Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2472. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina, stran 5168.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 36. redni seji dne 29. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za kulturo Rogaška Slatina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Zavod za kulturo Rogaške Slatine za opravljanje kulturne dejavnosti na območju Občine Rogaška Slatina.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delovanje zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delovanje zavoda,
– pravice, odgovornosti in obveznosti zavoda v pravnem prometu,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Rogaška Slatina s sedežem v Rogaški Slatini, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda se glasi: Zavod za kulturo Rogaška Slatina. Sedež zavoda je: Celjska cesta 3/a, 3250 Rogaška Slatina.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti, določene v uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.210 Tiskanje časopisov
DE 22.220 Drugo tiskarstvo
DE 22.230 Knjigoveštvo
G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.853 Druga splošna tajniška opravila
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
K 74.87 Druge poslovne dejavnosti
M 80.42 Drugo izobraževanje
O 92.130 Kinematografska dejavnost
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.521 Dejavnost muzejev
O 92.522 Varstvo kulturne dediščine
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
V okviru teh dejavnosti zavod opravlja naslednje naloge:
– spremlja, spodbuja, organizira in izvaja kulturne dejavnosti,
– izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost,
– organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve,
– organizira predvajanje filmov,
– organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju občine,
– skrbi za obnovo naravnih znamenitosti, kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine v skladu s strokovnimi usmeritvami pristojnih služb in po programih, za katere pridobi soglasje ustanovitelja,
– upravlja z nepremičninami na področju kulture in jih daje v najem za kar pridobi soglasje ustanovitelja in po pravilih, ki jih določi ustanovitelj,
– skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje nepremičnin s področja kulture,
– organizira izobraževalne dejavnosti na področju kulture ter skrbi za izobraževanje kadrov za potrebe kulturne dejavnosti,
– izvaja založniško dejavnost,
– odkupuje in prodaja umetniška dela, dokumentarna gradiva, eksponate in drugo gradivo, vezano na dejavnost zavoda,
– vrši izposojo izdelkov, ki so vezani na dejavnost zavoda,
– skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
– organizira in vodi dokumentacijski center podatkov, vodi register naravnih in kulturnih znamenitosti ter spomenikov ter hrani drugo dokumentarno gradivo,
– sodeluje z drugimi izvajalci kulturne dejavnosti v občini in izven nje,
– izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o kulturni ponudbi občine v sami občini in izven nje,
– spodbuja kulturno dejavnost v šolah.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet zavoda.
1. Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov. Svet zavoda sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov.
8. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na tajnih volitvah. Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Rogaška Slatina. Enega predstavnika uporabnikov imenuje Območna izpostava JSKD Rogaška Slatina, enega predstavnika uporabnikov pa imenuje Mestna krajevna skupnost Rogaška Slatina.
9. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejme statut zavoda,
– sprejme letni program dela ter z njim seznani ustanovitelja,
– sprejme finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako predvideno v statutu,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– način izvolitve oziroma imenovanja članov organov zavoda ter način njihove razrešitve,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– druga pomembnejša določila v zvezi s poslovanjem zavoda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslovanjem zavoda,
– druga določila, povezana z delovanjem zavoda.
11. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem, ko se svet zavoda konstituira na prvi seji. Konstitutivno sejo prvega sveta zavoda skliče v.d. direktorja zavoda. Po poteku mandata skliče konstitutivno sejo novega Sveta zavoda direktor zavoda v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta.
Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
2. Direktor
12. člen
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor predstavlja in zastopa zavod neomejeno, vodi poslovanje zavoda, skrbi za zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in svetu zavoda.
13. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda.
Direktor zavoda mora imeti visoko izobrazbo – univerzitetni program.
Direktor je imenovan za obdobje petih let in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan za direktorja.
3. Strokovni svet zavoda
14. člen
Strokovni svet šteje štiri člane in sicer enega predstavnika delavcev zavoda in tri predstavnike zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet se konstituira, ko so izpolnjeni kadrovski pogoji zavoda za sestavo, določeno v prvi alinei tega člena.
Do konstituiranja strokovnega sveta sodelujejo pri reševanju strokovnih vprašanj vsi strokovni delavci zavoda.
Direktor zavoda ne more biti član strokovnega sveta zavoda.
15. člen
Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda.
16. člen
Strokovni svet zavoda:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
– daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj direktorju,
– daje mnenje k imenovanju direktorja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom zavoda.
17. člen
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem, ko se ta organ sestane na prvi seji.
Konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor zavoda v 30 dneh od imenovanja njegovih članov.
VI. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA IN NAČIN UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM
18. člen
Ustanovitelj v skladu z zakonom zavodu zagotovi sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek dela.
19. člen
Viri sredstev za delovanje zavoda so:
– proračunska sredstva ustanovitelja,
– sredstva državnega proračuna za akcije, opredeljene v nacionalnem programu,
– sredstva pridobljena s prodajo storitev in blaga,
– darila, donacije,
– drugi viri, ki jih določa zakon.
20. člen
Kot del javne infrastrukture na področju kulture se dajo v upravljanje Zavodu za kulturo Rogaška Slatina naslednje nepremičnine in oprema v njih:
– Kulturni center Rogaška Slatina,
– druge nepremičnine s področja naravne in kulturne dediščine, ki so v lasti občine oziroma jih lastnik preda v upravljanje zavodu.
21. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec premoženja pa je zavod.
Z nepremičnim premoženjem lahko zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja kot dober gospodar.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi pri opravljanju svoje dejavnosti,
uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, za druge namene pa ga lahko uporabi le ob soglasju ustanovitelja.
23. člen
Primanjkljaj sredstev krije zavod iz lastnih sredstev, ustanovitelj pa le do višine v občinskem proračunu zagotovljenih sredstev za dejavnost zavoda.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti nastopa neomejeno, pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem ustanovitelja.
25. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
26. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki jih zagotavlja iz proračuna občine za dejavnost zavoda.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
27. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda in finančno poslovanje zavoda. Nadzor izvaja pristojen organ ustanovitelja, zaradi česar je zavod dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno posredovati podatke o poslovanju zavoda.
28. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva, zagotovljena v občinskem proračunu, na način in po dinamiki za katero se ustanovitelj in zavod sporazumno dogovorita, upoštevaje veljavno zakonodajo in občinske akte.
29. člen
Zavod mora od ustanovitelja pridobiti:
– soglasje k statutu,
– soglasje k statutarnim spremembam,
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– soglasje k aktu o sistematizaciji delovnih mest.
Če ustanovitelj ne izda soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdal.
XI. PRENEHANJE ZAVODA
30. člen
Zavod preneha:
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen,
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v roku, določenim z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za opravljanje te dejavnosti,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Statut zavoda sprejme Svet zavoda v 3 mesecih po konstituiranju in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
32. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi vsa dejanja potrebna za začetek delovanja zavoda in za njegov vpis v sodni register.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-0003/02
Rogaška Slatina, dne 31. maja 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost