Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2002 z dne 27. 5. 2002

Kazalo

2256. Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib, stran 4582.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib*
1. člen
S to uredbo se za kakovost površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib določajo fizikalni in kemijski parametri kakovosti, določajo in klasificirajo mejne in priporočene vrednosti parametrov za salmonidne in ciprinidne vrste rib ter določa obveznost izvajanja monitoringa.
2. člen
Določbe te uredbe se nanašanjo na salmonidne in ciprinidne površinske vode.
Določbe te uredbe se ne nanašajo na podzemne vode, brakične vode in morje.
Določbe te uredbe ne veljajo za naravne ali umetne ribnike, ki se uporabljajo za intenzivno vzrejo rib.
3. člen
Pojmi po tej uredbi imajo naslednji pomen:
Površinske vode so celinske vode, razen podzemnih voda, ter brakične vode in morje.
Salmonidne vode so površinske vode ustreznih hidromorfoloških značilnosti in kakovosti, ki omogočajo ali bi lahko, v primeru zmanjšanja onesnaženja, omogočale življenje določenih rodov rib:
– iz poddružine lososov (Salmoninae): Salmo, Hucho in
– Tymallus (lipani) iz poddružine Thymallinae.
Ciprinidne vode so površinske vode ustreznih hidromorfoloških značilnosti in kakovosti, ki omogočajo ali bi lahko, v primeru zmanjšanja onesnaženja, omogočale življenje določenih ciprinidnih (Cyprinidae) ali drugih vrst rib, kot so ščuka (Esox lucius), ostriž (Perca fluvialtilis) in jegulja (Anguilla anguilla).
4. člen
Kakovost salmonidnih in ciprinidnih voda se ugotavlja za vsako leto posebej na podlagi rezultatov analiz vzorcev vode, ki se jih pridobi z rednim in enakomernim vzorčenjem.
Mejne in priporočene vrednosti fizikalnih in kemijskih parametrov salmonidnih in ciprinidnih voda so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priloga1).
Odvzemna mesta, minimalna pogostost vzorčenja, metode vzorčenja in način jemanja vzorcev so določeni s predpisom, ki ureja imisijski monitoring kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib.
5. člen
Mejne oziroma priporočene vrednosti parametrov salmonidnih in ciprinidnih voda niso presežene, če meritve vzorcev, odvzetih ob najmanj minimalni pogostosti, v obdobju enega leta, izkažejo, da:
– 95% vzorcev ne presega mejnih oziroma priporočenih vrednosti za parametre pH, BPK5, neionizirani amonijak, celotni amonij, nitrit, prosti klor, celotni cink in raztopljeni baker, oziroma 100% v primeru, da je pogostost vzorčenja manjša kot enkrat mesečno,
– tolikšen % vzorcev za parameter raztopljeni kisik, kot je določen v prilogi 1, ni nižji od mejnih oziroma priporočenih vrednosti,
– povprečna koncentracija, določena za parameter suspendirane snovi, ne presega mejnih oziroma priporočenih vrednosti.
6. člen
Meritve parametrov, ki izkažejo preseganje mejnih oziroma priporočenih vrednosti, ki so posledica poplave ali druge naravne nesreče, se pri vrednotenju rezultatov analiz vzorcev ne upoštevajo.
7. člen
Salmonidna oziroma ciprinidna voda je neustrezne kakovosti in se šteje za čezmerno obremenjeno, če se na podlagi izračuna iz 5. člena te uredbe ugotovi, da so mejne vrednosti presežene.
Ne glede na prejšnji odstavek, se salmonidna oziroma ciprinidna voda ne šteje za čezmerno obremenjeno, če:
– je preseganje mejnih vrednosti posledica naravnega bogatenja z določenimi snovmi ali
– preseganje mejne vrednosti parametra suspendirane snovi ni posledica izjemnih vremenskih ali geografskih razmer.
Če je za čezmerno obremenjeno salmonidno oziroma ciprinidno vodo določen status ogroženega območja, se v režim celovite sanacije vključi celotno vplivno območje.
8. člen
Monitoring kakovosti površinskih voda po določilih te uredbe zagotavja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v okviru spremljanja onesnaženosti voda.
9. člen
Z uveljavitvijo te uredbe se preneha uporabljati 2. in 3. člen uredbe o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih tokov, meddržavnih voda in voda obalnega morja Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/78), v delu, ki se nanaša na razvrstitev v vode, ki jih je v naravnem stanju mogoče uporabljati za gojitev plemenitih vrst rib (salmonide) in za gojitev drugih vrst rib (ciprinide).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2002-2
Ljubljana, dne 9. maja 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister
* Ta predpis vsebinsko povzema Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life.

AAA Zlata odličnost