Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2002 z dne 4. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2002 z dne 4. 7. 2002

Kazalo

2807. Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG), stran 6017.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o mineralnih gnojilih (ZMinG)
Razglašam zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. junija 2002.
Št. 001-22-62/02
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O MINERALNIH GNOJILIH (ZMinG)
1. člen
(vsebina)
Ta zakon ureja pogoje glede sestave, kakovosti in označevanja mineralnih gnojil, ki se dajejo v promet, njihovo uporabo ter nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Poleg pogojev, določenih s tem zakonom, se za promet in uporabo mineralnih gnojil, če vsebujejo snovi, ki imajo nevarne lastnosti, uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo kemikalije.
Če vsebujejo mineralna gnojila poleg hranil tudi fitofarmacevtska sredstva, se za njihov promet in uporabo uporabljajo predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska sredstva.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Mineralna gnojila so vse spojine in snovi ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlem ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti rastlin, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali izboljšanja rodovitnosti tal ter so pridobljena v industrijskem postopku.
2. Amon-nitratna gnojila so mineralna gnojila, ki vsebujejo najmanj 28 odstotkov dušika v obliki amon-nitrata.
3. Rastlinska hranila (v nadaljnjem besedilu: hranila) so kemijski elementi, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj (npr. dušik, fosfor, kalij, kalcij, magnezij, bor, baker, železo, cink).
4. Promet je prodaja oziroma prepustitev mineralnih gnojil tretjemu.
5. Uporaba je vsakršno vnašanje mineralnih gnojil v tla oziroma na rastline.
3. člen
(vrste mineralnih gnojil)
Mineralna gnojila se glede na vsebnost hranil delijo na enostavna in sestavljena mineralna gnojila.
Enostavna (enokomponentna) mineralna gnojila vsebujejo le eno izmed naslednjih primarnih hranil:
– dušik,
– fosfor,
– kalij.
Sestavljena (večkomponentna) mineralna gnojila vsebujejo najmanj dve primarni hranili.
Enostavna in sestavljena mineralna gnojila lahko vsebujejo poleg primarnih hranil tudi kalcij, magnezij in natrij kot sekundarna hranila in bor, baker, cink, kobalt, mangan, molibden in železo kot mikroelemente.
4. člen
(pogoji za promet)
Mineralna gnojila so lahko v prometu, če izpolnjujejo predpisane pogoje glede minimalne kakovosti, če so označena na predpisan način, in če pri pravilni uporabi ne ogrožajo rodovitnosti tal, zdravja ljudi in živali ter okolja.
Kakovost mineralnih gnojil je odvisna od vsebine in količine hranil, vsebnosti škodljivih snovi, velikosti zrn, fizikalnih lastnosti in vsebnosti vlage.
Mineralna gnojila, ki izpolnjujejo strožje predpisane pogoje o kakovosti, se lahko označijo v prometu z oznako “EC FERTILIZER“.
Podrobnejše pogoje glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati mineralna gnojila, predpiše minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
5. člen
(dovoljenje za promet)
Proizvajalec oziroma uvoznik mora pred prvim dajanjem mineralnega gnojila v promet v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Dovoljenje za promet ni potrebno, če mineralno gnojilo izpolnjuje predpisane pogoje za oznako “EC FERTILIZER“ in je označeno s to oznako.
6. člen
(vsebina zahtevka za izdajo dovoljenja)
Zahtevku za izdajo dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom je treba priložiti:
– podatke o proizvajalcu oziroma uvozniku (firma in sedež, dokazilo o vpisu dejavnosti v register);
– podatke o vrsti in trgovskem imenu mineralnega gnojila;
– izvid analize gnojila in mnenje, ki ju izdela laboratorij, pooblaščen za opravljanje analiz v Republiki Sloveniji ali v državi članici Evropske unije.
Če mineralno gnojilo izpolnjuje predpisane pogoje glede minimalne kakovosti, izda minister odločbo, s katero dovoli promet z mineralnim gnojilom.
7. člen
(dodatni pogoji za promet z amon-nitratnimi gnojili)
Amon-nitratna gnojila, ki se dajejo v promet končnim potrošnikom, morajo biti pakirana.
Amon-nitratna gnojila v prometu morajo poleg predpisanih pogojev iz 4. člena tega zakona izpolnjevati še posebne pogoje za kakovost glede tehničnih in kemijskih lastnosti ter vsebnosti težkih kovin in drugih snovi.
Amon-nitratna gnojila lahko vsebujejo anorganske dodatke ali inertne snovi, vendar se jim zaradi tega ne sme povečati občutljivost na toploto ali eksplozivnost.
Prevoz amon-nitratnih gnojil mora potekati v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.
Posebne pogoje glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov za določitev občutljivosti na toploto ter odpornosti na eksplozivnost amon-nitratnih gnojil predpiše minister.
8. člen
(laboratoriji)
Kakovost mineralnih gnojil in občutljivost na toploto ali eksplozivnost amon-nitratnih gnojil ugotavljajo in preverjajo akreditirani laboratoriji v skladu s predpisanimi metodami preskušanja.
Metode preskušanja iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
9. člen
(označevanje)
Označba mineralnega gnojila v prometu mora vsebovati naslednje podatke:
– navedba firme in sedeža proizvajalca oziroma uvoznika;
– navedba trgovskega imena mineralnega gnojila;
– navedba oznake “EC FERTILIZER“, če mineralno gnojilo izpolnjuje pogoje za to oznako;
– navedba številke dovoljenja za promet, če mineralno gnojilo ne izpolnjuje pogojev za oznako “EC FERTILIZER“;
– navedba vrste mineralnega gnojila (enostavno, sestavljeno);
– navedba vrste in vsebnosti hranil;
– navedba drugih snovi, ki jih vsebuje mineralno gnojilo;
– navedba neto mase oziroma volumna mineralnega gnojila;
– navedba podatkov o skladiščenju, uporabi in ravnanju z mineralnim gnojilom.
Če je mineralno gnojilo dano v promet kot pakirano mineralno gnojilo, morajo biti podatki iz prvega odstavka tega člena odtisnjeni na embalažo ali kako drugače pritrjeni na embalažo.
Če je mineralno gnojilo v prometu v razsutem stanju, morajo biti podatki iz prvega odstavka tega člena navedeni v spremni dokumentaciji.
Če je mineralno gnojilo pakirano v embalaži nad 100 kg, zadošča, da so podatki iz prvega odstavka tega člena navedeni le v spremni dokumentaciji.
Embalaža oziroma zapiralni sistem ali plomba mora biti narejena tako, da nastanejo pri odpiranju vidne nepopravljive spremembe.
Podatki na embalaži in v spremni dokumentaciji morajo biti navedeni jasno, čitljivo in v slovenskem jeziku, na način, da jih ni mogoče izbrisati ali odstraniti.
Podrobnejše pogoje o načinu označevanja mineralnih gnojil predpiše minister.
10. člen
(vodenje evidence)
Na ministrstvu se vzpostavi in vodi evidenca o dajanju mineralnih gnojil v promet. Proizvajalci oziroma uvozniki mineralnih gnojil morajo ministrstvu vsako leto do 31. marca tekočega leta za preteklo leto na predpisan način posredovati naslednje podatke:
– firmo in sedež osebe, ki daje mineralna gnojila v promet;
– vrsto in količino mineralnih gnojil, danih v promet;
– način oddaje v promet (uvoz, izvoz, trgovina na debelo in drobno, zaloge);
– druge podatke, potrebne za ugotavljanje količine mineralnih gnojil v prometu in količine uporabljenih mineralnih gnojil.
Način posredovanja podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena in način vodenja evidence o dajanju mineralnih gnojil v promet predpiše minister.
11. člen
(raziskave in razvoj)
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti raziskovanja in razvoja, lahko zaradi raziskav in preskušanja novih mineralnih gnojil, na podlagi dovoljenja ministrstva, uvažajo in uporabljajo vzorce mineralnih gnojil, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede minimalne kakovosti.
Zahtevku za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti naslednje podatke:
– firmo in sedež vlagatelja,
– dokazilo o vpisu dejavnosti v register,
– vrsto in količino mineralnega gnojila, ki se namerava uporabiti,
– namen preskušanja,
– območje preskušanja,
– način in čas preskušanja.
Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če preskušanje ne vključuje vnašanja mineralnega gnojila v okolje.
12. člen
(uporaba)
Mineralna gnojila se morajo uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju, vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
13. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
Zaradi nadzora nad prometom in uporabo mineralnih gnojil, lahko ministrstvo pridobiva in uporablja podatke iz:
– zbirk podatkov, ki jih vodijo carinski organi glede uvoza mineralnih gnojil;
– zemljiške knjige in zemljiškega katastra glede površin, vrste rabe in lastništva kmetijskih zemljišč.
Upravljalci zbirk podatkov iz tega člena posredujejo podatke ministrstvu brezplačno.
14. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravlja kmetijski inšpektor.
Pravna ali fizična oseba mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ga pri tem ne sme ovirati.
Pritožba zoper odločbo inšpektorja po tem zakonu ne zadrži njene izvršitve.
15. člen
(odvzem vzorca in analiza)
V postopku nadzora nad prometom mineralnih gnojil inšpektor odvzame vzorec, ki ga razdeli na dva enaka dela. En del vzorca pošlje v analizo akreditiranemu laboratoriju, ki v 15 dneh od prejema vzorca izdela in pošlje inšpektorju izvid analize. Drugi del vzorca hrani inšpektor za potrebe ponovne analize.
Če se stranka v postopku nadzora z izvidom analize ne strinja, lahko v 15 dneh od prejema izvida analize zahteva ponovno analizo, ki se opravi v drugem akreditiranem laboratoriju. Ponovno analizo vzorca lahko zahteva tudi inšpektor. Če sta rezultata analize in ponovne analize različna, velja rezultat ponovne analize.
Podrobnejše pogoje o načinu vzorčenja predpiše minister.
16. člen
(stroški preiskav)
Če se pri laboratorijskem preverjanju ugotovi, da mineralno gnojilo ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede kakovosti, plača stroške laboratorijske analize proizvajalec oziroma uvoznik.
17. člen
(pooblastila kmetijskega inšpektorja)
Kmetijski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
– preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede kakovosti mineralnih gnojil v prometu;
– preverja, ali so mineralna gnojila v prometu označena na predpisan način;
– jemlje vzorce mineralnih gnojil iz skladišč, vozil in od drugod ter jih pošilja pooblaščenemu laboratoriju v analizo;
– pregleduje poslovne in skladiščne prostore, poslovne knjige in druge listine;
– preverja pravilnost posredovanih podatkov z dokumentacijo o prodanih in nabavljenih količinah mineralnih gnojil;
– opravlja druga potrebna dejanja za izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
18. člen
(ukrepi kmetijskega inšpektorja)
Kmetijski inšpektor lahko pri izvajanju nadzora po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, odredi naslednje ukrepe:
– naloži proizvajalcu oziroma uvozniku mineralnih gnojil odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti glede kakovosti, označevanja in drugih pogojev, ki jih mora izpolnjevati mineralno gnojilo;
– prepove promet z mineralnim gnojilom, če obstaja nevarnost za zdravje ljudi in živali ter za okolje;
– prepove uporabo oznake “EC FERTILIZER“, če mineralno gnojilo ne izpolnjuje predpisanih pogojev za to oznako;
– prepove promet in uporabo mineralnega gnojila, če ne izpolnjuje predpisanih minimalnih pogojev glede kakovosti ali označevanja v slovenskem jeziku;
– odredi druge potrebne ukrepe za izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
19. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov)
Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki mineralna gnojila proizvaja ali uvaža:
– če mineralno gnojilo v prometu ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede minimalne kakovosti (prvi odstavek 4. člena);
– če mineralno gnojilo v prometu neupravičeno označi z oznako “EC FERTILISER“ (tretji odstavek 4. člena);
– če daje mineralna gnojila v promet brez predpisanega dovoljenja (prvi odstavek 5. člena);
– če mineralno gnojilo v prometu ni označeno na predpisan način (9. člen);
– če ministrstvu ne posreduje podatkov o prometu z mineralnimi gnojili v predpisanem roku (prvi odstavek 10. člena);
– če uporablja vzorce mineralnih gnojil, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede minimalne kakovosti, brez dovoljenja ministrstva (prvi odstavek 11. člena).
Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 400.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
20. člen
(mandatne kazni pravnih oseb in samostojnih podjetnikov)
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če daje v promet končnim potrošnikom amon-nitratno gnojilo, ki ni pakirano (prvi odstavek 7. člena);
– če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzora po tem zakonu ali ga pri tem ovira ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (drugi odstavek 14. člena).
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju samem, se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
21. člen
(mandatne kazni posameznikov)
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju samem, se za prekršek kaznuje posameznik:
– če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzora po tem zakonu ali ga pri tem ovira ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (drugi odstavek 14. člena).
22. člen
(prehodna določba)
Do pridobitve akreditacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2010 lahko kakovost mineralnih gnojil in občutljivost na toploto ali eksplozivnost amon-nitratnih gnojil ugotavljajo in preverjajo laboratoriji, ki so v skladu z dosedanjimi predpisi pooblaščeni za ugotavljanje kakovosti mineralnih gnojil.
23. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list SRS, št. 24/73 in 29/86).
24. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
Do uveljavitve novih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se uporabljajo naslednji predpisi:
– pravilnik o tehničnih predpisih za predelovanje amonijevega nitrata, za ravnanje in shrambo amonijevega nitrata in njegovih zmesi (Uradni list FLRJ, št. 31/61 in Uradni list SFRJ, št. 13/66 in 27/68),
– pravilnik o kakovosti, o enotnih metodah za preskuse oziroma analize, o načinu jemanja, priprave in pošiljanju vzorcev v analizo, o registru in o načinu deklariranja mineralnih gnojil (Uradni list SRS, št. 36/74 in 12/75),
– odločba o določitvi zavodov za analiziranje umetnih gnojil za območje SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/65),
– odredba o tehničnih pogojih kakovosti in o analitskih metodah za mineralna gnojila (Uradni list RS, št. 17/96).
25. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-13/90-1/3
Ljubljana, dne 12. junija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost