Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2002 z dne 26. 4. 2002

Kazalo

1802. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorišnica, stran 3721.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 –odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 59/99 – odl. US in 70/00) je Občinski svet občine Gorišnica na 25. redni seji z dne 28. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Gorišnica
1. člen
V statutu Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) se za drugim odstavkom 9. člena dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo:
Od upravljalca centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje podatke;
– enotno matično številko,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
2. člen
Črta se prvi stavek drugega odstavka 11. člena.
3. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
4. člen
V 25. členu se črtajo četrti, peti in šesti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 39. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
6. člen
Črtata se 57. in 58. člen
7. člen
Tretji odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
8. člen
Spremeni se 118. člen tako, da se glasi:
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Občine Gorišnica objavljen v Uradnem vestniku občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 5/96 ter v Uradnem listu RS, št. 68/98.
9. člen
Spremeni se 119. člen tako, da se glasi:
Do sprejema novih splošnih aktov se v Občini Gorišnica uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine Ptuj.
10. člen
V celotnem besedilu statuta se besedna zveza »tajnik občine« nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave«.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-93/2002
Gorišnica, dne 28. marca 2002.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti