Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002

Kazalo

2259. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dobova, stran 4589.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o programu priprave lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dobova
1. člen
Priprava lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dobova (v nadaljevanju: lokacijski načrt) se začne na podlagi predloga pooblaščenega investitorja Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, št. dopisa 266-42/01 z dne 12. 9. 2001 in 27. 11. 2001.
Predlog za izdelavo lokacijskega načrta je utemeljen, ker so:
– mejni prehodi infrastrukturni objekti državnega pomena, definirani v zakonu o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, v nadaljevanju: ZDVGOMP) in v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99) ter v prostorskih sestavinah družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99);
– mejni prehod Dobova določen v uredbi o določitvi mejnih prehodov za meddržavni cestni in železniški promet na meji z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 54/94) kot mejni prehod za mednarodni železniški promet.
Predlog za izdelavo lokacijskega načrta je dokumentiran s projektom:
– mednarodni mejni prehod Dobova – var. 2.3, zasnova, izdelalo SŽ – projektivno podjetje Ljubljana d.d., št. proj. 3455, februar 2002.
2. člen
V skladu s projektom mednarodni mejni prehod Dobova (v nadaljevanju: mejni prehod) obsega:
– vse objekte in naprave, potrebne za delovanje policije, carine ter fitosanitarne in veterinarske službe (adaptacijo obstoječega postajnega objekta in dozidavo novega dela),
– ureditev tirnih naprav z odstranitvijo, prestavitvijo in novogradnjo tirov in kretnic,
– podhod za potnike in kontrolne službe z dostopi na perone in pregledno rampo,
– razširitev in rekonstrukcijo ceste pri postajnem poslopju s pločnikom,
– parkirišče za službena vozila, zaposlene in potnike,
– rušenje stanovanjskega in pomožnega objekta,
– infrastrukturne objekte in naprave, potrebne za delovanje mejnega prehoda.
3. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta leži na območju Občine Brežice in obsega naslednje parcele ali dele parcel:
– v katastrski občini Sela: 658/7, 1091/7, 1091/11, 1091/12, 1111/9, 1113/1, 1113/4 in 1115,
– v katastrski občini Gabrje: 145, 139, 118, 114, 99, 435, 798, 434/2, 434/3, 602/3, 741/1, 741/2, 742/1, 742/2, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, 744/1, 744/2, 745/1, 745/3, 745/4, 748/1, 748/4, 748/5, 749/1, 749/2, 749/4, 749/5, 755/1, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6, 756/1, 756/4, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 760/1, 760/3, 760/4, 760/5, 761/1, 761/4, 767/11, 767/4, 768/4, 779/3, 780/16, 781/2, 782/2, 786/1, 793/3, 795/2, 800/1, 800/2, 815/10, 815/8, 815/9, 831/1, 831/5, 831/6, 836/1 in 836/2,
– v katastrski občini Veliki Obrež: 123, 1316/1, 1316/2 in 1331.
Parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja mejnega prehoda je sestavni del lokacijskega načrta.
4. člen
(obseg dela)
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo posebnih strokovnih podlag;
– izdelavo lokacijskega načrta.
5. člen
(posebne strokovne podlage)
Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta je potrebno izdelati oziroma pridobiti naslednje posebne strokovne podlage:
1. geodetsko topografski načrt izdelan v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi Republike Slovenije, ki vključuje podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske podloge izdelane v skladu s pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85);
2. katastrski načrt z vrisanim območjem mednarodnega mejnega prehoda v M 1:1000 ali 1:2880;
3. posebne strokovne podlage izdelane v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), zlasti:
– idejna rešitev prostorsko-urbanistične zasnove mejnega prehoda z razporeditvijo objektov in naprav, parkirišč ter drugih odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov;
– idejne rešitve arhitekturnega oblikovanja objektov in naprav;
– idejne rešitve urbanistično-krajinskega oblikovanja ureditve odprtih površin;
– idejne rešitve vseh novih infrastrukturnih omrežij, objektov, naprav in ureditev, potrebnih za delovanje mednarodnega mejnega prehoda, z določitvijo njihovih kapacitet;
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov, naprav in ureditev, potrebnih zaradi realizacije mejnega prehoda;
– geološko in geotehnično poročilo;
– naravovarstvene smernice, izdelane v skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99);
– strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
– posebne strokovne podlage o vplivih predvidenih prostorskih ureditev, gradnje in obratovanja posega na okolje, ki vključujejo oceno obsega, vrste in vplivna območja posameznega vpliva ter rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zlasti pa ukrepi in rešitve:
– za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– za zaščito pred prekomernim onesnaženjem zemlje in tal,
– za omilitev vplivov na živalski in rastlinski svet,
– vodnogospodarskih ureditev s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov, površinskih voda ter ureditve strug površinskih voda s prikazom sistema odvodnjavanja meteornih in odpadnih voda;
– morebitni ukrepi v času gradnje;
4. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev pristojnih pogojedajalcev.
6. člen
(lokacijski načrt)
Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag, določenih v 5. členu tega odloka ter ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka.
Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) osnutek uredbe o lokacijskem načrtu:
– navedbo prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine, ki se štejejo za spremenjene in dopolnjene s sprejemom tega lokacijskega načrta,
– opis meje območja po parcelnih mejah in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– funkcijo območja s pogoji urejanja,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov;
– pogoji glede komunalnega urejanja območja,
– okoljevarstveni pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– določitev toleranc pri legi, velikosti in funkciji mednarodnega mejnega prehoda, ki so dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv načrtovanega mednarodnega mejnega prehoda na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
– možnosti etapnega izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi fazi oziroma se njihova namembnost v času gradnje ne spremeni ter pogoji za ureditev začasnih objektov in naprav,
– obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta,
– seznam državnih in občinskih izvedbenih aktov, ki prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega lokacijskega načrta;
b) tekstualni del:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo mejnega prehoda,
– opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve mejnega prehoda, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave,
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za delovanje mejnega prehoda ter opis prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravne dediščine,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etapnost izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji organov in organizacij določenih v 7. členu tega odloka;
c) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin republiškega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– prikaz širšega območja lokacijskega načrta v M 1:25000 ali 1:50000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora,
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000 ali 1:500 (na topografski osnovi), ki vsebuje:
– prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta s prostorsko-urbanistično zasnovo,
– razporeditev objektov in naprav, parkirišč in drugih odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne etažne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin,
– usmeritve za arhitekturno oblikovanje objektov in naprav,
– usmeritve za urbanistično-krajinsko oblikovanje ureditve odprtih površin,
– funkcionalne in tehnične rešitve in ureditve,
– okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve in ureditve,
– objekte predvidene za odkup in/ali odstranitev,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov, naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v merilu 1:1000 ali 1:500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v merilu 1:1000 ali 1:500,
– karakteristične poglede in prereze obravnavnega območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu,
– načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880;
d) Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta ter prospekt.
Predlog lokacijskega načrta mora poleg vsebin iz osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi:
a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij določenih v 7. členu tega odloka;
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa lokacijski načrt, in elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
V predlogu lokacijskega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96, 45/99).
7. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati pogoje in usmeritve za njegovo pripravo:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (področje varstva narave, varstva okolja in področje vodnega gospodarstva), Ljubljana, Vojkova 1b;
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19;
6. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Maribor, Kopitarjeva 5;
7. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2;
8. Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Ljubljana, Štefanova 2,
9. Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Ljubljana, Šmartinska 130;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58;
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53,
12. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Ljubljana, Parmova 33;
13. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2;
14. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana;
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2;
16. Elektro Celje, Poslovna enota Krško, Krško C. 4. julija 32;
17. Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15;
18. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Brežice, Cesta prvih borcev 9;
19. Občina Brežice in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasja k predlogu lokacijskega načrta:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 33;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, Vojkova 1a in 1b (področje varstva okolja in področje varstva voda);
4. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija za železniški promet, Maribor, Kopitarjeva 5;
6. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2;
7. Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu lokacijskega načrta:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Dunajska 56-58;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25;
3. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, Vojkova 1a (področja varstva narave),
5. Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Ljubljana, Šmartinska 130;
6. Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije, Ljubljana, Štefanova 2,
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Ljubljana, Parmova 33;
9. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana;
10. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2;
11. Elektro Celje, Poslovna enota Krško, Krško C. 4. julija 32;
12. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Brežice, Cesta prvih borcev 9;
13. Občina Brežice in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
8. člen
(organizacija dela)
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje in prostor – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 21 (v nadaljevanju: MOP UPP).
Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge investitorja opravlja Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 27a (v nadaljevanju: SSSV).
Naročnik posebnih strokovnih podlag in lokacijskega načrta je SSSV.
Naročnik izbere izdelovalce na podlagi oddaje javnih naročil v skladu z zakonom o javnih naročilih. SSSV pred oddajo javnega naročila za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta pridobi soglasje MOP UPP k projektni nalogi, po izbiri pa na MOP UPP dostavi podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih nosilcev). Izbrani izdelovalec mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno sestavljajo univ. dipl. inž. arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. inž. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
SSSV je dolžan v celotnem postopku priprave lokacijskega načrta po lastni presoji ali na zahtevo MOP UPP seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi strokovnimi podlagami.
9. člen
(postopki in roki)
K idejni rešitvi mejnega prehoda pridobi MOP UPP pogoje organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovi SSSV. Rok za pridobitev pogojev je 15 dni.
Izdelovalec lokacijskega načrta (v nadaljevanju: izdelovalec) pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo posebnih strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi MOP UPP.
Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi SSSV vse posebne strokovne podlage, določene v 5. členu tega odloka do 15. 6. 2002.
Izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov v 15 dneh po tem, ko so izdelane vse posebne strokovne podlage, predvidoma do 30. 6. 2002.
K osnutku lokacijskega načrta pridobi MOP UPP recenzijsko mnenje strokovnjakov s področja prostorskega načrtovanja, varstva okolja in finančnega področja.
Osnutek lokacijskega načrta, predlog sklepa o javni razgrnitvi in predlog sklepa o imenovanju delovne skupine za izvedbo javne razgrnitve predloži minister za okolje in prostor, v soglasju z generalnim sekretarjem Vlade Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije sprejme sklepe in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter posreduje osnutek lokacijskega načrta Občini Brežice.
Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne, v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije, na Ministrstvu za okolje in prostor in v Občini Brežice. Javna razgrnitev traja 15 dni.
Občina, v sodelovanju z MOP UPP, v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav občina evidentira vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih organov, organizacij in posameznikov.
Občina oblikuje k osnutku lokacijskega načrta svoje mnenje.
V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posreduje občina ministru za okolje in prostor vse pripombe in predloge iz javne razgrnitve in javnih obravnav ter mnenje občine. Če v tem roku minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve in mnenja občine, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je ta usklajen.
MOP UPP v sodelovanju z naročnikom, izdelovalcem in člani delovne skupine za izvedbo javne razgrnitve prouči pripombe in predloge z javne razgrnitve, oblikuje predlog glede upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov in ga posreduje ministru za okolje in prostor.
O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za okolje in prostor.
Na podlagi odločitve o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve pridobi SSSV eventualne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
Izdelovalec izdela predlog lokacijskega načrta v 15 dneh po tem, ko so izdelane vse eventualne spremembe in dopolnitve posebnih strokovnih podlag.
K predlogu lokacijskega načrta pridobi MOP UPP soglasja in mnenja organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje soglasij in mnenj zagotovi SSSV.
Minister za okolje in prostor v soglasju z generalnim sekretarjem Vlade Republike Slovenije posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejemom lokacijskega načrta se šteje, da so spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice.
Z uveljavitvijo lokacijskega načrta prenehajo veljati državni in občinski izvedbeni akti na ureditvenem območju lokacijskega načrta.
10. člen
(sredstva za izdelavo lokacijskega načrta)
SSSV zagotovi vsa potrebna sredstva za izdelavo posebnih strokovnih podlag in izdelavo lokacijskega načrta.
11. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/2001-4
Ljubljana, dne 9. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost