Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1808. Pravilnik o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kostel, stran 3726.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 9/96 – odl. US RS in 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 – sklep US RS in 28/01 – odl. US RS) in 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 24. redni seji dne 11. 10. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo občinskih nezazidanih stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: zemljišč) v najem na območju Občine Kostel.
2. člen
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim planom namenjeno za graditev.
3. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za zakup kmetijskih zemljišč, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno.
4. člen
Zemljišča se lahko da v najem samo državljanom RS oziroma domačim pravnim osebam z večinskim deležem domačega kapitala.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
5. člen
Stranka, ki želi skleniti najemno pogodbo za zemljišče, mora poslati pisno vlogo na naslov Občine Kostel, Občinska uprava, Vas 1, 1336 Vas.
Vlogi je potrebno priložiti:
– mapno kopijo oziroma kopijo katastrskega načrta za zemljišče, ki je predmet najema,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– podatke o dejstvih iz 8. člena,
6. člen
Na podlagi popolne vloge se opravi ogled zemljišča na terenu, ki ga opravi pristojni delavec Občinske uprave občine Kostel. Na ogled mora biti vabljen predstavnik vaške skupnosti, na območju katere se zemljišče oddaja.
7. člen
Kadar se zemljišče oddaja v najem na podlagi javnega razpisa, se ta izvede v skladu z določbami občinskega odloka, ki ureja način, pogoje in postopek prodaje ali oddaje zemljišča za gradnjo.
8. člen
Pristojni delavec po ogledu zemljišča sestavi zapisnik, ki je osnova za sklenitev pogodbe oziroma za zavrnitev vloge.
Če je za najem istega zemljišča več interesentov (prosilcev), se pri odločitvi upošteva predvsem načelo vrstnega reda, ob upoštevanju še naslednjih okoliščin:
– da je prosilec dejanski koristnik zemljišča,
– da je prosilec v preteklosti že imel zemljišče v najemu,
– da zemljišče v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče (oziroma njegov del) k objektu ki ga uporablja prosilec,
– da je verjetno izkazano, da namerava prosilec zemljišče kasneje odkupiti,
– da gre za denacionalizacijskega upravičenca pa postopek vrnitve zemljišča še ni končan,
– da je prosilec mejaš.
Pri oddaji v najem se upošteva tudi druge okoliščine, ki vplivajo na odločitev o oddaji zemljišča v najem (npr. ali je od tega odvisno opravljanje dejavnosti prosilca, ali se prosilec ukvarja z dejavnostjo, ki je v občini deficitarna itd.). Stroški v zvezi z oddajo zemljišča v najem so breme prosilca in se upoštevajo pri obračunu najemnine.
III. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
9. člen
Zemljišče se odda v najem s pogodbo, ki jo podpiše župan oziroma po njegovem pooblastilu delavec občinske uprave.
10. člen
Najemna pogodba se sklene za določen čas, praviloma za eno leto, oziroma za tekoče koledarsko leto. Po poteku najemne pogodbe se lahko sklene nova pogodba.
11. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov pogodbenih strank,
– opis predmeta najema (zemljiškoknjižni in katastrski podatki),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višina najemnine,
– prepoved oddaje zemljišča v podnajem brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca,
– prepoved spremembe namena pogodbe brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine,
– sankcije v zvezi z nespoštovanjem pogodbenih določil,
– način prenehanja najemnega razmerja,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
12. člen
Najemnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila o ugoditvi njegovi vlogi oziroma po izbiri na podlagi javnega razpisa.
13. člen
Najemno razmerje preneha na podlagi:
– sporazuma pogodbenih strank,
– pisne odpovedi katerekoli pogodbene stranke,
– poteka časa najemne dobe,
– odstopa najemodajalca od pogodbe,
– ugotovitve javne koristi,
– v drugih primerih, določenih v najemni pogodbi.
14. člen
Pogodbena stranka lahko pisno odpove najemno pogodbo le s 6-mesečnim odpovednim rokom.
15. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli takoj odstopi od pogodbe, če ugotovi, da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku, da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo, da najemnik iz neupravičenih razlogov ne prične uporabljati zemljišča v roku, določenem s pogodbo, da s svojo dejavnostjo ali kako drugače prekomerno moti okolico, da zamudi ali zamuja s plačilom najemnine, ali če kako drugače krši pogodbena določila.
16. člen
Javno korist ugotovi s sklepom občinski svet.
Javna korist je izkazana, če je zemljišče s prostorskimi plani namenjeno za graditev objektov javne infrastrukture.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN
17. člen
Najemnine za oddana zemljišča so prihodek proračuna občine in se zbirajo na posebni postavki.
18. člen
Neskladje med katastrskim in dejanskim stanjem zemljišča, ki je predmet najema, ne vpliva na določitev zneska najemnine.
19. člen
Osnova za izračun najemnine za zemljišča je cena stavbnega zemljišča v Občini Kostel, določena z odlokom o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).
Višina najemnine se določi v odstotku od cene stavbnega zemljišča za posamezno območje, določeno z odlokom iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Najemnine se izračunajo mesečno na naslednji način:
1. Za fizične osebe:
a) za funkcionalna zemljišča (dvorišča, parkirišča ipd.) – 2% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
b) za zemljišča za kmetijski namen (njive, vrtičke) – 0,05% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži oziroma 0,005 cene za fizične osebe s statusom kmeta.
2. Za pravne osebe in samostojne podjetnike:
a) za uporabo zemljišča do 300 m2 – 5% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži;
b) za uporabo dodatne površine, (ki presega 300 m2) – 0,1% cene stavbnega zemljišča/m2, za območje, kjer zemljišče leži.
Kmetijske organizacije na območju Občine Kostel so glede višine najemnine izenačene s fizičnimi osebami s statusom kmeta.
Na območju Občine Kostel se na podlagi pisne vloge lahko s sklepom župana oprosti plačilo najemnine iz posebej utemeljenih razlogov.
21. člen
Ne glede na zgoraj navedene določbe mesečna najemnina ne more biti nižja od 1.000 SIT (za stavbna zemljišča) oziroma 500 SIT (za zemljišča za kmetijski namen).
22. člen
Najemnina se plača enkrat letno ob podpisu pogodbe na ŽR občine Kostel št. 51300-630-10082 ali na blagajni Občine Kostel.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Vse prispele vloge za najem zemljišča in že začeti postopki oddaje se izvedejo po določbah tega pravilnika.
24. člen
Dosedanji dejanski uporabniki zemljišč, ki so v lasti oziroma v razpolaganju Občine Kostel, morajo v 3 mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika priglasiti organu iz 5. člena uporabo zemljišča skupaj z vsemi potrebnimi podatki.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03 06/01
Kostel, dne 11. oktobra 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti