se šteje, da so bila soglasja dana oziroma mnenja pozitivna.
7. člen
Doda se nov 7.b člen, ki glasi:
Direktorja zavoda razreši svet zavoda na način in po postopku, kot je določen za njegovo imenovanje.
8. člen
Doda se nov 7.c člen, ki glasi:
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev knjižnice, oziroma izmed kandidatov, ki so se prijavili na razpis, vendar največ za eno leto.
9. člen
Spremeni se 14. člen, tako, da se prvi odstavek nadomesti z besedilom, ki glasi:
Sredstva za izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti zagotavlja ustanovitelj, ter občine za katere zavod opravlja svojo dejavnost na podlagi pogodbe. Sredstva se zagotovijo na osnovi pripravljenega programa dela in finančnega načrta, h kateremu ustanovitelj in občine sopogodbenice dajejo svoje soglasje.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
Finančne obveznosti za izvajanje javne službe pokrivajo ustanovitelj in občine sopogodbenice v skladu z določili zakona o knjižničarstvu, kakor tudi v skladu z drugo področno zakonodajo, ter po pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda “Občinska knjižnica Jesenice”.
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
Zavod pridobiva sredstva za delo tudi preko plačil uporabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko pa tudi iz drugih virov.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Sedanji četrti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni, tako da glasi:
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda, o rezultatih poslovanja, mu omogočiti vpogled v poslovne knjige, ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
Doda se nov sedmi odstavek, ki glasi:
Zavod je dolžan obveščati občine sopogodbenice o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda, o rezultatih poslovanja, jim omogočiti vpogled v poslovne knjige, ter jim dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom, vse v obsegu dejavnosti zavoda, v katerem zavod po pogodbi opravlja dejavnost za občine sopogodbenice.
10. člen
Črta se 17. člen, preostali členi se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/2002
Jesenice, dne 27. junija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost