Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2002 z dne 21. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2002 z dne 21. 3. 2002

Kazalo

1076. Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic, stran 1873.

Na podlagi 74. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic
I. NAMEN SKLEPA
1. Banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju: banka) mora oblikovati posebne rezervacije glede na posebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov.
II. POSEBNE REZERVACIJE ZA KREDITNA IN DEŽELNA TVEGANJA
2. Posebne rezervacije za kreditna in deželna tveganja so namenjene pokrivanju potencialnih izgub, ugotovljenih na podlagi veljavnega sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (v nadaljevanju: sklep o razvrščanju).
3. Banka je dolžna oblikovati posebne rezervacije najmanj v višini enega odstotka zneska terjatev, ki so razvrščene v skladu s sklepom o razvrščanju v skupino A, razen za postavke, ki so v sklepu o razvrščanju opredeljene kot netvegane bilančne postavke in postavke terjatev za obresti in provizije.
Posebne rezervacije iz prvega odstavka te točke banka oblikuje kot odhodek za posebne rezervacije in jih knjiži na posebnem računu v pasivi bilance stanja.
4. Banka je dolžna oblikovati posebne rezervacije v višini ugotovljenih potencialnih izgub iz naslova terjatev v skupinah B, C, D in E v skladu s V. poglavjem sklepa o razvrščanju.
Posebne rezervacije za potencialne izgube, ki jih banka na podlagi prvega odstavka te točke oblikuje za bilančne terjatve, se izkažejo kot odhodek za posebne rezervacije – prevrednotovalne popravke kreditov in terjatev – in se knjižijo v obliki popravkov vrednosti nedonosnih terjatev zaradi oslabitve v aktivi bilance stanja. Odhodki za posebne rezervacije – prevrednotovalne popravke kreditov in terjatev – se izkažejo v postavki izgube iz danih kreditov in terjatev izkaza poslovnega izida.
Posebne rezervacije za potencialne izgube, ki jih banka na podlagi prvega odstavka te točke oblikuje za zunajbilančne postavke, so odhodek za oblikovanje posebnih rezervacij banke in se knjižijo na posebnem računu rezervacij v pasivi bilance stanja.
5. Skupni znesek oblikovanih posebnih rezervacij za kreditno tveganje za vse terjatve, ki so razvrščene v posamezno skupino, mora dosegati najmanj znesek, ki je izračunan za posamezno skupino razvrstitve z uporabo odstotka iz 15. točke sklepa o razvrščanju.
Če banka uporablja za izračun potencialnih izgub možne odstotke iz 16. točke sklepa o razvrščanju in seštevek oblikovanih rezervacij po posameznih skupinah ne dosega zneska iz prvega odstavka te točke, oblikuje razliko do potrebne višine rezervacij za posamezno skupino razvrstitve na posebnem računu v pasivi bilance stanja.
6. Posebne rezervacije za deželno tveganje mora banka oblikovati najmanj v višini ugotovljenih potencialnih izgub v skladu s VI. poglavjem sklepa o razvrščanju. Posebne rezervacije za deželno tveganje se izkažejo kot odhodek za posebne rezervacije za deželno tveganje in se knjižijo na posebnem računu rezervacij za deželna tveganja v pasivi bilance stanja.
III. POSEBNE REZERVACIJE ZA DRUGA TVEGANJA
7. Banka mora oblikovati posebne rezervacije tudi za druga znana tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.
8. Banka mora oblikovati tudi posebne rezervacije glede na posebno tveganje neizterljivosti terjatev iz naslova zajamčenih vlog v primeru stečaja druge banke.
Posebne rezervacije iz prvega odstavka te točke banka oblikuje kot odhodek in jih knjiži na posebnem računu v pasivi bilance stanja.
IV. IZVAJANJE SKLEPA IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE
9. Banka oblikuje posebne rezervacije iz 3. točke tega sklepa najmanj trimesečno na podlagi opravljene razvrstitve terjatev, posebne rezervacije za potencialne izgube iz 4., 5. in 6. točke tega sklepa pa tekoče ob nastanku terjatve oziroma morebitne obveznosti, dokončno pa trimesečno v višini ugotovljenih potencialnih izgub na podlagi opravljene razvrstitve terjatev.
10. Po stanju na zadnji dan v letu je banka dolžna knjigovodsko oblikovati posebne rezervacije v skladu z določili tega sklepa v roku, predpisanem za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov.
11. Med letom je banka dolžna knjigovodsko oblikovati posebne rezervacije najkasneje po stanju na zadnji dan meseca, v katerem mora predložiti poročilo o razvrstitvi terjatev.
12. Banka Slovenije lahko izda podrobnejša navodila za izvedbo tega sklepa.
13. Določila tega sklepa veljajo tudi za podružnico tuje banke.
14. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 32/99).
15. Ta sklep začne veljati 1. 5. 2002.
Ljubljana, dne 12. marca 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.