Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2002 z dne 10. 7. 2002

Kazalo

2886. Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov, stran 6285.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena in četrtega odstavka 36. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00 in 1/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa tarife za izdajanje podatkov iz zbirk geodetskih podatkov, ki se vodijo v okviru državne geodetske službe, ko se ti ne izdajajo v obliki potrdil, kot jih določa predpis o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (v nadaljnjem besedilu: geodetski podatki) in način določitve nadomestila za uporabo geodetskih podatkov v komercialne namene.
(2) Določbe te uredbe ne veljajo za geodetske podatke, ki jih drugi državni organi prevzemajo v javne evidence, določene z zakonom.
2. člen
(pojmi)
(1) Uporabljeni pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
(2) Geodetski podatki so zadnje vpisani in arhivski podatki ter izdelki, ki se vodijo v okviru državne geodetske službe.
(3) Izdajanje geodetskih podatkov je priprava, hranjenje in vodenje geodetskih podatkov za namen posredovanja geodetskih podatkov uporabnikom ali za namen vpogleda v geodetske podatke ter posredovanje geodetskih podatkov uporabnikom oziroma omogočanje vpogleda v geodetske podatke.
(4) Uporabnik geodetskih podatkov je fizična ali pravna oseba, ki v skladu s to uredbo pridobi geodetske podatke za nekomercialno ali komercialno uporabo.
(5) Posredovanje geodetskih podatkov so storitve varnega elektronskega poslovanja z geodetskimi podatki, prepis geodetskih podatkov na računalniške medije uporabnika geodetskih podatkov ali izročitev geodetskih podatkov v analogni obliki.
(6) Vpogled v geodetske podatke je omogočanje vpogleda in vpogled v geodetske podatke na ekranu ali na podoben način.
(7) Nekomercialna uporaba geodetskih podatkov je uporaba geodetskih podatkov v osebne namene, če je uporabnik geodetskih podatkov posameznik, ali interne namene, če je uporabnik geodetskih podatkov pravna oseba, ali za uradne namene, če je uporabnik geodetskih podatkov upravni ali državni organ ali organ lokalne skupnosti in geodetske podatke uporablja za odločanje v upravnih stvareh ali jih sam uporablja za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, ali uporaba geodetskih podatkov za izvajanje geodetskih storitev.
(8) Komercialna uporaba geodetskih podatkov je kakršnakoli aktivnost uporabnika geodetskih podatkov, povezana z geodetskimi podatki, ki prinaša dobiček ali korist, ki izhaja iz obdelave podatkov, priprave in trženja novih izdelkov, izvajanja storitev ali oglaševanjem na podlagi ali z uporabo geodetskih podatkov.
(9) Posredništvo geodetskih podatkov je komercialna uporaba geodetskih podatkov z namenom posredovanja geodetskih podatkov drugim uporabnikom ali omogočanje vpogleda v geodetske podatke.
3. člen
(lastna dejavnost)
Izdajanje geodetskih podatkov po tej uredbi je lastna dejavnost Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
4. člen
(vrednost izdajanja geodetskih podatkov)
Vrednost izdajanja geodetskih podatkov je določena v tarifnem delu te uredbe s številom točk za enoto geodetskega podatka. Število točk za enoto geodetskega podatka je določeno posebej za posredovanje geodetskih podatkov in za vpogled v geodetske podatke.
5. člen
(drugi stroški)
Poleg vrednosti izdajanja geodetskih podatkov se pri izdajanju obračunajo še:
– materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov,
– stroški dodatne ali nadstandardne obdelave geodetskih podatkov,
– davek na dodano vrednost.
6. člen
(nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov)
(1) Nadomestilo za nekomercialno uporabo geodetskih podatkov se določi tako, da se število enot geodetskega podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodetskih podatkov ali za vpogled v geodetske podatke in z vrednostjo točke. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz prve in druge alinee 5. člena te uredbe in od celotnega zneska obračuna davek na dodano vrednost.
(2) Nadomestilo za komercialno uporabo geodetskih podatkov se določi tako, da se število enot geodetskega podatka pomnoži s številom točk za posredovanje geodetskih podatkov in z vrednostjo točke ter s faktorjem za določitev višine nadomestila za komercialno uporabo geodetskih podatkov. Tej vrednosti se prištejejo drugi stroški iz 5. člena te uredbe.
(3) Faktor za določitev višine nadomestila za komercialno uporabo geodetskih podatkov iz prejšnjega odstavka se določi glede na število uporab (npr. število izdelkov, storitev, dostopov do podatkov v primeru računalniškega dostopa do baz podatkov...), v katerih je geodetski podatek posredno ali neposredno uporabljen, in sicer:
– za uporabo v enem izdelku,
 storitvi ali dostopu              faktor 1
– za uporabo v dveh do 10 izdelkih,
 storitvah ali dostopih             faktor 2
– za uporabo v 11 do 500 izdelkih,
 storitvah ali dostopih             faktor 3
– za uporabo v 501 do 3.000 izdelkih,
 storitvah ali dostopih             faktor 4
– za uporabo v 3.001 do 10.000 izdelkih,
 storitvah ali dostopih             faktor 5
– za uporabo v več kot 10.000 izdelkih,
 storitvah ali dostopih             faktor 6
(4) Nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov se določi v višini 72% nadomestila za nekomercialno uporabo geodetskih podatkov za vsak geodetski podatek, ki ga posrednik izda uporabnikom geodetskih podatkov. Posrednik geodetskih podatkov poleg nadomestila za posredništvo geodetskih podatkov plača tudi druge stroške iz 5. člena te uredbe.
7. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke je ob sprejemu uredbe en tolar.
(2) Vrednost točke se spremeni, ko se cene življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji spremenijo za več kot 5% od datuma zadnje določitve vrednosti točke. Novo vrednost točke na predlog ministra, pristojnega za geodetsko dejavnost, sprejme Vlada Republike Slovenije.
(3) Nova vrednost točke velja naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Nadomestilo za uporabo geodetskih podatkov se določi po tarifi in vrednosti točke, veljavni v času naročila geodetskih podatkov.
8. člen
(materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov)
(1) Materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov so:
– fiksni materialni stroški, potrebni za obdelavo in izvedbo naročila (sprejem naročila, pregled naročila...),
– stroški porabljenega materiala in stroški storitev za posredovanje podatkov (disketa, zgoščenka, poštne in telefonske storitve...).
(2) Fiksni materialni stroški se obračunajo po tarifni številki 11.4 te uredbe, materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov iz druge alinee prejšnjega odstavka pa se obračunajo po dejanskih stroških.
9. člen
(dodatne in nadstandardne obdelave geodetskih podatkov)
(1) Dodatne in nadstandardne obdelave geodetskih podatkov se izvedejo le na zahtevo naročnika in se obračunajo po dejansko porabljenem času po tarifnih številkah 11.1, 11.2 in 11.3 te uredbe.
(2) Če dodatno oziroma nadstandardno obdelavo geodetskih podatkov izvede zunanji izvajalec, se opravljena obdelava geodetskih podatkov obračuna po dejanskih stroških zunanjega izvajalca.
(3) Če je za izvedbo naročila potrebna predhodna obdelava podatkov (npr. vnos podatkov iz seznama, izvedba izbora podatkov ipd.), se obdelava podatkov za izvedbo naročila šteje za dodatno obdelavo geodetskih podatkov.
10. člen
(uporabniki državnega proračuna)
(1) Uporabnikom geodetskih podatkov, ki so neposredni uporabniki državnega proračuna in podatke uporabljajo za odločanje v upravnih stvareh ali jih sami uporabljajo za izvajanje nalog iz svojih pristojnosti, se za nekomercialne namene uporabe geodetskih podatkov določi nadomestilo za nekomercialno uporabo geodetskih podatkov, razen če zakon ne določa drugače, glede na obliko, v kateri se posredujejo geodetski podatki in glede na način posredovanja geodetskih podatkov:
– za posredovanje geodetskih podatkov v analogni obliki – nadomestilo za nekomercialno uporabo geodetskih podatkov iz prvega odstavka 6. člena te uredbe;
– za posredovanje geodetskih podatkov v digitalni obliki – materialni stroški posredovanja geodetskih podatkov iz 8. člena te uredbe.
(2) Izdajanje geodetskih podatkov, ki jih vodi geodetska uprava v zbirkah geodetskih podatkov, je za potrebe sodišč brezplačno.
11. člen
(komercialna uporaba geodetskih podatkov)
(1) Uporabnik geodetskih podatkov, ki bo geodetske podatke uporabljal za komercialne namene, sklene z geodetsko upravo pogodbo. Pogodba o komercialni uporabi geodetskih podatkov mora vsebovati: vrsto geodetskih podatkov, obseg oziroma število podatkov, namen in način uporabe geodetskih podatkov, predvideno število uporab geodetskih podatkov, način zagotavljanja pravilne uporabe in preprečevanja nedovoljene uporabe geodetskih podatkov ter način plačevanja nadomestila za komercialno uporabo geodetskih podatkov.
(2) Če uporabnik geodetskih podatkov uporabi geodetski podatek večkrat kot je to določeno v pogodbi o komercialni uporabi geodetskih podatkov, mora skleniti z geodetsko upravo aneks k tej pogodbi ter plačati razliko med nadomestilom za komercialno uporabo geodetskih podatkov, določenim v pogodbi, in nadomestilom za komercialno uporabo geodetskih podatkov, določenim z upoštevanjem novega števila predvidene uporabe geodetskih podatkov.
12. člen
(uporaba podatkov za posredništvo)
(1) Uporabnik geodetskih storitev, ki bo geodetske podatke pridobil za namene posredništva, sklene z geodetsko upravo pogodbo. Pogodba za posredništvo geodetskih podatkov mora vsebovati: vrsto geodetskih podatkov, obseg podatkov, ki jih posrednik lahko posreduje, način zagotavljanja pravilne uporabe in preprečevanja nedovoljenih dostopov do geodetskih podatkov, čas veljavnosti pogodbe in način plačevanja nadomestila za posredništvo geodetskih podatkov.
(2) Pogodba za posredništvo geodetskih podatkov se sklene najmanj za eno leto in pod pogojem, da bo posrednik geodetskih podatkov za vsako leto veljavnosti pogodbe plačal nadomestilo za posredništvo geodetskih podatkov za najmanj 50% vseh podatkov, ki jih lahko posreduje.
(3) Uporabnik geodetskih storitev, ki je geodetske podatke pridobil za namene posredništva, ne sme zaračunati izdajanja geodetskih podatkov drugim uporabnikom po višji ceni, kot če bi jih izdala geodetska uprava.
B) TARIFNI DEL
13. člen
(vrednotenje izdajanja geodetskih podatkov)
Geodetski podatki se obračunajo z naslednjim številom točk:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna    Geodetski                   Enota       Št. točk      Št. točk
številka   podatek                             za         za
                                        posredo-      vpogled
                                        vanje       v
                                        podatkov      podatke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.      KARTOGRAFSKI PODATKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1      TISKANE KARTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.1     Temeljni topografski načrti meril 1 : 5.000  list načrta    420,00       -
       in 1 : 10.000                 ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1.2     Državna topografska karta merila 1 : 25.000  list načrta    590,00       -
                               ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3      Državna topografska karta merila 1 : 50.000  list načrta    840,00       -
                               ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4      Topografska karta merila 1 : 50.000      list načrta    420,00       -
                               ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5      Topografska karta VGI merila 1 : 50.000,    list načrta    420,00       -
       1 : 100.000, 1 : 200.000            ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.6      Pregledna karta Slovenije merila 1 : 250.000  Slovenija     690,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.7      Pregledna karta Slovenije merila 1 : 400.000  Slovenija     590,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.8      Pregledna karta Slovenije merila 1 : 500.000  Slovenija     590,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.9      Pregledna karta Slovenije merila 1 : 750.000  Slovenija     590,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.10     Pregledna karta Slovenije merila 1 : 1.000.000 Slovenija     0         -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.11     Pregledna karta Slovenije merila 1 : 1.500.000 Slovenija     0         -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2      RASTRSKI PODATKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.1     Rastrska slika z geolokacijo          list načrta    485,00       4,86
                               ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.2     Rastrska slika z geolokacijo Državne      list načrta    485,00       0
       topografske karte merila 1 : 25.000      ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.3     Rastrska slika z geolokacijo Državne      list načrta    485,00       0
       topografske karte merila 1 : 50.000      ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.4     Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte  list načrta    485,00       0
       Slovenije merila 1 : 250.000          ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.5     Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte  list načrta    485,00       0
       Slovenije merila 1 : 400.000          ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.6     Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte  list načrta    485,00       0
       Slovenije merila 1 : 500.000          ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.7     Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte  list načrta    485,00       0
       Slovenije merila 1 : 750.000         ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.8     Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte  list načrta    0         0
       Slovenije merila 1 : 1.000.000         ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2.9     Rastrska slika z geolokacijo Pregledne karte  list načrta a   0         0
       Slovenije merila 1 : 1.500.000         ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3      VEKTORSKI PODATKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.1     Podatki v vektorski obliki           list načrta    1.265,28      20,12
                               ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3.2     Generalizirana kartografska baza        list načrta    1.265,28      20,12
                               ali karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2       ORTOFOTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1      Ortofoto - format TIFF             list načrta    3.933,00      5,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2      Ortofoto - format MrSID20           list načrta    3.933,00      0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3       REGISTER PROSTORSKIH ENOT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1      Prostorske enote in ulice v vektorski obliki  prostorska enota 10,62       0,96
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2      Občine v vektorski obliki           občina      0         0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3      Upravne enote                 upravna enota   0         0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4      Območne geodetske uprave v vektorski obliki  območna      0         0
                               geodetska
                               uprava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5      Izpostava območne geodetske uprave v vektorski izpostava     0         0
       obliki
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.6      Hišne številke v vektorski obliki       Hišna številka  0,56        0,10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7      Centroidi                   prostorska enota, 0,56        0,10
                               ulica, hišna
                               številka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8      Šifrant                    prostorska enota, 0,29        0,16
                               ulica, hišna
                               številka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9      Atributni podatek               prostorska enota, 0,29        0,16
                               ulica, hišna
                               številka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4       REGISTER ZEMLJEPISNIH IMEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1      Podatki registra zemljepisnih imen 5      list načrta,   20         0,07
                               karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2      Podatki registra zemljepisnih imen 25     list načrta,   140        0,50
                               karte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3      Podatki registra zemljepisnih imen 250     Slovenija     16.000,00     20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4      Podatki registra zemljepisnih imen       zemljepisno ime  -         0,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5       MODEL VIŠIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1      Model višin 20                 list načrta    100,00       -
                               1:5000 100,00 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1      Model višin 25                 list načrta    89,00       -
                               1:5000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2      Model višin 25 InSAR              list načrta    89,00       -
                               1:5000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3      Model višin 100 InSAR             list načrta    30,00       -
                               1:5000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6      GEODETSKE TOČKE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1     Geodetska točka - opisni podatki s topografijo Točka       20,37       10,68
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2     Geodetska točka - opisni podatki s topografijo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Prepis cele baze                Točka       1,87        -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7      PODATKI ZEMLJIŠKEGA KATASTRA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1     Atributni podatki - posamezna parcela      parcela      3,15        0,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2     Atributni podatki - ena ali več katastrskih   parcela      1,11        -
       občin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3     Grafični podatki - posamezna parcela      parcela      3,41        1,04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.4     Grafični podatki - prepis ene ali več      parcela      1,11        -
       katastrskih občin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5     ZK točka - atributni podatek          Točka       2,01        0,45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8      PODATKI KATASTRA STAVB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1     Atributni podatki - posamezna stavba      stavba      6,21        1,57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2     Atributni podatki - ena ali več katastrskih   stavba      1,69        -
       občin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.3     Grafični podatki - posamezna stavba       stavba      6,21        1,90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.4     Grafični podatki - ena ali več katastrskih    stavba      1,69        -
      občin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9      IZPISI, IZRISI, KOPIJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1     Izpis atributnih podatkov na papir        format A4     1.270,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2     Izris grafičnih podatkov na papir        format A4     1.640,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.3     Kopija iz elaborata (topografije, skice,     Kos        297,00
      tahimetrična računanja, načrt dela stavbe, ...)
      format A4 ali A3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4     Kopija načrta ali karte - format A4 ali A3    Kos        1.150,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5     Kopija načrta ali karte - format lista TTN    Kos        1.950,00      -
      ali ZKN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.6     Kopija načrta ali karte - obrabnina - kadar   Kos        330,00       -
      kopira zunanji izvajalec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     PUBLIKACIJE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1    Pravilnik o tehničnih normativih za mreže    Izvod       109,00       -
      temeljnih geodetskih točk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2    Priročnik za vzdrževanje katastrskega operata  Izvod       499,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3    Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju  Izvod       220,00       -
      proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.4    Priročnik za izvajanje komasacij in vodenje   Izvod       220,00       -
      komasacijskega postopka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.5    Fotointerpretacija 3               Izvod       557,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.6    ROTE in EHIŠ - monografija            Izvod       926,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.7    ROTE in EHIŠ - analiza in razvoj         Izvod       1.830,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8    Seznam katastrskih občin             Izvod       778,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.9    Katastrski okraji v RS (publikacija)      Izvod       998,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10    Katastrski okraji v RS (karta)         Izvod       998,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.11    Bilance površin in katastrskega dohodka     Izvod       778,00       -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.12    Toponimska navodila za Slovenijo         Izvod       1.310,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.13    Slovar toponimske terminologije         Izvod       1.310,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.14    Toponymic guidelines of Slovenia         Izvod       1.310,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.15    Topografski ključ za državno topografsko karto  Izvod       473,00       -
      v merilu 1 : 25.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.16    Občine v Sloveniji                Izvod       2.040,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.17    Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in    Izvod       1.310,00      -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.18    Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije   Izvod       1.310,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     DODATNA ALI NADSTANDARDNA OBDELAVA
      GEODETSKIH PODATKOV, OBDELAVA PODATKOV
      ZA IZVEDBO NAROČILA, FIKSNI MATERIALNI STROŠKI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1    Delo strokovnjaka z najmanj univerzitetno    Ura        3.584,00
      izobrazbo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.2    Delo strokovnjaka z visoko ali višjo izobrazbo  Ura        2.017,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3    Delo s srednjo izobrazbo             Ura        1.797,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.4    Fiksni materialni stroški            naročilo     504,25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Legenda k tarifnemu delu:
 - : podatek se na ta način ne izdaja
 0 : vrednost izdajanja podatka je enaka 0 točk
C) KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati cenik za izdajanje geodetskih podatkov Ministrstva za okolje in prostor št. 017-3/1999-6 z dne 7. 2. 2000.
(2) Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/2002-1
Ljubljana, dne 4. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost