Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2919. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača, stran 6343.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), ter 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 32. redni seji dne 13. 6. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni, pogoji in postopki dodeljevanja proračunskih sredstev namenjenih ohranjanju in pospeševanju razvoja kmetijstva v Občini Divača.
2. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva na območju Občine Divača (v nadaljevanju: sredstva za kmetijstvo) se zagotavljajo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
3. člen
Sredstva za kmetijstvo se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Občina Divača. Sklep o razpisu sprejme župan. V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višino razpoložljivih sredstev po posameznih namenih in imenuje komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija).
V primerih, ki jih določa ta pravilnik se sredstva lahko dodeljujejo tudi neposredno na podlagi sklepov občinskega sveta.
4. člen
Do finančnih sredstev so na podlagi določb tega pravilnika upravičene fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija je vpisana v register kmetijskih gospodarstev pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se nahaja na območju Občine Divača, kolikor niso pri posameznem ukrepu upravičenci drugače opredeljeni.
Upravičenci do finančnih sredstev pa so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva na območju Občine Divača.
Upravičenci iz prvega in drugega odstavka lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
II. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA
5. člen
Sredstva za ohranjanje in pospeševanje razvoja kmetijstva na območju Občine Divača so razdeljena na investicijske izdatke in transfere, ter tekoče izdatke in transfere.
6. člen
V okviru investicijskih izdatkov in transferov se lahko dodeljujejo sredstva za naslednje namene:
– melioracije in urejanje dostopov do obdelovalnih površin,
– sofinanciranje urejanja pašnikov za živinorejo.
7. člen
V okviru tekočih izdatkov in transferov se lahko dodeljujejo sredstva za naslednje namene:
– subvencioniranje reprodukcije v živinorejo,
– subvencioniranje stroškov prevoza mleka,
– sofinanciranje programov društev in organizacij s področja kmetijstva,
– sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja,
– sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort,
– sofinanciranje inovativnih programov za razvoj podeželskih ekonomij,
– drugi ukrepi za pospeševanje kmetijstva.
8. člen
Melioracije in urejanje dostopov do obdelovalnih površin
1. Namen ukrepa
Namen: sofinanciranje manjših zemeljskih del v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin od 0,2 do 2 ha na lastnika ter dostopnih poti do obdelovalnih površin, pri čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
– na razpis se lahko prijavijo lastniki ali najemniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– ocena pričakovanih učinkov melioracije in ekonomske upravičenosti investicije, ki jo na podlagi ogleda potrdi komisija iz 3. člena tega pravilnika,
– predložitev ustreznih računov oziroma investicijske ocene,
– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo melioracije,
– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna pogodba,
– upravno dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
– izjava prosilca, da bo meliorirano zemljišče oziroma urejeno pot, obdeloval oziroma vzdrževal v funkcionalnem stanju vsaj še 10 let.
Višina sofinanciranja: do 50% vrednosti melioracijskih del.
9. člen
Sofinanciranje urejanja pašnikov za živinorejo.
1. Namen ukrepa
Spodbujanje pašništva v občini z ureditvijo novih in razširitvijo obstoječih pašnikov in s tem preprečevanje zaraščanja in vzdrževanje kulturne krajine.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
3. Pogoji za pridobitev in višina sredstev
– na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo,
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– obtežba pašnika od 0,5 GVŽ na ha do 1,5 GVŽ na ha
– prikaz tehnične izvedbe ureditve pašnika s finančno konstrukcijo,
– predložitev mapne kopije, iz katere mora biti razvidna parcelna številka in katastrska občina, z vrisano lokacijo,
– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna pogodba,
– upravno dovoljenje, če gre za poseg v prostor,
– predložitev ustreznih računov oziroma investicijske ocene.
Višina sofinanciranja: do 30% vrednosti investicije.
10. člen
Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo.
1. Namen ukrepa
Podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
2. Način razdelitve sredstev.
Na podlagi javnega razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju občine ter redijo živali v Občini Divača.
Financira se do 50% stroškov za prvo osemenitev govejih plemenic v tekočem letu.
4. Pogoji za dodelitev sredstev
– fokopija pripustnega lista z računom.
11. člen
Subvencioniranje stroškov prevoza mleka.
1. Namen ukrepa
Sofinanciranje stroškov prevoza mleka kmetom v krajih, kjer prevoznih stroškov zaradi nerentabilnosti odvzema mleka ne krije mlekarna.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.
Subvencionira se do 100% stroškov prevoza mleka po kilometru.
4. Pogoj za pridobitev sredstev
– prevzemno mesto na območju Občine Divača
– dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano za oddajo mleka v javno potrošnjo,
– račun za prevoz mleka.
12. člen
Sofinanciranje strokovnih programov, ter prireditev in aktivnosti društev in neprofitnih organizacij s področja kmetijstva.
1. Namen ukrepa
Podpora organizirani dejavnosti na področju kmetijstva.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so društva in neprofitne organizacije s področja kmetijstva, ki imajo sedež na območju Občine Divača.
Upravičenci so lahko tudi društva in neprofitne organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Divača, če izkažejo, da je vsaj ena petina registriranih članov iz Občine Divača.
Financira se do 30% priznane vrednosti programa oziroma aktivnosti.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji,
– navedba števila vseh članov društva in števila članov iz Občine Divača,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– finančno ovrednoten plan dela za tekoče leto,
– račun o izvedenem delu in nalogah (najem stojnice na predstavitvah, izdelavo reklamnih biltenov, strokovne ekskurzije ...).
13. člen
Sofinanciranje stroškov analiz zemlje, krme, sadja.
1. Namen ukrepa
Analiza krme kot pomoč pri izračunavanju krmnih obrokov, analiza zemlje za zmanjšanje stroškov pridelovanja in zmanjšanje onesnaženosti okolja s pravo porabo manjkajočih hranil, ter analiza sadja za ugotavljanje tehnološke zrelosti.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.
Krije se do 50% stroškov analiz po predloženem računu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– analize zemlje, krme, sadja se izvajajo na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe,
– predložitev računa.
14. člen
Sofinanciranje stroškov poskusnega sajenja novih sort.
1. Namen ukrepa
Kvalitetnejši, odpornejši, naravi prijaznejši pridelek.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Upravičenci so fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača.
Krije se do 100% materialnih stroškov – to je strošek nabave semena oziroma sadik po predloženem računu.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
– lokacija zemljišča na območju Občine Divača,
– poskusno sajenje se izvaja na podlagi letnega programa Kmetijsko svetovalne službe,
– predložitev računa.
15. člen
Sofinanciranje inovativnih programov za razvoj podeželskih ekonomij.
1. Namen ukrepa
– A) sofinanciranje izdelave blagovne znamke, izdelave programov promocije in trženja za območje pomembnih produktov podeželja in kmetijskih proizvodov, ter drugih programov pomembnih za razvoj kmetijstva v Občini Divača.
– B) sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za potrebe pospeševanja razvoja podeželskega turizma, ohranjanja tradicionalnih obrti, razvijanja storitev na podeželju.
2. Način razdelitve sredstev
Na podlagi razpisa.
3. Upravičenci in višina sredstev
Pod točko A) Upravičenci so kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača, ter društva, združenja, krajevne skupnosti in druge neprofitne organizacije, ki izvajajo aktivnosti s področja kmetijstva s sedežem v Občini Divača.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– opis projekta oziroma programa, ki naj bi se sofinanciral,
– predložitev ustreznih računov.
Financira se do 30% priznane vrednosti programa.
Pod točko B)
Upravičenci so: Kmetijska svetovalna služba in drugi izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic na podlagi programa izobraževanja.
Pogoji za pridobitve sredstev:
– dokazilo izvajalca, da je strokovno usposobljen za opravljanje storitve,
– račun s seznamom vseh udeležencev in udeležencev iz Občine Divača,
– predhodna odobritev izobraževanja s strani strokovne službe Občine.
Višina sofinanciranja: do 30% stroškov zunanjih predavateljev in do 50% stroškov najema prostorov.
16. člen
Drugi ukrepi za pospeševanje kmetijstva.
1. Namen ukrepa
– Sofinanciranje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja kmetijstva na podlagi prejetih vlog, ter posameznih ukrepov določenih s sklepi občinskega sveta. Višina sredstev se določi s sklepom občinskega sveta.
III. JAVNI RAZPIS
17. člen
V primerih, ko se proračunska sredstva dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, je v objavi potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezne namene,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dne objave razpisa,
– naslov na katerega se pošiljajo vloge,
– rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa.
18. člen
Komisija obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika.
Na osnovi predloga komisije, župan odloči o dodelitvi sredstev s sklepom.
Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.
19. člen
Upravičencem, katerim so proračunska sredstva dodeljena v skladu s postopki, opisanimi v tem pravilniku, občinska uprava Občine Divača nakaže sredstva na podlagi sklepa oziroma sklenjene pogodbe.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih ukrepov ali pa se plačajo računi neposredno izvajalcu, če ni s pogodbo drugače določeno.
20. člen
Namensko porabo sredstev nadzoruje občinska uprava Občine Divača. V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan vrniti sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32/01
Divača, dne 13. junija 2002.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost