Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2002 z dne 7. 6. 2002

Kazalo

2453. Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, stran 5102.

Na podlagi 78. in 99. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 in 85/01) izdaja minister, pristojen za finance
P R A V I L N I K
o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa lokacijo igralnega salona, način opravljanja dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih salonih, obveznosti koncesionarjev za igralni salon in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.
II. LOKACIJA IGRALNEGA SALONA
2. člen
Igralni salon se lahko nahaja samo v turistični lokalni skupnosti, kjer turistična infrastruktura in naravno okolje omogočata večjo koncentracijo gostov, mestni občini, ki ima nad 40.000 prebivalcev in obmejnih občinah, kjer je pričakovati obisk pretežno tujih gostov.
3. člen
Za turistično lokalno skupnost po tem pravilniku se šteje lokalna skupnost, na območju katere je najmanj 500 ležišč v osnovnih nastanitvenih kapacitetah in dosega 40.000 nočitev letno.
Pri presoji izpolnjevanja pogojev iz 2. člena tega pravilnika in prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo zadnji podatki o številu ležišč v osnovnih namestitvenih kapacitetah, prenočitvah turistov in številu prebivalcev, s katerimi razpolaga Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Lokacija igralnega salona mora dopolnjevati turistično ponudbo in biti uravnotežena z obstoječo ponudbo prirejanja posebnih iger na srečo.
Igralni salon ne sme biti lociran v neposredni bližini stanovanjskih območij, vzgojno-izobraževalnih zavodov, zdravstvenih in verskih ustanov. Od državne meje mora biti oddaljen najmanj 150 metrov.
III. NAČIN OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V IGRALNIH SALONIH
5. člen
V sklopu igralnega salona morajo biti naslednji prostori:
– prostor za recepcijo,
– igralni prostor,
– prostor, kjer je lociran avdio-video nadzor in instaliran nadzorni informacijski sistem,
– prostor za glavno blagajno in trezor, ter štetje gotovine in žetonov.
6. člen
V okviru igralnega salona morajo biti nameščena naslednja obvestila za igralce:
– na vidnem mestu pri vhodu mora biti napis: “Osebam mlajšim od 18 let je vstop prepovedan!“,
– na vidnem mestu pred vstopom v igralni salon mora biti obvestilo, da je prostor avdio-video nadzorovan,
– na vidnem mestu v igralnem prostoru mora biti obvestilo o najmanjšem odstotku vračanja igralnega avtomata,
– na vidnem mestu mora biti navedena vrednost žetona oziroma kreditne točke,
– na vidnem mestu v igralnem prostoru morajo biti igralcem na razpolago navodila za igranje na igralnih avtomatih.
7. člen
Na igralnem avtomatu mora biti na vidnem mestu prikazana vrednost kreditne točke oziroma žetona v igralni valuti. Kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro s točno določeno vrednostjo na posameznem igralnem avtomatu.
8. člen
Vplačila v igro na igralnih avtomatih z več igralnimi mesti, ki imajo skupno žrebalno napravo, ki določi izid igre za posamezno igralno mesto so možna s kovanci, preko sprejemnikov bankovcev, žetoni in daljinskim dodajanjem kredita na blagajni s pomočjo on-line nadzornega sistema (navitje kredita). Izplačila na takih igralnih avtomatih so možna kot ročna izplačila na blagajni igralnega salona ali kot izplačila kovancev in žetonov na igralnem avtomatu.
9. člen
Igralni avtomati imajo lahko samo tako progresivo, katere dobitek je odvisen od izida igre na igralnem avtomatu (dobitne kombinacije). Igralni avtomat ima lahko lastno progresivo ali pa je vključen v skupinsko progresivo. Vsak igralni avtomat je lahko vključen le v eno samo progresivo.
V skupinsko progresivo je dovoljeno vključevati le igralne avtomate znotraj igralnega salona. Vsak igralni avtomat, vključen v skupinsko progresivo, mora za enak vložek v igro imeti enako možnost zadeti progresivni dobitek.
Vzpostavitev progresive je mogoča le s predhodnim dovoljenjem nadzornega organa. Sprememba parametrov progresive in ukinitev progresive je mogoča le po predhodnem obvestilu nadzornega organa.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA RECEPCIJSKE SLUŽBE
10. člen
Identifikacijo oseb, ki prihajajo v igralnico (v nadaljevanju: igralcev) mora receptor opraviti s pomočjo veljavnega dokumenta igralca opremljenega s fotografijo.
11. člen
Koncesionar mora igralcu za vstop v igralni salon izdati vstopnico, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv koncesionarja in ime igralnega salona,
– številka vstopnice,
– ime in priimek obiskovalca,
– datum in ura vstopa,
– cena vstopnice, če koncesionar zaračunava vstopnino.
12. člen
Koncesionar mora voditi evidenco igralcev. Evidenca igralcev mora biti računalniško vodena in mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek,
– datum rojstva,
– kraj in država bivanja,
– naslov bivališča,
– dan in uro obiska.
13. člen
Računalniški program za vodenje evidence igralcev mora biti narejen tako, da ni možno popravljati podatkov o igralcih za nazaj, temveč receptor lahko popravlja samo napake ob evidentiranju igralca, pred izdajo vstopnice.
14. člen
Računalniški program za vodenje evidence igralcev mora omogočiti vpogled v:
– seznam vseh igralcev,
– seznam igralcev v obdobju med dvema datumoma,
– seznam igralcev posameznika.
Evidenca igralcev se mora hraniti najmanj eno leto po poteku koledarskega leta. Dostop do podatkov recepcijske službe imajo le pooblaščeni delavci koncesionarja in nadzornega organa.
Program mora omogočati izpis evidenc na tiskalniku.
Pri vodenju evidence igralcev mora prireditelj spoštovati predpise o varstvu osebnih podatkov.
15. člen
Za računalniško vodenje evidence mora imeti koncesionar organizacijsko navodilo o postopkih uporabe.
Dostop do računalniškega programa in podatkov mora biti zaščiten tako, da je možen dostop le pooblaščenim osebam.
V primeru okvare računalnika za vodenje evidence igralcev na recepciji lahko koncesionar vodi evidenco ročno do odprave okvare računalnika. Ročno vodena evidenca mora obsegati vse podatke o igralcu kot računalniško vodena evidenca. Takoj po odpravi okvare računalnika mora koncesionar podatke iz ročne evidence vnesti v računalniški program recepcije. O okvari in odpravi okvare računalnika je koncesionar dolžan takoj obvestiti nadzorni organ.
Podrobnejše pogoje izvajanja recepcijskega poslovanja mora koncesionar opredeliti v organizacijskem navodilu.
V. AVDIO-VIDEO NADZOR V IGRALNEM SALONU
16. člen
Koncesionar mora z avdio-video napravami zagotoviti nepretrgan nadzor in snemanje vseh procesov prirejanja iger na srečo na igralnih avtomatih v času obratovanja igralnega salona. Tehnične karakteristike avdio-video naprav morajo zagotoviti kvalitetno snemanje in reproduciranje posnetkov procesov iger na srečo, ki omogoča razpoznavo posameznih dogodkov in oseb. Posnetek mora biti opremljen z naslednjimi podatki:
– datum in čas snemanja,
– številka kamere.
Koncesionar mora zagotoviti, da so avdio video nadzorovani in posneti tudi vsi posegi v igralni avtomat in praznitev sprejemnikov bankovcev, če se ta opravlja v času, ko igralni salon ne obratuje.
17. člen
Pozicija kamere na recepciji mora biti na takem mestu, da pokriva vstop v igralni prostor in omogoča tudi identifikacijo gosta.
18. člen
Blagajnik mora glasno pri vsaki transakciji povedati znesek in število žetonov. Pri igralnih avtomatih na navitje in igralnih avtomatih na več igralnih mest mora blagajnik pri transakcijah, ki jih opravlja za točno določen igralni avtomat povedati tudi številko igralnega avtomata in igralnega mesta.
Barvne kamere na blagajniškem mestu in števnici morajo pokrivati prostor, na katerem poteka promet z žetoni in gotovino. Posnetek mora omogočiti razpoznavo posameznih bankovcev in žetonov kot tudi zvočno interpretacijo posameznih transakcij.
Koncesionar mora zagotoviti, da se dogodki na blagajni in v števnici snemajo v realnem času.
Na posnetku mora biti sistemsko zabeležen tudi datum, čas snemanja in številka kamere.
19. člen
Avdio-video nadzor se opravlja iz posebnega prostora, v katerem je nameščena oprema za opazovanje in snemanje dogajanja.
Vstop v video nadzorno sobo ima vodja igralnega salona in druge osebe določene v internem organizacijskem predpisu koncesionarja ter pooblaščene osebe nadzornega organa.
Vstop v prostor, v katerem se opravlja avdio-video nadzor je potrebno registrirati (datum, čas, oseba, razlog vstopa).
Koncesionar mora hraniti videoposnetke najmanj 7 dni od dneva nastanka posnetka. Kopiranje in iznos posnetkov iz avdio-video centra ni dovoljen, razen z dovoljenjem nadzornega organa. Nadzornemu organu mora na njegovo zahtevo oseba, ki opravlja avdio-video nadzor, izročiti videoposnetek.
20. člen
Koncesionar mora imeti zagotovljeno opremo za pregledovanje avdio-video posnetkov.
V primeru, da koncesionar ne zagotovi nepretrganega avdio-video snemanja blagajne je dolžan zapreti igralni salon do odprave okvare.
Podrobnejše pogoje izvajanja avdio-video nadzora mora koncesionar opredeliti v organizacijskem navodilu.
VI. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM BLAGAJN, TREZORJA, OBRAČUNAVANJEM IGRALNIH AVTOMATOV TER DNEVNA EVIDENCA STANJ IN SPREMEMB STANJ V BLAGAJNI IN TREZORJU
21. člen
Koncesionar mora organizirati blagajniško poslovanje tako, da je ločen obračun med operativno blagajno in trezorjem.
Na operativni blagajni koncesionar v igralnem prostoru prodaja žetone, sprejema vplačila za igranje na igralnih avtomatih na navitje, ki ga opravlja z daljinskim dodajanjem kredita na blagajni s pomočjo on-line nadzornega sistema (navitje kreditov) in izplačuje dobitke.
Koncesionar mora zagotoviti na operativni blagajni začetno dotacijo, ki predstavlja stanje žetonov in gotovine iz trezorja. Višino začetne dotacije v operativni blagajni mora koncesionar vnaprej predpisati.
Koncesionar mora zagotoviti, da se po zaključku dela operativna blagajna zaključi in denar preda v trezor. Blagajna se zaključi na vnaprej pripravljenih in oštevilčenih obrazcih, ki jih pripravi koncesionar in so knjigovodske listine v skladu s standardom 21 slovenskih računovodskih standardov.
22. člen
V trezorju se hranijo gotovina, žetoni ter druge vrednotnice.
Koncesionar mora v internih organizacijskih navodilih opredeliti:
– vse postopke obračunavanja blagajn in trezorja,
– vse premike žetonov med blagajno in trezorjem,
– ustrezna navodila za izpolnjevanje obrazcev,
– navodila za praznjenje in polnjenje igralnih avtomatov,
– vnos podatkov v on-line sistem.
23. člen
Koncesionar sme igralne avtomate prazniti in polniti samo komisijsko. Sestava komisije mora biti vnaprej znana in opredeljena v organizacijskem navodilu koncesionarja. Komisija mora prešteti vse žetone iz izpraznjenih igralnih avtomatov, in sicer ločeno za vsak igralni avtomat, o čemer mora voditi posebno evidenco, ločeno po avtomatih.
Koncesionar opravlja obračunavanje blagajn, polnjenje in praznjenje igralnih avtomatov ter ročna izplačila na posebnih obrazcih, ki jih pripravi koncesionar in so sestavni del internih navodil za posamezna področja dela. Vsi dokumenti-listine, ki nastanejo v zvezi z obračunavanjem blagajn, trezorja in praznjenja igralnih avtomatov, ter vodenjem evidenc stanja žetonov imajo značaj knjigovodske listine skladno s standardom 21 slovenskih računovodskih standardov.
24. člen
Blagajnik mora vsa ročna izplačila na blagajni sproti vnašati v on-line sistem. Sprotni vnos v on-line sistem je obvezen tudi za vse izredne polnitve in praznitve igralnih avtomatov.
25. člen
V primeru, da so v igralnih avtomatih vgrajeni sprejemniki bankovcev za sprejemanje vplačil v igro oziroma so v igralnici nameščeni avtomati za prodajo žetonov, je potrebno izvajati praznjenje sprejemnikov bankovcev v igralnih avtomatih in prodajnih avtomatih skladno z vnaprej pripravljenim načrtom praznjenja po posameznih avtomatih in prešteti znesek gotovine prišteti k realizaciji blagajne za navedeni obratovalni dan.
Koncesionar mora obvezno po preteku zadnjega poslovnega dne v mesecu izprazniti in prešteti gotovino v vseh sprejemnikih bankovcev in avtomatih za prodajo žetonov, ter prešteto gotovino vključiti v dnevno realizacijo zadnjega poslovnega dne.
26. člen
Koncesionar mora ob praznitvah sprejemnikov bankovcev popisati tudi števce sprejemnikov bankovcev ter opraviti primerjavo med stanjem preštete gotovine s stanjem, izračunanim na podlagi podatkov izračunanih iz popisa števcev.
Praznjenje in štetje bankovcev se mora opravljati komisijsko pod avdio-video nadzorom. Rezultate štetja je potrebno vnesti v on-line sistem za primerjavo z zabeleženimi vrednostmi na števcih igralnih avtomatov.
27. člen
Koncesionar, ki ima v uporabi igralne avtomate na žetone mora obvezno zadnji poslovni dan v mesecu opraviti popis vseh žetonov v blagajni, trezorju in cash-box-ih. Če koncesionar uporablja igralne avtomate na kovance mora obvezno zadnji poslovni dan v mesecu opraviti popis vseh kovancev v blagajni, trezorju, cash box-ih in hooperjih.
28. člen
Takoj po preteku zadnjega poslovnega dne v mesecu mora koncesionar opraviti popis vseh elektronskih in elektromehanskih števcev v igralnem avtomatu potrebnih za obračun in na podlagi navedenih popisov izračunati realizacijo po posameznem igralnem avtomatu in za igralni salon kot celoto. Rezultate popisa števcev mora koncesionar takoj vnesti v on-line sistem oziroma najpozneje do zaključka prvega poslovnega dne v naslednjem mesecu.
VII. NADZOR IN DRUGE OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
29. člen
Koncesionar mora skladno s 67. členom zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 22/00 in 85/01) predpisati organizacijo in izvajanje internega nadzora nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnih salonih.
Interni nadzor mora pokrivati vsa področja, ki so našteta v prejšnjih poglavjih tega pravilnika.
Koncesionar mora v internem aktu natančno opredeliti:
– naloge internega nadzora,
– organizacijo internega nadzora,
– osebe, ki so pooblaščene za nadzor,
– zadolžitve in odgovornosti oseb, ki so pooblaščene za nadzor.
30. člen
Koncesionar mora voditi letno evidenco o opravljanju nadzora nad celotnim procesom prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih, ki jo vodi tekoče dnevno v knjigi nadzora in vsebuje naslednje podatke:
– datum in točen čas pričetka obratovanja,
– ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor,
– podpis osebe, ki opravlja nadzor,
– točen čas zaključka obratovanja,
– opis nepravilnosti, ki so nastopile med obratovanjem.
Knjiga nadzora mora biti v času obratovanja v igralnem salonu. Knjigo nadzora mora koncesionar hraniti najmanj eno leto po poteku leta, za katerega se je vodila.
31. člen
Koncesionar mora zagotoviti dnevno vodenje evidence o ugotovljenih nepravilnostih na posameznem igralnem avtomatu v obliki posebne mape. Evidenca mora vsebovati naslednje podatke:
– evidenčno številko igralnega avtomata (on-line),
– datum in čas okvare,
– opis okvare,
– datum in čas odprave okvare.
Posebna mapa mora biti v času obratovanja v igralnem salonu.
VIII. KONČNA DOLOČBA
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-08/02
Ljubljana, dne 3. junija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost