Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1814. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 3749.

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte, priročniki, učna sredstva) (v nadaljnjem besedilu: učbeniki in druga učna gradiva), ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe.
Ta uredba določa tudi ukrep in postopek določitve najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva.
2. člen
Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini učbeniki in učna gradiva za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu.
Novi učbeniki in druga učna gradiva so tisti učbeniki in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavljajo prvič.
3. člen
Drobnoprodajne cene učbenikov in drugih učnih gradiv za splošno izobraževalne predmete, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe iz prejšnjega člena, se lahko povečajo za največ 6%.
Drobnoprodajne cene učbenikov in drugih učnih gradiv za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, ki so bile oblikovane in uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, kot to izhaja iz 2. člena te uredbe, se lahko povečajo za največ 12%, ob pogoju, da novo izračunana cena ne presega 4.000 SIT.
Cene učbenikov in delovnih zvezkov, katerih sestavni deli so kosi lesa, bakra in nerjaveče žice ipd., se lahko v času trajanja te uredbe povečajo največ za 12%.
Najvišje cene učbenikov in drugih učnih gradiv, katere je s sklepom določila Vlada Republike Slovenije po 1. januarju 2002, se ne spremenijo.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja ali izdajanja učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) so dolžne 8 dni pred uveljavitvijo cen učbenikov in drugih učnih gradiv iz prejšnjega člena te uredbe obvestiti ministrstvo pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež pravne osebe,
2. naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva,
3. vrsto učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, delovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, priročnik, učno sredstvo),
4. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen,
5. vrsto izdaje (v 1 ali več delih),
6. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol,
7. leto izdaje,
8. čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega gradiva,
9. število izvodov – naklade,
10. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno),
11. navedbo tiskarne,
12. fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma drugega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem svetu,
13. drobnoprodajno ceno, oblikovano s predpisi, uveljavljeno na tržišču na dan uveljavitve te uredbe,
14. drobnoprodajno ceno, oblikovano v skladu z določili te uredbe,
15. navedbo odstotka povečanja cene,
16. navedbo datuma uveljavitve cene na tržišču.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je v obvestilu napačno upoštevan odstotek povečanja cene za posamezni učbenik oziroma drugo učno gradivo, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, ki ga določi ministrstvo. Do trenutka odprave napake pri oblikovanju cene učbenika oziroma drugega učnega gradiva, le-te ni mogoče uveljaviti na tržišču.
5. člen
Zavezanec vloži vlogo za določitev najvišje cene novega učbenika oziroma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in se na tržišču pojavlja prvič, na ministrstvo. Vloga mora poleg podatkov, naštetih od 1. do 12. točke v drugem odstavku prejšnjega člena, vsebovati še naslednje podatke:
1. navedbo kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
– papir in drugi material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– davek na dodano vrednost.
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
2. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
3. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni ostali proizvajalni stroški;
4. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji.
6. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge zavezanca.
7. člen
Sklep o določitvi najvišje cene za nove učbenike in druga učna gradiva iz 5. člena te uredbe izda Vlada Republike Slovenije.
8. člen
Če se uvozna cena učbenika ali drugega učnega gradiva spremeni zaradi povišanja tečaja tuje valute, mora zavezanec na ministrstvo predložiti obvestilo o povišanju cene učbenika ali drugega učnega gradiva v skladu z drugim in tretjim odstavkom 4. člena te uredbe ter predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 49/01).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2002.
Št. 387-04/2001-2
Ljubljana, dne 25. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti