Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2462. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornji Petrovci, stran 5160.

Na podlagi 93. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94), pravilnika Republike Slovenije o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 26/95, 31/97) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 21. izredni seji dne 23. 5. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornji Petrovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem in postopek po katerem Javni stanovanjski sklad občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: javni sklad) oddaja neprofitna stanovanja v najem.
II. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVNJA V NAJEM
2. člen
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, katerih mesečni dohodki na družinskega člana se v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo nad mejo, ki jih izloča iz kroga upravičencev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) ter 26. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) in ne presega naslednjega merila:
-------------------------------------------------------------------------
Število članov gospodinjstva  Skupni dohodek družine, preračunan na
                družinskega člana, ne sme presegati podaj
                navedenega odstotka nad povprečno neto
                plačo v državi (v letu dni pred razpisom)
-------------------------------------------------------------------------
1                80 %
2                50 %
3                20 %
4                5 %
5 in veččlansko         največ do povprečne plače
                v državi (oziroma 0 %)
-------------------------------------------------------------------------
Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi državljani, ki so upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, če imajo zagotovljeno pomoč pri uporabi stanovanja skladno s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene pravice in če je občina zagotovila javnemu stanovanjskemu skladu dodatne stimulacije, predvidene v 95. členu stanovanjskega zakona.
III. OBLIKOVANJE PREDNOSTNE LISTE ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
Za oddajo neprofitnih stanovanj v najem mora javni sklad objaviti razpis v sredstvih javnega obveščanja.
4. člen
Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj mora določati zlasti:
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem;
2. podatke, ki jih morajo udeleženci razpisa navesti v vlogi;
3. dokumentacijo, ki jo morajo udeleženci razpisa priložiti vlogi;
4. število neprofitnih stanovanj in datum, ko bodo neprofitna stanovanja, ki so predmet razpisa, upravičencem predvidoma oddana v najem;
5. rok za vročitev vlog in objavo izidov razpisa.
5. člen
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj, ki so stanovanja odkupili skladno z določbami stanovanjskega zakona o privatizaciji stanovanj, in državljani, ki so lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske hiše.
Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.
6. člen
Javni sklad imenuje tričlansko komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Komisija določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne preteče, ni mogoče sestaviti prednostnega reda iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
Pri proučitvi vseh okoliščin, pomembnih za uvrstitev in razvrstitve udeležencev razpisa na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, uporablja javni sklad za komisijsko ocenitev stanovanjskih razmer, v katerih živijo udeleženec razpisa in njegovi ožji družinski člani, obrazec za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika in na podlagi katerega komisija sestavi prednostni vrstni red upravičencev.
Ne glede na kriterije iz prvega odstavka tega člena imajo pri razvrstitvi udeležencev na prednostno listo, prednost tisti udeleženci razpisa, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Gornji Petrovci in ki hkrati izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tega pravilnika.
Javni sklad, ob soglasju nadzornega sveta, se lahko odloči, da pri oblikovanju prednostnega reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem veljajo dodatna merila, glede na lokalne razmere ali posebnosti razreševanja stanovanjskih vprašanj, ki niso zajeta v obrazcu za oceno stanovanjskih razmer.
Točkovanje dodatnih meril lahko odstopa za največ 20% od skupnega števila točk v obrazcu.
8. člen
Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši delež v družinskem dohodku.
9. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz 2. in 6. člena ter priloge tega pravilnika določi seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in ga objavi na enak način kot razpis.
10. člen
Udeleženec razpisa se lahko pritoži v roku osmih dni po prejemu sklepa o zavrženju vloge, o razvrstitvi na prednostno listo oziroma o odločitvi o dodelitvi stanovanja županu.
O pritožbi odloči župan v roku osmih dni po prejemu pritožbe. Po rešitvi pritožb postane odločitev dokončna.
IV. DODELJEVANJE NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM
11. člen
Direktor javnega sklada izda sklep o oddaji neprofitnega stanovanja v najem.
Najemna pogodba za uporabo neprofitnih stanovanj se sklepa za nedoločen čas, razen v primerih iz 14. člena tega pravilnika.
Pred izdajo sklepa o oddaji neprofitnega stanovanja v najem javni sklad preveri, če udeleženec razpisa, ki je uvrščen na prednostni red, izpolnjuje pogoje za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem.
V. ZAMENJAVE NEPROFITNIH STANOVANJ
12. člen
Javni sklad omogoča menjave stanovanj in pri tem zlasti upošteva spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini ter njihovem interesu.
Zamenjava stanovanj je možna ne glede na veljavno prednostno listo.
VI. OBLIKOVANJE NAJEMNINE
13. člen
Višina najemnine za neprofitna stanovanja se določa na podlagi odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01) oziroma v skladu z veljavnimi republiškimi predpisi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izpraznjena neprofitna stanovanja se smejo dodeliti v najem samo upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja, razen kadar javni sklad začasno nima evidentiranih potreb po neprofitnih stanovanjih, kar dokaže z neuspešnim javnim razpisom.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko javni sklad ob soglasju nadzornega sveta, neprofitno stanovanje začasno odda v najem zaradi pridobivanje profita, za službene potrebe ali za oddajo socialnim upravičencem v občini, če občina javnemu skladu zagotovi dodatne stimulacije skladno s 95. členom stanovanjskega zakona.
15. člen
Do uveljavitve pravilnika o kategorizaciji stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev se za neprimerno stanovanje po tem pravilniku šteje stanovanje z največ 110 točkami po pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81).
V primeru, da udeleženec razpisa prebiva sam oziroma z družino v prostorih ali stanovanjih, ki niso točkovanja skladno s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena, opravi točkovanje po pravilniku iz prejšnjega odstavka, javni sklad sam.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta.
Št. 360-04/02-5
Gornji Petrovci, dne 23. maja 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.
               PRILOGA

    pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj v najem

1. Stanovanjski status                   Točke

1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja        160

1.2. udeleženec razpisa z najmanj tretjino
   delovne dobe, ki je brez stanovanja            30

1.3. udeležence razpisa, ki je podnajemnik
   ali najemnik profitnega stanovanja            140

1.4. udeleženec razpisa z najmanj tretjino
   delovne dobe, ki je najemnik
   ali podnajemnik profitnega stanovanja           30

1.5. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu        130

1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših
   ali sorodnikih                      120

2.  Kvaliteta bivanja

2.1. bivanje v neprimernem stanovanju             30

3.  Utesnjenost v stanovanju

3.1. do 4 m2 na družinskega člana               20

3.2. od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana           15

3.3. od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana           10

4.  Arhitektonske ovire

4.1. gibalno ovirana oseba                   50

5.  Mlada družina, mladi (samski)

5.1. starost družine do 35 let                 60

5.2. starost udeleženca razpisa do 30 let (samski)       30

6.  Družina z večjim številom otrok

6.1. najmanj dva mladoletna otroka               60

6.2 za vsakega nadaljnjega otroka               60

7.  Invalidnost

7.1. invalidnost                        60

8.  Družina z manjšim številom zaposlenih

8.1. zaposlenost v družini                   40

9.  Izobrazba udeleženca razpisa
   in njegovega zakonca

9.1. doktorat ali magisterij                  35

9.2. visoka izobrazba                     30

9.3. višja izobrazba                      25

9.4 srednja izobrazba                     20


      POJASNILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ZA OCENO
           STANOVANJSKIH RAZMER

1. Stanovanjski status

1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja.

Točkuje se udeleženec razpisa:

- ki prebiva v prostorih za začasno prebivanje (začasno
prebivališče na gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah in
podobno), opredeljeni v prvi točki 3. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I in 21/94);

- ki z družino prebiva v stavbah zgrajenih za nastanitev
posameznikov, opredeljenih v drugi točki 3. člena stanovanjskega
zakona;

- ki sam ali z družino občasno prebiva v stanovanjskih stavbah,
vendar brez statusa podnajemnika ali uporabnika stanovanja,

1.2. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik
profitnega stanovanja.

Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno
pogodbo ali ima dokazilo o plačevanju podnajemnine ali najemnine
za profitno stanovanje.

1.3. udeleženec razpisa stanuje v samskem domu.

Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi
prostora, zgrajenega za nastanitev posameznika.

1.4. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih.

Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da
stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču in gospodinjski skupnosti).

2. Kvaliteta bivanja

2.1. bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju.

2.2. bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju.

Kletno ali podstrešno stanovanje se točkuje v primeru manj
kvalitetnih pogojev bivanja. Za kletno ali podstrešno stanovanje
se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo predvideno v
prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in hidro
izolacije.

3. Utesnjenosti stanovanja

Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz
sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o
točkovanju stanovanja. Točkuje se stanovanje udeleženca, katerega
stanovanjski status je zajet v 1. točki, in sicer pod 1.2. do
1.4. točk.4. Arhitektonske ovire

Določilo velja v primerih, če je udeleženec razpisa oziroma
njegov družinski član gibalno oviran. Točkuje se udeleženec
razpisa oziroma njegov ožji družinski član, ki je trajno vezan na
uporabo invalidskega vozička.

5. Mlada družina, mladi

5.1. Večinoma velja v primerih družin z najmanj enim otrokom, v
kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let. Za starost več
kot 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa.

6. Družina z večjim številom otrok

6.2. Upošteva se tudi zdravniško dokazana nosečnost.

7. Invalidnost

Določilo temelji na zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb (Uradni lit SRS, št. 4/83) velja v primerih, če
gre za invalidnost zaradi katere je udeleženec razpisa ali
odrasli družinski član nesposoben za samostojno življenje in delo
in je ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojen komisije Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma
komisije za razvrščanje.

Določilo velja tudi v primerih, če gre za družino z mladoletnim
otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali telesno
motnjo, ugotovljeno po pristojni komisijo za razvrščanje.

Pristojne komisije za razvrščanje so pri centrih za socialno delo
oziroma specializiranih ustanovah ter zavodih za usposabljanje.

8. Družina z manjšim številom zaposlenih

Določilo velja v primerih, če gre za družino, ki šteje najmanj
tri člane in je zaposlen samo en družinski član.

9. Izobrazba

Točkuje se strokovna izobrazba udeleženca razpisa in strokovna
izobrazba njegovega zakonca. Točke se seštevajo.

10. Izračun dohodka po 2. členu tega pravilnika.

V primeru, da upravičenec nima dohodka za celotno obdobje leta
dni pred razpisom, se opravi ustrezen preračun, pri katerem se
upošteva podatke o povprečni neto plači v državi, pri čemer se
deli povprečna neto plača v državi v letu pred razpisom s
povprečno neto plačo v letu razpisa (za število mesecev ko je
upravičenec prejemal plačo). Dodeljeni količnik je deflator, s
katerim pomnožimo upravičenčeve dohodke in na ta način pridobimo
podatek o upravičenčevih prejemnikih, ki štejejo kot podlaga za
izračun po 2. členu tega pravilnika.


AAA Zlata odličnost