Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2917. Odlok o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni 29C-1 in 31L-1 bencinski servis, stran 6336.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 19/93, 47/93 in 44/97) ter statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96 in 62/98) je Občinski svet občine Cerknica na 2. izredni seji dne 20. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za območje Grič za coni 29C-1 in 31L-1 bencinski servis
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt za območje Grič za coni 29-C in 31-L – bencinski servis (v nadaljnjem besedilu: ZN za 29C-1 in 31L-1), ki ga je izdelala area – LINE d.o.o. Cerknica, Podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, pod številko 2001/ VI–106.
2. člen
Zazidalni načrt za 29-C in 31-L je izdelan v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list RS, št. 51/96).
3. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
I.   Uvodne določbe,
II.   Območje obdelave,
III.  Funkcije območja s pogoji izrabe,
IV.   Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje,
V.   Pogoji prometnega urejanja,
VI.   Pogoji komunalnega urejanja,
VII.  Pogoji varovanja in izboljšanje okolja,
VIII.  Obveznosti investitorjev,
IX.   Končne določbe.
4. člen
Sestavni del odloka ZN-a so grafične priloge:
– Izsek iz dolgoročnega plana Občine Cerknica     M 1: 5000
 Prostorske planske celote
 
– Prikaz obravnavanega območja             M 1: 5000
– Geodetski načrt
Posnetek obstoječega stanja – situacija        M 1: 1000
– Meja obravnavanega območja              M 1: 1000
– Programske usmeritve                 M 1: 1000
 
– Zazidalno ureditvena situacija            M 1: 500
– Namenska raba                    M 1: 1000
 
– Geodetsko-zazidalna situacija            M 1: 1000
– Hortikulturne ureditve                M 1: 1000
– Prometne rešitve                   M 1: 1000
– Požarno-varnostna situacija             M 1: 1000
– Zbirna karta komunalnih vodov            M 1: 500.
II. OBSEG OBMOČJA
5. člen
Območje se nahaja na vzhodnem delu naselja Cerknica, ob vstopu iz smeri Bloška polica. Območje je znotraj urbanistične zasnove Cerknica. Obravnavana cona je zasnovana na vstopu v naselje na južni strani nove južne razbremenilne ceste.
6. člen
Območje zazidalnega načrta je zaključen kompleks danes prostih površin ob obstoječi cesti – Cesta 4. maja na njeni južni strani in obsega naslednje parcele:
cona 29C-1:
izgradnja bencinskega servisa: 1929 del, 1930/1 del, 19030/2 del, 1934/2 del, 1934/4 del, 1935/1 del, 1936/1 del, 1938/1 del in 1927/2 del vse k.o. Cerknica;
izgradnja parkirišča: 1930/1 del, 1934/1 del, 1934/2 del, 1934/3 del, 1935/1 del, 1935/2 del, 1936/1 del, 1936/2 del, 1938/1 del in 1938/2 vse k.o. Cerknica;
cona 31L-1: 1327 del, 1331 del, 1332 del, 1897/1 del, 1904/1 del, 1905/1 del, 1908/1 del, 1909/1 del, 1912/1 del, 1913/1 del, 1916/1 del, 1917/1 del, 1921/1 del, 1924/1 del, 1925/1 del, 1927 del, 1928, 1929 del, 1930/1 del, 2734/12 del in 2738/6 del vse k.o. Cerknica.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
7. člen
Osnovna namembnost območja je plansko opredeljena kot območje servisnih dejavnosti z dopolnilnim programom ter dodatnimi prometnimi površinami.
8. člen
Območje planskih celot 29C-1 in 31L-1 je organsko povezano iz dveh glavnih funkcionalnih sklopov. Planska celota 29C-1 je namenjena predvsem izgradnji bencinskega servisa, med tem ko je cona 31L-1 namenjena izgradnji južne razbremenilne ceste naselja Cerknica. Predlagana rešitev izgradnje bencinskega servisa omogoča funkcioniranje le-tega s priključitvijo na obstoječo Cesto 4. maja ali po izgradnji južne ceste na novo razbremenilno cesto, zato se lahko funkcionalna sklopa izvedeta v dveh časovno ločenih fazah.
Sam kompleks bencinskega servisa ima dve funkcionalni enoti, ki se tudi lahko izvedeta ločeno. Na skupen dovoz in izvoz sta vezana sklopa: območje bencinskega servisa ter parkirišče za tovorna vozila.
Delitev na morfološke in funkcionalne sklope:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Planska celota      Lokacija         Namenska raba
funkcionalni sklop:
-----------------------------------------------------------------------------------------
29C-1-BS         ožje območje Grič    Izgradnja bencinskega servisa:
vzhodni del –      ob vhodu v kompleks   – prodajni objekt,
             na južni strani     – avto-pralnica,
             razbremenilne ceste   – avto-mehanična delavnica,
                         – bife,
                         – vezni objekt,
                         – nadstrešnica nad točilnimi mesti,
                         – nadstrešnica notranjega čiščenja,
                         – prodaja plina in zbiranje odpadkov,
                         – pretakalna ploščad z rezervoarji,
                         – parkirni prostori;
-----------------------------------------------------------------------------------------
29C-1- Tpark       območje zahodno od    Parkirišče za tovorna vozila
-----------------------------------------------------------------------------------------
zahodni del –      dovoza na nov BS     Koridor trase južne razbremenilne ceste
31L-1- cesta       severno območje
severni del –
-----------------------------------------------------------------------------------------
V grafičnem delu so označene lokacije objektov, manipulativnih, urejenih parkirnih in prostih površin z osnovnim komunikacijskim in infrastrukturnim skeletom območja.
Vrste posegov v prostor
Osnovna namembnost območja je bencinski servis in parkirna ploščad. Bencinski servis obsega več objektov, ki so prilagojeni namenu in postavljeni na skupno prometno ploščad s prilagojenim prometnim režimom. Izgradnja bencinskega servisa obsega objekte servisne dejavnosti, pomožnih, skladiščnih in vzporednih prostorov, ureditev ploščadi, prometnih površin, parkirišč za osebna vozila in izgradnjo podzemnih rezervoarjev in objektov zadrževanja in čiščenja odplak, kakor tudi potrebne infrastrukture.
V okviru parkirne ploščadi pa je možno urediti parkirna mesta za tovorna vozila različnega namena in velikosti, ki ga z oznakami fleksibilno prilagajamo glede na trenutne potrebe tako, da je znotraj območja in ne ruši ureditev celote.
V dokumentu so označene lokacije objektov in ureditev.
9. člen
V obravnavanih funkcionalnih sklopih so dovoljeni naslednji posegi, kolikor v tem odloku ni drugače določeno:
– novogradnja,
– redno vzdrževanje,
– adaptacije in rekonstrukcije,
– spremembe namembnosti v programskih okvirih,
– gradnja potrebne komunalne in prometne infrastrukture,
– postavitev ograj, delilnih in opornih zidov in barier,
– urejevanje parkovno oblikovanih zelenih površin in krajinskih ločnic,
– postavitev začasnih objektov za namen osnovne dejavnosti.
10. člen
Spremembe funkcije posameznih delov območja so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja oziroma ogroža pretežna namembnost območja. Vpliv novih dejavnosti ne sme presegati zakonsko dovoljenih vplivov na okolje.
Pri posegih v okolje, pri katerih se ustvarja nov odnos v okolju s pričakovanim večjim vplivom na okolje (zrak, tla, površinske in podzemne vode, krajinsko sliko) in prostor je potrebno predložiti ustrezne strokovne osnove, na podlagi katerih se izdelajo smernice za izdelavo lokacijske dokumentacije.
V primerih iz prejšnjega odstavka je investitor dolžan predložiti ekspertize, zlasti kadar gre za tehnično zahtevne objekte, ter preureditve večjih površin (urbanistično mnenje ali zasnovo rešitve, krajinsko mnenje, presoja vplivov na okolje, geološko mnenje, pedološko mnenje in predhodne pogoje soglasodajalcev, itd.).
11. člen
Gradnja pomožnih objektov, ki jih določa občinski odlok o pomožnih objektih je dopustna pogojno, kadar v sklopu obstoječih objektov ni možno zadovoljiti manjkajočih prostorskih potreb in ne ovirajo prometnih tokov in osnovne dejavnosti.
12. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za osnovno dejavnost območja se lahko postavijo na zemljiščih, kjer v tekočem planskem obdobju ni predviden trajen poseg v prostor. Pogoji za postavitev začasnih objektov in naprav so analogni pogojem kot za trajne posege v prostor.
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta dovoli upravni organ in opredeliti do kdaj je začasen objekt lahko postavljen, kdo ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku.
Urbana oprema odprtega prostora kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, nadstreški, vetrolovi, klopi, brisoleji in zunanje svetilke morajo biti oblikovno poenoteni in skladni s celotno podobo območja.
13. člen
Večja znamenja in informativne oznake naj bodo praviloma postavljena združeno na skupnih lokacijah, tako da niso motilna za okoliški ambient ter ne ovirajo prometa, manipulacije in vzdrževanja komunalnih naprav.
14. člen
Območje ni fizično zavarovano. Dovozi, dostopi ter navezave na javno cestno omrežje in intervencijski izhodi so razvidni v grafičnih prilogah.
15. člen
Hortikulturne ureditve
Dosedanja pokrivna raba območja so travniške površine v odprtem prostoru. Sprememba območja v urbano funkcijo zahteva tudi hortikulturno ureditev, ki sledi značaju območja in predstavlja logičen prehod v raščen teren v zaledje, v katerega se vpenja.
Zaradi izpostavljene lege so v grafičnem delu označene lokacije predpisane zasaditve z visokimi in srednje visokimi avtohtonimi drevesi ter površine, ki se sanirajo z vegetacijskim pokrovom. Vse zelene površine je potrebno ves čas vzdrževati in jih po potrebi obnavljati. Zelenica med Cesto 4. maja in bencinskim servisom je parkovno urejena.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
16. člen
Povezave med posameznimi deli območja ter napajanje vseh objektov omogoča načrtovan sistem notranjih cest, poti in manipulacijskih ploščadi, ki sledi osnovnemu programu in danostim prostora.
17. člen
Območje je določeno z obodno parcelacijo. Notranja delitev območja je v dveh delih, kjer se osnovna dejavnost bencinskega servisa ter parkirišče za tovorna vozila. Notranja parcelacija predvideva možnost delitve po programsko zaključenih sklopih ali po uporabnikih prostora.
18. člen
Posamezne lokacije objektov, ploščadi in ureditev znotraj kompleksa zahteva specifično rešitve, ki so prikazane v grafičnih prilogah in so obvezno izhodišče projektantom posameznih objektov ali površin. Za realizacijo predvidenih posegov ni potrebno odstraniti nobenega obstoječega objekta, prilagoditi pa je potrebno uvoz iz obstoječe Ceste 4. maja in v III. fazi iz predvidene južne razbremenilne ceste.
19. člen
A) OBMOČJE BENCINSKEGA SERVISA
– novogradnja (29C-1-BC)
Nov objekt je industrijska hala grajena v rastru. Predviden program v objektu je: menjava olja, menjava
gum, vzdrževanje vozil, skladiščenje, upravni in sanitarni prostori zaposlenih. Ob objektu na zahodni strani je urejena ploščad za pranje vozil.
Na vzhodni strani je na manipulativno ploščad pred avto-mehanično delavnico vezano pripadajoče parkirišče za osebna vozila.
---------------------------------------------------------------------------------
OBJEKT 1:  namen:         PRODAJNI OBJEKT bencinskega servisa,
       tlorisni obseg:     17,00 X 10,60 m,
       vertikalen gabarit:   visoko pritličen,
       streha:         nizka dvokapnica v vencu,
       fasada:         prilagojena namembnosti objekta ter
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 2:  namen:         AVTOPRALNICA,
       tlorisni obseg:     10,60 X 7,70 m (v sklopu z delavnico),
       vertikalen gabarit:   visoko pritličen,
       streha:         nizka dvokapnica v vencu,
       fasada:         prilagojena namembnosti objekta ter 
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 3:  namen:         AVTOMEHANIČNA DELAVNICA
       tlorisni obseg:     10,60 X 6,90 m (v sklopu z avtopralnico),
       vertikalen gabarit:   visoko pritličen,
       streha:         nizka dvokapnica v vencu,
       fasada:         prilagojena namembnosti objekta ter 
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 4:  namen:         BIFE-gostinstvo,
       tlorisni obseg:     10,60 X 7,40 m,
       vertikalen gabarit:   visoko pritličen,
       streha:         nizka dvokapnica v vencu,
       fasada:         prilagojena namembnosti objekta ter
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 5:  namen:         VEZNI OBJEKT (ali nadstrešnica),
       tlorisni obseg:     8,60 X 4,20 m,
       vertikalen gabarit:   visoko pritličen,
       streha:         nizka dvokapnica v vencu,
       fasada:         prilagojena namembnosti objekta ter 
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 6:  namen:         REZERVOARJI za goriva – vkopani,
       tlorisni obseg:     4 X 2,50 X 10,80 m
       vertikalen gabarit:   vkopani v teren,
       streha:         pretakalna ploščad (oddušniki),
       fasada:         dvoplaščni;
OBJEKT 7:  namen:         SKLADIŠČE gospodinjskega plina in 
                   ekoloških odpadkov,
       tlorisni obseg:     2,80 X 6,80 m,
       vertikalen gabarit:   pritličen,
       streha:         lahka nizka dvo- ali enokapnica v vencu,
       fasada:         prilagojena tehnologiji objekta ter
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 8:  namen:         NADSTREŠNICA notranjega čiščenja,
       tlorisni obseg:     2,80 X 10,00 m,
       vertikalen gabarit:   pritličen,
       streha:         nizka dvokapnica v vencu,
       fasada:         – možnost zapiranja proti vetru, ki je 
                   prilagojeno namembnosti objekta ter
                   oblikovanju kompleksa kot celote;
OBJEKT 9:  namen:         NADSTREŠNICA nad točilnimi mesti,
       tlorisni obseg:     21,20 X 19,20 m
       vertikalen gabarit:   visoko pritličen,
       streha:         nizka večkapnica v vencu dopolnitev s 
                   svetlobnimi elementi,
       fasada:         –
OBJEKT 10:  namen:         PARKIRIŠČE-avtopralnica za osebna vozila,
       tlorisni obseg:     6 PM + 1 IPM v nizu ob obvozni cesti,
       vertikalen gabarit:   enonivojsko, vezan na manipulativni plato,
       ureditev:        prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa
                   kot celote;
OBJEKT 11:  namen:         PARKIRIŠČE za osebna vozila,
       tlorisni obseg:     6 PM,
       vertikalen gabarit:   enonivojsko, vezan na manipulativni plato,
       ureditev:        prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa 
                   kot celote.
---------------------------------------------------------------------------------
20. člen
B) OBMOČJE PARKIRIŠČE ZA TOVORNA VOZILA
– novogradnja (29C-1-TPM)
Nov objekt je ureditev platoja za namen parkiranja tovornih vozi.
---------------------------------------------------------------------------------
OBJEKT 12:  namen:         PARKIRNI PLATO za tovorna vozila, brez 
                   možnosti parkiranja cisteren,
       tlorisni obseg:     6 PM = 6 X 3,50 m X 17,0 m, z obvozno cesto
       vertikalen gabarit:   enonivojski – priključen na dovozno cesto,
       ureditev:        prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa
                   kot celote;
OBJEKT 13:  namen:         PARKIRNI PLATO za osebna vozila,
       tlorisni obseg:     4 PM = 6 X 3,00 m X 5,50 m,
       vertikalen gabarit:   enonivojski – priključen na dovozne notranje
                   poti
       ureditev:        prilagojena namenu ter oblikovanju kompleksa
                   kot celote.
---------------------------------------------------------------------------------
V. POGOJI PROMETNEGA UREJANJA
21. člen
Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorski danosti območja. Skladno s prometno zasnovo poteka motorni promet po notranjem cestnem sistemu dvosmernih in enosmernih cest. V kompleks bencinskega servisa s parkiriščem za tovorna vozila je en glavni uvoz in izvoz na regionalno cesto R 212. Glavni uvoz v območje je na začetku ploščadi bencinskega servisa, od katerega se odcepi dovozna cesta za parkirišče tovornih vozi. Iz vseh ploščadi in programski sklopov je skupen izvoz na regionalno cesto na skrajnem vhodnem delu obravnavanega območja.
22. člen
Za potrebe funkcioniranja kompleksa in nemotenega prometa je predvidena delna rekonstrukcija regionalne ceste z izvedbo dveh priključkov. Prvi je uvozni del, ki se izvede kot »T« križišče z zavijalnimi pasovi (levo zavijanje iz smeri Bloške police). Izvoz pa ima pravokoten priključek z dvema ločenima pasovoma za vključitev na regionalno cesto. Oba priključka sta enosmerna.
23. člen
Intervencijski promet je dovoljen po vseh prometnih in drugih utrjenih površinah.
24. člen
Peš promet v območju je v manjšem obsegu in je urejen skladno s funkcionalno zasnovo celotnega območja po vseh prometnih površinah. Kjer je predvideno zadrževanje večje število pešcev, so poti ob objektih in prehodi izvedeni kot peš povezave.
VI. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA
25. člen
Na območju ZN se izvedejo vse potrebne komunalne ureditve za nemoteno funkcioniranje programa območja in rekonstrukcija tistih komunalnih vodov in naprav ter prometnega omrežja, ki so določeni s tekočimi veljavnimi planskimi dokumenti Občine Cerknica in veljavnimi predpisi.
26. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgrajeno komunalno omrežje v obsegu, ki ga zahteva posamezna raba.
Minimalna komunalna oprema za območje bencinskega servisa obsega omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo, odvodnavanje fekalnih in meteornih vod in omrežja zvez. Minimalna komunalna oprema za parkirne površine obsega odvodnjavanje vseh ploščadi ali utrjenih površin ter osvetlitev območja.
Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in obrabno zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom., oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanju ogroženosti, itd.).
27. člen
Vodovodno omrežje
Ob območju urejanja poteka javni vodovod. Vsi novozgrajeni objekti v sklopu bencinskega servisa, ki koristijo pitno vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje.
Z dopolnitvijo primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja, ki se nato pod pogoji upravljavca priključi na javni vodovod.
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzemnih hidrantov, kot je označeno v grafičnih prilogah.
28. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije. Vsa napeljava za odvajanje odpadnih vod mora biti v vodotesni izvedbi, da se prepreči možnost onesnaženja vodnih virov. Na kanalizacijsko omrežje se lahko priključijo le fekalne odplake ter vode iz ploščadi, ki morajo biti predhodno očiščene do takšne stopnje, da niso škodljive biološki predelavi odplak na centralni čistilni napravi. Odplake iz platoja se preko usedalnika in separatorja odvede v kanalizacijski kolektor.
Kanalizacija iz območja bencinskega servisa se priključi na kanalizacijski zbiralnik, ki poteka v severnem delu območja. Vsa fekalna kanalizacija mora biti izvedena nepropustno.
29. člen
Meteorne vode s strehe bodo preko peskolovov speljane v ponikovalnice. Meteorne vode iz tlakovanih ploščadi in prometnih površin pa preko usedalnikov, lovilcev olj, maščobnikov speljane v meteorno kanalizacijo, oziroma v ponikovalnice. Pri tem morajo biti lovilci olj in usedalniki primerno dimenzionirani. V meteorne odvodnike in v ponikovalnice se lahko spušča le čista meteorna voda. Na mestih izpusta mora biti dana možnost jemanja vzorcev vode za analizo in spremljanje kvalitete.
Za lovilce olj in maščob je potrebno izdelati pravilnik in poslovnik obratovanja, v katerem mora biti upoštevano tudi jemanje vzorcev in analiza kvalitete spuščene vode v meteorni odvodnik oziroma ponikovalnico.
30. člen
Rezervoarji za goriva morajo biti dvoplaščni in zgrajeni tako, da je možna kontrola tesnosti in preprečeno nekontrolirano odtekanje v podtalje.
Objekt, prostori in platoji, v katerih se bodo skladiščili ali vršili pretakanje naftnih derivatov in drugih podobnih nevarnih snovi (akumulatorji, mazalna in impregnacijska sredstva, hidravlična olja) je potrebno urediti tako, da je onemogočen izliv slednjih v podtalje. Za zunanje rezervoarje goriva je potrebno izvesti lovilne posode za primer razlitja in izdelati poslovnik v primeru razlitja.
31. člen
Servisni del ploščadi za notranje čiščenje vozil se izvede v utrjeni nepropustni izvedbi, kjer se odpadne vode preko usedalnika kanalizirajo v kanalizacijo. Odpadne vode iz avtopralnice ni dovoljeno spuščati v cestno kanalizacijo ali v podtalje. Kolikor tehnološki projekt pri PGD opredeli dnevno porabo vode preko 5 m3/dan vode, je nujno iz nepropustnega utrjenega platoja za pranje in čiščenje vozil vso odpadno vodo vključiti v zaprt krogotok.
32. člen
Oskrba z električno energijo
Na področju oskrbe z električno energijo je potrebno upoštevati veljavne predpise in zasnovo elektro-omrežja za to področje.
Na zemljišču parc. št. 2715/1 k.o. Cerknica je locirana obstoječa transformatorska postaja Cerknica – LOPATA, ki napaja z električno energijo obstoječe objekte nad regionalno cesto. Objekte bencinskega servisa bo možno priključiti na transformatorsko postajo 20/0,4 kV Cerknica – LOPATA. Priklop objekta na električno omrežje se bo izvedel z zemeljskim kablom pod pogoji distributerja.
Osrednje komunikacije, platoje in parkirišča znotraj območja parkiranja je treba nujno izvesti razsvetljavo.
33. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je izvedena telefonska kabelska kanalizacija, ki je priključena na TC Cerknica. Na osnovi potreb po telefonskih priključkih se dopolni telefonsko omrežje.
Napajanje predvidenih objektov se uredi skladno z zahtevami uporabnika in priključi na javno omrežje skladno s pogoji in možnostmi upravljavca telefonskega omrežja.
34. člen
Ravnanje z odpadki
Zbiranje komunalnih odpadkov je urejeno skladno s funkcionalno zasnovo območja v internem smislu in odvoz se vrši kot je predvideno za celotno naselje Cerknica. Vsi uporabniki odvoza so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu odpadkov na območju Občine Cerknica (Uradni list SRS, št. 2/85).
Mesto za smetarnike ali posode za ločeno zbiranje odpadkov mora biti dostopno iz smeri javnega dostopa, ki je dostopno za vozila Komunale Cerknica. Posebne odpadke, ki izvirajo iz dejavnosti je investitor dolžan sam odstraniti iz zemljišča skladno z predpisi za tovrstne odpadke.
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo komunalnih odpadkov. Posode za zbiranje odpadkov so tipski. Tip in velikost posode določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnimi smetarskimi vozili za odvoz odpadkov. Plato, na katerem se nahaja posoda za odpadke mora biti nezdrsno tlakovana brez možnosti odtekanja ali izcedanja v podtalje. Plato je dobro osvetljen.
Posebne odpadke se zbira na določenem mestu – ekološki odpadki, ki se jih obvezno in tekoče oddaja organizacijam za odvoz tovrstnih odpadkov.
VII. POGOJI VAROVANJA IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
35. člen
Naravna in kulturna dediščina
V območju ZN ni evidentiranih objektov in površin, ki naj bi se varovali kot naravna in kulturna dediščina.
36. člen
Varovanje okolja
Pred posegom v prostor, ki ima kakršenkoli vpliv na okolje, mora investitor izpolnjevati zahteve zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), podzakonskih in občinskih predpisov, ki urejajo varstvo okolja.
Za zagotovitev kvalitetnejših pogojev varovanja okolja morajo biti vsi viri onesnaženja izdelani, grajeni, opremljeni, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v okolje večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje.
37. člen
Urejanje okolice
Za izgradnjo platojev bencinskega servisa in parkirišča je treba nujno izvesti predhodno planiranje območja – izravnava terena, ki se ga izvede delno z izkopavanjem in delno z nasipavanjem in s sprotnim utrjevanjem. Celotni plato se izvede na predvideno koto ca. 565,80 m n.m. Brežine nasutja se dobro utrdi in ozeleni.
Podporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Podporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali. Zemljišče se v kar največji meri ozeleni z avtohtonim zelenjem. Območja predvidenih parkovnih ureditev so razvidna iz grafičnih prilog.
38. člen
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov, izvedbo prometnih površin in pred drugimi ureditvami, je potrebno uporabiti za ureditev zelenic.
39. člen
Varovanje zraka
V območju ZN bo glavni vir emisij snovi v zrak motorni promet. Glede na frekvenco avtomobilov v bližnji okolici je ocenjeno, da dodatni promet na območju bencinskega servisa s parkiriščem ne bo bistveno poslabšal ozračja.
Povišane koncentracije polutantov v neposrednem vplivnem območju parkirišča ne bodo dosegle mejne vrednosti, zato je nujno izvajati omilitvene ukrepe kot so zadrževanje vozil v prostem teku na parkirišču in pretiranega sočasnega prihoda, izhoda ali manevriranja večjega števila vozil.
V območju je možno dopolnjevati program le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje dodatne onesnaženosti zraka, kar mora biti opredeljeno v projektni dokumentaciji.
40. člen
Varstvo pred hrupom
Znotraj ureditvenih območij naselij je potrebno s tehničnimi ukrepi zagotoviti primerno raven hrupa tako, da raven hrupa ni presežena glede na opredelitev pretežne namembnosti območja skladno z veljavnimi predpisi.
Ureditveno območje ZN se opredeljuje v IV. stopnjo varstva pred hrupom po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96). To je območje brez stanovanj, namenjeno prometni infrastrukturi ali transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim dejavnostim.
Za obravnavano območje so določene naslednje mejne ravni hrupa:
-----------------------------------------------------------------
                  dnevna raven    nočna raven
– mejna raven hrupa           70 dBA      70 dBA
– kritična raven hrupa          80 dBA      70 dBA
– posamezen vir hrupa          68 dBA      68 dBA
– konična raven hrupa          90 dBA      90 dBA
-----------------------------------------------------------------
Dodatni ukrepi znotraj ureditvenega območja niso predvideni. Na osnovi izračuna hrupa, ki ga povzroča infrastruktura – dovozne in izvozne poti z bencinskega servisa s parkiriščem so mejne ravni hrupa pod dovoljeno vrednostjo. Bencinski servis s parkiriščem tako ne bo obremenjeval čezmerno okolja s hrupom. Predvideni pa so naslednji ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom:
– potrebno je zagotoviti takšen režim vožnje, ki bo zagotavljal čimbolj tekoč promet,
– v primeru namestitve hrupnejših naprav kot so kompresor (vibracije) je potrebno predvideti ločeno temeljenje od talne konstrukcije in ga namestiti na vzmetne ali gumijaste podložke (dušenje vibracij).
41. člen
Varstvo tal
Območje ni v varstvenem pasu zalog pitne vode. Predvideno je ločeno odvajanje tehnološke odpadne vode iz virov onesnaževanja od padavinske odpadne vode z utrjenih površin.
Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati in mehanskimi primesmi, je treba pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti v zadostno dimenzioniranih lovilcev olj in usedalnikih, kar je potrebno upoštevati predvsem na vseh površinah, na katerih se zadržujejo razna vozila.
Tehnološke odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se morajo očistiti na čistilni napravi, s katero se zagotovi odstranjevanje mineralnih olj in bencina – lovilec olj. Le-ta mora obratovati skladno z zahtevami tehnične specifikacije EN 858-1. Vodenje obratovalnega dnevnika lovilca olj, kjer se vpisujejo vsa opravljena dela pri obratovanju in vzdrževanju lovilca olj, rezultati predpisanih parametrov odpadne vode ter vsi izredni dogodki, okvare ter druge prekinitve). Potreben je mesečni pregled oljnih lovilcev in po potrebi njihovo čiščenje.
V objektih prisotne komunalne-fekalne vode je nujno treba speljati v obstoječ kanalizacijski kolektor in se priključiti na čistilno napravo.
Odpadno vodo iz pralnih površin in napravah za pranje karoserij za tovorna vozila naj se čisti tako, da se ustvari delno ali v celoti zaprt tokokrog.
42. člen
Parkirne površine
Parkirna mesta, vozišča in druge površine parkirišč namenjene prometu motornih vozil, morajo biti tlakovane, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Tlakovane površine morajo biti obdane z robniki, meteorne vode z njih pa morajo biti speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv.
Na parkirnih mestih se ne sme prati, vzdrževati oziroma popravljati vozil. Na parkiriščih so dovoljeni samo dnevni pregledi vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar.
Na parkirišču se ne sme pretovarjati ali pretakati nevarne snovi razen v primeru havarije.
43. člen
Avto-mehanična delavnica
Prostor delavnice mora biti ločen od drugih delovnih in pomožnih prostorov. Tla delavnice morajo biti nepropustna za vodo in naftne derivate. V delavnici mora biti zagotovljeno odvajanje odplak s talnih površin v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv. V delavnici morajo biti tla kanala za delo na podvozju obdelana prav tako kot tla delavnice.
Padavinske vode iz strehe objekta se lahko vodijo neposredno v ponikovalnico ali vodotok.
44. člen
Požarna varnost
Dostopi do vseh ureditev in objektov bodo primerno široki in pregledni. Glavni dovoz in izvoz na republiško regionalno cesto R 212 Cerknica–Bloška polica je tudi glaven dostop za intervencijska vozila.
Za vse dovozne ceste in utrjene površine služijo za intervencijske posege v primeru nesreč. Mogoč pa je tudi dostop iz poti na zaledni strani, preko sosednjih zemljišč.
Na celotnem območju urejanja je zagotovljen dovoz in izvoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti urejene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili.
Obvezna je izvedba zunanjega hidrantnega omrežja za celotno območje ZN. Lokacije hidrantnih priključkov so podane v grafičnih prilogah. Hidrantna mreža mora izpolnjevati zahteve pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Območje ima visoko požarno obremenitev, zato je potrebno izvesti hidrantno omrežje, ki bo ustrezalo naslednjim zahtevam:
– krožni cevovod DN 100,
– hidranti ne smejo biti med seboj oddaljeni več kot 80 m,
– oddaljeni morajo biti od najbližjih vozil najmanj 5 m,
– opremljeni morajo biti z ustrezno opremo, minimalni tlak mora biti 2,5 bara.
Poleg hidrantnega omrežja so potrebne namestitve gasilnih aparatov, ki so obdelani v študiji požarne varnosti pri projektni dokumentaciji in v požarnem redu za delovanje objekta. V grafičnem delu ZN je obdelana zasnova z namestitvijo gasilnih aparatov, in sicer po en gasilni aparat S9 na vsakem točilnem mestu ter dva ob montažnem objektu za prodajo plina. Po en gasilni aparat S6 se postavi ob vhodu in izhodu iz servisnega objekta. Na točilna mesta, prodajalno plina in objektih je nujno obesiti opozorilne table za nevarnost eksplozije, nevarnost požara, prepoved kajenja in uporabo odprtega ognja.
Kompleks bencinskega servisa leži ob cesti, na zaledni strani je odprt prostor. Ker je objekt na robu naselja je iz treh strani odprt prostor. Te površine omogočajo zadosti velik prostor za potrebe morebitne evakuacije ljudi in premoženja.
V projektu PGD je nujno predvideti cone nevarnosti. Tehnične rešitve bodo obdelane v projektu PGD.
V obravnavanem območje je predviden objekt avto-mehanične delavnice, ki je lociran s primernimi odmiki od ostalih dejavnosti. Nosilna konstrukcija objekta (stebri, nosilci in stene) morajo imeti požarno odpornost najmanj 90 min. Fasada, toplotna izolacija in strešna kritina naj bo izvedena iz negorljivih materialov. Zaradi povečane nevarnosti pred požarom je v objektu obvezno namestiti naprave in sredstva za gašenje začetnih požarov.
Iz katerekoli točke v poslovnem objektu je evakuacijska pot na prosto zelo majhna in ne presega 20 m. Evakuacijske poti v smeri proti izhodom morajo biti vedno proste in ne smejo biti založene. V objektu morajo biti na vidnih mestih nameščene oznake za smer evakuacije in izhode. Zaradi večjega obsega manipulacijskih površin je predviden prostor, kjer se po njih vrši varen odmik ljudi. Na zahodni strani ob ploščadi za pranje vozil je predviden prostor za varen umik ljudi.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
45. člen
Zazidalni načrt je obvezen za investitorja, projektante in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi in ostalimi posegi na obravnavanem območju. Določila zazidalnega načrta morajo biti smiselno uporabljena v lokacijskih odločbah oziroma v odločbah enotnega dovoljenja.
Poleg določil zazidalnega načrta je pri realizaciji potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev za vsak poseg v prostor posebej.
46. člen
Pri izvajanju zazidalnega načrta morajo biti upoštevani vsi veljavni gradbeno-tehnični, prometni, zdravstveno-higienski, varnostni in drugi predpisi.
Pri urejanju objektov in spremembah namembnosti, definiranju dopolnilnih dejavnosti v objektih je treba nujno upoštevati potrebe po dodatnih zunanjih površinah za potrebe manipulacije.
IX. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Zazidalni načrt za območje Grič za coni 29C-1 in 31L-1 – Bencinski servis je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na občini in pri Upravni enoti Cerknica.
48. člen
Drugi odstavek 6. člena (izgradnja parkirišč) in 20. člen se uporabljata po pridobitvi predpisanih soglasij.
49. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
50. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003/3/2002
Cerknica, dne 20. junija 2002.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.

AAA Zlata odličnost