Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1809. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Kostel, stran 3727.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) in 23., 40. člena odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel, je Občinski svet občine Kostel na 23. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije na območju Občine Kostel (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikov na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel (v nadaljevanju: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki) in lastnike greznic.
3. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadnih voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postavke, so:
– odvedena količina vode (m3/h),
– očiščena količina vode (m3/h),
– prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD
5. člen
Količina odvedene vode, ki je enaka količini porabljene pitne oziroma tehnološke vode se meri z vodomerom, vgrajenim na javnem vodovodu.
Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehnološke vode, sklenejo z upravljavcem posebno pogodbo o odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvedenih količin vode.
V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomerom in v primeru ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih se obračunava odvajanje in čiščenje odpadnih voda po pavšalu, ki znaša 3 m3 odpadne vode na osebo na mesec.
6. člen
Upravljavec lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške.
7. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine, načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira ter odštevalni vodomer pri kmetih, kjer odpadna voda nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih površinah. Vsota porabljene vode na vseh prej navedenih vodomerih je osnova za obračun kanalščine in stroškov čiščenja.
8. člen
Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja uporabnik sam, upravljavec predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre. Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja upravljavec ali za to pooblaščena pravna ali fizična oseba.
9. člen
Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati upravljavca najmanj enkrat letno oziroma do 31. 1. tekočega leta za preteklo leto.
10. člen
Kadar upravljavec presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljavec predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.
11. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o vseh spremembah kvalitete in količin odpadnih voda.
12. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v breme uporabnika.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA
13. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadnih voda (kanalščina) od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda določen, da se mora uporabnik, ki ima to možnost, priključiti na javno kanalizacijo.
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadnih voda na osnovi izdanega računa v roku 15 dni od dneva izstavitve računa.
14. člen
Kanalščino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbovalni vir in ne glede na to, kam se odvajajo odpadne vode, ki se zberejo v javni kanalizaciji.
15. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanje odpadnih voda je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m3, v enaki količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini kot jo načrpajo.
Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava voda po pavšalu, ki znaša 3 m3 odpadne vode na osebo na mesec.
16. člen
Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v SIT/m3.
17. člen
Ceno kanalščine predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz odloka in drugih predpisov upravljavec, sprejme pa jo pristojni organ občine.
18. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev in to le v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja vodomera ni mogoča, upravljavec in uporabnik določita s pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
19. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpadnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
Čiščenje odpadnih voda so dolžni plačevati na osnovi izdanega računa v roku 15 dni od dneva izstavitve računa.
20. člen
Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadnih voda je količina porabljene pitne vode oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih virov.
21. člen
Delež stroškov posameznega uporabnika se določi na osnovi količin porabljene pitne oziroma tehnološke vode.
22. člen
Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto, ki se določi na osnovi meril, navedenih v odloku in se obračunava v SIT/m3.
23. člen
Cenik za čiščenje odpadnih voda predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz odloka in drugih predpisov upravljavec, sprejme pa jo pristojni organ Občine Kostel.
V. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV
24. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo je dolžan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo.
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, še niso priključili.
25. člen
Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega priključka in vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.
26. člen
Za delno kritje stroškov graditve ter vzdrževanje čistilnih naprav plačujejo investitorji novih objektov namesto stroškov za graditev greznice prispevek za priključek na javno kanalizacijo in čistilne naprave, ki znaša:
– od povprečne gradbene cene stanovanj v tekočem letu po m2 uporabne površine v individualnih ali vrstnih hišah 5,0%,
– od povprečne gradbene cene stanovanj v tekočem letu po m2 uporabne površine v blokovni gradnji 3,0%,
– od investicijske vrednosti poslovnih in drugih nestanovanjskih stavb in prostorov 8,0%.
27. člen
Prispevek iz 26. člena tega pravilnika investitorji plačujejo lastniku javne kanalizacije in čistilnih naprav pred izdajo gradbenega dovoljenja na blagajni občine ali nakažejo na žiro račun občine.
28. člen
Višino prispevka predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika upravljavec, sprejme pa jo pristojni občinski organ.
29. člen
Prispevek se povečuje na osnovi indeksov podražitve po metodologiji GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za druge nizke gradnje.
Obračun po tej predlagani metodologiji zagotovi upravljavec. Cenik, ki ga upravljavec oblikuje na ta način, velja s potrditvijo pristojnega občinskega organa.
30. člen
Prispevka so oproščeni uporabniki, ki svoja sredstva vlagajo v gradnjo primarnega ali magistralnega omrežja in naprave, in sicer v sorazmernem deležu vložka prej omenjene infrastrukturne objekte in naprave.
VI. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH STORITEV
31. člen
Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda prazniti greznice in pripeljati odpadno vodo na čiščenje v čistilno napravo, so dolžni plačati stroške praznjenja, odvoza in čiščenja v skladu z veljavnim cenikom.
Uporabniki so dolžni plačevati stroške praznjenja in čiščenja na osnovi izdanega računa v roku 15 dni od dneva izstavitve računa.
VII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
32. člen
Upravljavec lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpiše.
33. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara odpravljena.
34. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma obračunskih obdobij pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.
VIII. TAKSE
35. člen
Občinski svet občine Kostel lahko z odlokom določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko kot vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Osnova za oblikovanje cen po stroškovnem principu posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike Slovenije in posameznih ministrstev.
37. člen
Uporabniki so dolžni sporočiti upravljavcu podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.
38. člen
Če uporabniki v roku, ki ga določi upravljavec ne sporočijo zahtevanih podatkov, si upravljavec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidencah, ki jih je dolžna priskrbeti občina.
39. člen
Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih storitev, ki ga sprejme občinski svet oziroma drug pristojni občinski organ.
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03 05/00
Kostel, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti