Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2002 z dne 21. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2002 z dne 21. 2. 2002

Kazalo

622. Pravilnik o vpisih v kataster stavb, stran 1113.

Na podlagi 5. člena, 60. člena, prvega odstavka 62. člena in 99. člena zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00) ter 10. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 57/01 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vpisih v kataster stavb
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta pravilnik ureja vpise podatkov o stavbah in o delih stavb v kataster stavb ter vsebino in obliko obrazcev za vzpostavitev in vzdrževanje katastra stavb.
(2) Del stavbe je stanovanje, poslovni prostor ali drug prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki je lahko samostojen predmet pravnega prometa. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni prostori.
(3) Ta pravilnik ureja tudi:
– začasen zajem podatkov o stavbah in delih stavb po predpisih, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot;
– vpise podatkov o stanovanjih v register stanovanj po stanovanjskem zakonu;
– vpise podatkov o stavbah in stanovanjih po predpisih, ki urejajo popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji.
(4) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo v katastru stavb.
2. PODATKI KATASTRA STAVB
2.1. Skupne določbe
2. člen
(podatki v katastru stavb)
(1) V katastru stavb se vodijo zlasti naslednji podatki o stavbah in o delih stavb:
– identifikacijska številka stavbe in delov stavbe,
– lega in oblika stavbe in delov stavbe,
– površina stavbe in delov stavbe,
– podatki o lastniku dela stavbe,
– podatki o upravljavcu delov stavbe, če je lastnik država,
– dejanska raba delov stavbe,
– število etaž stavbe,
– povezava stavbe z zemljiškim katastrom (parcelna številka parcele na ali pod katero je stavba oziroma je z njo funkcionalno povezana),
– povezava stavbe z registrom prostorskih enot (hišna številka, kadar je določena),
– leto zgraditve stavbe,
– leto zadnje prenove stavbe in delov stavbe,
– komunalna opremljenost stavbe,
– material nosilne konstrukcije stavbe,
– število sob v stanovanju,
– stanovanje ima kuhinjo, kopalnico, stranišče,
– podatki o stavbah in o delih stavb, za katere tako določa zakon.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vzpostavijo in vzdržujejo ali na zahtevo lastnika zemljišča, stavbe ali dela stavbe oziroma po uradni dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: katastrski podatki), ali po prijavi oziroma s prevzemom podatkov iz drugih evidenc (v nadaljnjem besedilu: registrski podatki).
(3) Za stavbe in dele stavb se istočasno vodijo katastrski in registrski podatki. V katastru stavb in izpisih iz katastra stavb morajo biti katastrski in registrski podatki posebej označeni.
3. člen
(vpisi podatkov v kataster stavb)
(1) V kataster stavb se vpisujejo podatki o stavbah in o delih stavb.
(2) Vpisi podatkov o stavbah in o delih stavb v kataster stavb so prvi vpis stavbe in delov stavbe, vpis registrskih podatkov ter spremembe katastrskih in registrskih podatkov.
4. člen
(vpisi katastrskih podatkov)
Katastrski podatki se v kataster stavb vpišejo na podlagi elaboratov za vpis podatkov v kataster stavb.
5. člen
(vpisi registrskih podatkov)
(1) Registrski podatki se v kataster stavb vpišejo na podlagi prijave za vpis registrskih podatkov ali s prevzemom iz drugih evidenc.
(2) Prijavo za vpis registrskih podatkov lahko pri Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) vloži:
– lastnik stavbe ali dela stavbe,
– najemnik stavbe ali dela stavbe,
– upravnik stavbe,
– investitor gradnje stavbe,
– občina.
(3) Prijava občine se šteje kot prevzem podatkov iz drugih evidenc.
(4) Ugotovitve na podlagi opazovanj, ki jih izvede geodetska uprava, se štejejo kot prijava za vpis registrskih podatkov po uradni dolžnosti.
(5) Prijavitelj vpiše podatke v prijavo na podlagi izmere in opazovanj, ki jih je izvedel sam, ali podatke prevzame iz druge dokumentacije.
(6) Pri vpisu registrskih podatkov geodetska uprava določi identifikacijsko številko stavbe in dela stavbe ter podatke o legi in obliki stavbe, povezavo z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot.
(7) Podatki o višini stavbe ter legi in obliki delov stavb se kot registrski podatki ne evidentirajo.
(8) Geodetska uprava registrskega podatka ne vpiše, če ugotovi, da je že vpisan podatek kakovostnejši ali izkazuje dejansko stanje.
6. člen
(obvestilo o vpisih)
(1) Geodetska uprava obvesti lastnika stavbe oziroma lastnike delov stavbe o vseh vpisih katastrskih podatkov po opravljenem vpisu.
(2) Geodetska uprava obvesti pristojno zemljiškoknjižno sodišče o določitvi ali spremembi identifikacijske številke dela stavbe ter površine dela stavbe, če so podatki vpisani kot katastrski podatki, po opravljenem vpisu.
(3) O vpisu registrskih podatkov geodetska uprava lastnikov in zemljiškoknjižnega sodišča ne obvešča.
2.2. Vsebina podatkov v katastru stavb
7. člen
(identifikacijska številka stavbe in identifikacijske številke delov stavb)
(1) Identifikacijska številka stavbe (v nadaljnjem besedilu: številka stavbe) se določi v okviru območja katastrske občine. Številko stavbe sestavljata štirimestna šifra katastrske občine in petmestna številka stavbe v okviru katastrske občine.
(2) Identifikacijsko številko dela stavbe (v nadaljnjem besedilu: številka dela stavbe) se določi v okviru posamezne stavbe kot poddelilko številke stavbe. Številka dela stavbe je sestavljena iz štirimestne šifre katastrske občine, petmestne številke stavbe v okviru katastrske občine ter trimestne številke delov stavbe v okviru stavbe.
(3) Številka dela stavbe se določi enemu ali več med seboj funkcionalno povezanih prostorov, ki so v isti ali v različnih etažah stavbe, in so lahko samostojen predmet pravnega prometa. Za del stavbe se štejejo tudi pomožni stanovanjski prostori, ki sodijo k stanovanju ali poslovnemu prostoru in so v isti stavbi, ter skupni prostori stavbe, na katerih obstajajo enaka solastninska razmerja.
(4) Stavbi, ki ima samo en del stavbe, se poleg številke stavbe določi tudi številka dela stavbe.
(5) V primeru združitve in delitve stavbe ali dela stavbe se dosedanje številke stavbe in številke delov stavbe izbrišejo, novim stavbam oziroma novim delom stavbe pa se določijo nove številke stavbe in številke delov stavbe.
(6) V primeru dozidav ali nadzidav stavb in v primeru izločitve in priključitve prostorov iz dela stavbe se številke stavbe in številke delov stavbe ne spremenijo.
(7) Začasna identifikacijska številka prostora, ki se izloča iz dela stavbe, se določi kot številka dela stavbe.
(8) Številko stavbe in številko dela stavbe določi geodetska uprava ob prvem vpisu stavbe in delov stavbe v kataster stavb.
8. člen
(lega in oblike stavbe in delov stavb)
(1) Lega in oblika stavbe se evidentira s tlorisom stavbe in podatki o višini stavbe.
(2) Tloris stavbe je navpična projekcija zunanjih obrisov stavbe na vodoravno ravnino. Tloris stavbe se prikaže z grafičnim prikazom in seznamom horizontalnih koordinat točk, ki tloris določajo. Točke na obodu tlorisa se oštevilčijo za vsako stavbo posebej. Grafični prikaz se izdela v merilu 1:200 ali 1:500 ali 1:1000. Na grafičnem prikazu se označi smer proti severu.
(3) Za stavbo se prikažejo nadmorska višina, višina najnižje (H1) in najvišje (H2) točke stavbe ter karakteristična višina (H3) na površini zemljišča, ki opisuje lego stavbe glede na površino zemljišča. Lega teh točk se označi na grafičnem prikazu navpičnega prereza stavbe, ki označuje lego stavbe glede na površino zemljišča.
(4) Lega in oblika dela stavbe je evidentirana z grafičnim prikazom delov stavbe po etažah.
9. člen
(površina stavbe in dela stavbe)
(1) Površina se izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST ISO/9836 Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine. Površina se izrazi v m2 in zaokroži na dve decimalni mesti.
(2) Površina stavbe je vsota površin delov stavbe.
(3) Površina dela stavbe je vsota površin prostorov, ki sestavljajo del stavbe, izračunanih iz merskih podatkov.
(4) Površina prostora je neto tlorisna površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostor. V površino prostora so vključeni elementi, ki jih je mogoče demontirati, kot npr. predelne stene, cevi, kanali za napeljave, niso pa vključene površine konstrukcijskih elementov, okenskih in vratnih odprtin ter niš v elementih, ki omejujejo prostor.
(5) Površina prostora se računa s svetlimi dimenzijami v višini tal, ne upoštevajoč obrobe, pragove, itd. Pokrite tlorisne površine, ki niso zaprte do polne višine ali so samo delno zaprte in nimajo elementov, ki omejujejo prostor, se določijo z navpično projekcijo zunanjega roba krova. Površine, na katerih se višina etaže v enem talnem nivoju spreminja, se izračunajo posebej. Pri poševnih ploskvah se izračuna površina navpične projekcije ploskve na vodoravno ravnino.
(6) Površina delov stavb, ki se raztezajo v več etaž (npr. stopnišča, dvigala...), se izračuna kot vsota površin tega dela stavbe v vsaki etaži posebej.
(7) Površina delov stavbe se ne ugotavlja za prazne prostore med zemljiščem in spodnjo stranjo stavbe (kot npr. vzdrževalni rovi), za prostore znotraj prezračevanih streh ter strehe, po katerih se hodi samo med vzdrževanjem.
(8) Površina dela stavbe se ponovno izračuna, če iz načrta dela stavbe izhaja, da se je spremenila njegova površina.
(9) Površina stavbe se ponovno izračuna, če se spremeni površina dela stavbe.
10. člen
(lastnik, upravljavec in uporabnik dela stavbe)
(1) Podatek o lastniku dela stavbe, ki je prevzet iz zemljiške knjige, je katastrski podatek.
(2) Podatek o upravljavcu dela stavbe, ki ga določi Vlada Republike Slovenije po predpisu, ki ureja vpise upravljavcev v zemljiški kataster in kataster stavb, je katastrski podatek.
(3) Kot registrski podatek se na podlagi prijave ali s prevzemom iz drugih evidenc vpiše verjetnega lastnika, upravljavca ali uporabnika dela stavbe. Dokler lastnik dela stavbe ni vpisan v zemljiško knjigo, se v kataster stavb vpiše kot verjetni lastnik.
11. člen
(dejanska raba)
(1) Dejanska raba dela stavbe je: stanovanjska, nestanovanjska in skupna raba.
(2) Stanovanjska raba se določi tistim delom stavb, ki so stanovanja po stanovanjskem zakonu.
(3) Skupna raba se določi tistim delom stavb, ki so namenjeni skupni rabi vseh lastnikov.
(4) Za ostale dele stavb se določi nestanovanjska raba.
(5) Del stavbe ima lahko le eno dejansko rabo.
12. člen
(število etaž)
Etaže se oštevilčijo z zaporednimi številkami od najnižje ležeče etaže stavbe navzgor. Medetaže se oštevilčujejo kot etaže.
13. člen
(povezava stavbe z zemljiškim katastrom)
(1) Če je zemljišče pod stavbo vpisano v zemljiški kataster, se v kataster stavb vpiše parcela ali več parcel, na katerih je v zemljiškem katastru evidentirano to zemljišče.
(2) Če se zemljišče pod ali nad stavbo po pravilih zemljiškega katastra ne vpiše v zemljiški kataster, je podatek o parcelni številki parcele, ki je z njo funkcionalno povezana, tista parcela, na katero ima ta stavba vhod oziroma izhod.
(3) Če ima stavba vhod in izhod v drugo stavbo, je podatek o parcelni številki parcele, ki je z njo funkcionalno povezana, tista parcela, na kateri stoji stavba, v katero ima ta stavba vhod oziroma izhod.
14. člen
(povezava stavbe z registrom prostorskih enot)
Kadar je stavbi določena hišna številka, se v kataster stavb vpiše naselje, ulica, hišna številka ter dodatek k hišni številki. Če ima stavba več hišnih številk, se navedejo vse hišne številke in dodatki k tej hišni številki.
15. člen
(leto zgraditve in prenove)
(1) Za leto zgraditve stavbe se šteje leto dokončanja zgraditve stavbe.
(2) Za stavbe, ki so bile po zgraditvi prenovljene, se navede leto dokončanja zadnje prenove stavbe.
16. člen
(komunalna opremljenost stavbe)
(1) Komunalna opremljenost stavbe je opredeljena z razpoložljivostjo napeljav v stavbi in z razpoložljivostjo priključkov stavbe na objekte javne infrastrukture.
(2) Razpoložljivost napeljav v stavbi je opredeljena z obstojem inštalacij, napeljav in opreme vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina, centralnega ogrevanja in telekomunikacijskih storitev oziroma telefona in televizije v stavbi. Šteje se, da je razpoložljivost določene vrste napeljave v stavbi zagotovljena, če je njen priključek najmanj v enem prostoru stavbe.
(3) Razpoložljivost priključkov stavbe na objekte javne infrastrukture je opredeljena z obstojem priključkov na javno vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, plinovodno, daljinsko ogrevanje in telekomunikacijsko oziroma kabelsko informacijsko omrežje. Šteje se, da je razpoložljivost določene vrste priključka zagotovljena, če je na zemljiški parceli ali v stavbi vodovodni priključek do javnega vodovoda, kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo ali malo čistilno napravo (greznico), elektroenergetski priključek, plinski priključek, vročevodni, toplovodni ali parovodni priključek na ustrezno javno omrežje in telekomunikacijski priključek do ustreznega telekomunikacijskega oziroma kabelsko informacijskega omrežja.
17. člen
(material nosilne konstrukcije stavbe)
Kot material nosilne konstrukcije stavbe se v kataster stavb vpiše pretežno uporabljeni gradbeni material nosilne konstrukcije stavbe (okvira oziroma nosilnih sten).
18. člen
(število sob v stanovanju)
(1) Navede se podatek o številu sob v stanovanju.
(2) Soba je prostor, namenjen za stanovanje, ki je od drugih prostorov stanovanja ločen z zidovi, ima neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6m2 površine.
19. člen
(podatek o kuhinji, kopalnici, stranišču)
(1) Navede se podatek o razpoložljivosti kuhinje, kopalnice in stranišča.
(2) Kuhinja je poseben prostor, ki je bil ob gradnji ali ob prenovi namenjen za kuhinjo in se tudi uporablja kot kuhinja.
(3) V stanovanjski enoti je razpoložljiva kopalnica, če je v stanovanju poseben prostor s kadjo ali prho in v katerem sta napeljana vodovod in kanalizacija.
(4) Stranišče v stanovanju je lahko v posebnem prostoru ali v kopalnici.
3. OBRAZCI ZA VPIS V KATASTER STAVB
20. člen
(elaborati za vpis katastrskih podatkov)
(1) Elaborati za vpis podatkov v kataster stavb se izdelajo na obrazcih z vsebino in v obliki, določeni s tem pravilnikom. Obrazci:
– prva stran elaborata, obrazec K-0;
– povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, obrazec K-1;
– lega in oblika stavbe, obrazec K-2;
– načrt stavbe in delov stavb, obrazec K-3;
– načrt dela stavbe, obrazec K-4;
– spremembe podatkov o delih stavb, obrazec K-5;
so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
(2) Elaborati za vpis podatkov v kataster stavb so sestavljeni iz prve strani elaborata in iz vsebine, določene s tem pravilnikom za posamezno vrsto elaborata.
(3) Prva stran elaborata se izdela na obrazcu K-0 Prva stran elaborata in je enaka ne glede na vrsto elaborata. Na njem so oblikovani razdelki za vpis podatkov o katastrski občini, številki stavbe, vrsti elaborata, podjetju, ki je elaborat izdelalo, skupnem številu strani elaborata in o potrditvi elaborata.
(4) Na eni strani je lahko več obrazcev, razen obrazca K-0, ki mora biti izdelan sam na eni strani. Če je obrazec izdelan na več straneh, mora biti na vsaki strani ponovljen naslov obrazca.
(5) Dokumenti v elaboratu morajo biti zloženi na format SIST ISO A4 (21 x 29,7 cm). Vse strani elaborata se oštevilčijo. Dokumenti, izdelani na prozornem materialu, se oštevilčijo kot ena stran. Skupno število strani elaborata se vpiše na prvo stran elaborata.
(6) Elaborat za vpis podatkov v kataster stavb potrdi odgovorni geodet s svojo identifikacijsko številko (IZS) in podpisom na prvi strani elaborata. Če elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb izdela projektivno podjetje, elaborat potrdi odgovorni projektant s svojo identifikacijsko številko (IZS) in podpisom na prvi strani elaborata.
(7) Elaborat se izdela na papirju in v digitalni obliki. Datoteke se izdelajo v formatih, ki so določeni s posebno prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika in jo geodetska uprava objavi v posebni izdaji.
(8) Za izdelavo elaborata geodetsko podjetje ali podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo, predhodno pridobi številko stavbe in že obstoječe številke delov stavbe na geodetski upravi.
21. člen
(obrazec K-1 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot)
Na obrazcu K-1 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot se navede parcelna številka parcele, na ali pod katero je stavba oziroma je z njo funkcionalno povezana, z naslednjimi podatki: šifra in ime katastrske občine, številka parcele in opis povezave stavbe in parcele ter naselje, ulica, hišna številka in dodatek k hišni številki.
22. člen
(obrazec K-2 Lega in oblika stavbe)
Na obrazcu K-2 Lega in oblika stavbe se grafično prikaže tloris stavbe in navedejo podatki o koordinatah točk, ki tloris določajo ter podatke o višini stavbe. Koordinate in višine morajo biti določene v državnem koordinatnem sistemu, izražene v metrih zaokrožene na dve decimalni mesti.
23. člen
(obrazec K-3 Načrt stavbe in delov stavb)
(1) Načrt stavbe in delov stavb se izdela na obrazcu K-3 Načrt stavbe in delov stavb. Načrt stavbe in delov stavb vsebuje značilne prereze stavbe ali tridimenzionalni prikaz stavbe in prikaz delov stavbe po etažah. Deli stavbe morajo biti med seboj ločeni in oštevilčeni. Če je del stavbe sestavljen iz prostorov v več etažah, se prikaže in oštevilči v vsaki etaži. V načrtu stavbe se etaže oštevilčijo.
(2) Načrt stavbe vsebuje:
a) seznam vseh delov stavbe z naslednjimi podatki:
– številka dela stavbe,
– površina dela stavbe,
– dejanska raba dela stavbe,
– številka etaže,
– za stanovanje podatke o številu sob in podatke o tem, ali ima stanovanje kuhinjo, kopalnico in stranišče,
– hišna številka, naselje in ulica;
b) podatke o površini stavbe, ločene po dejanski rabi delov stavbe, in podatke o skupni površini stavbe;
c) podatke o lastnikih, verjetnih lastnikih ali upravljavcih dela stavbe.
24. člen
(obrazec K-4 Načrt delov stavbe in skupnih prostorov)
(1) Načrt delov stavbe in skupnih prostorov se izdela za vsak del stavbe posebej ali po etažah na obrazcu K-4 Načrt dela stavbe.
(2) V načrtu delov stavbe in skupnih prostorov se prikažejo prostori v posameznem delu stavbe. Mere prostorov se kotirajo in izrazijo v metrih, zaokroženo na dve decimalni mesti. Debeline zidov se ne kotirajo.
(3) Če je del stavbe v več etažah, se prikaže v vsaki etaži posebej.
(4) V načrtu se zidovi med prostori prikažejo z dvojno ali enojno črto. Če se prikažejo z dvojno črto, se senčijo. Zidovi med posameznimi deli stavb se označijo tako, da se senčijo najmanj 30% temneje kot ostali zidovi ali se prikažejo z dvakrat debelejšo črto kot prostori med ostalimi zidovi.
25. člen
(obrazec K-5 Sprememba podatkov o delih stavb)
Spremembe podatkov o delih stavbe se izdelajo na obrazcu K-5 Sprememba podatkov o delih stavb, ki vsebuje:
a) podatke o starem in novem stanju delov stavbe: številka stavbe in dela stavbe, ki je vpisana v kataster stavb ter številka stavbe in dela stavbe z vsemi podatki, ki izkazujejo novo stanje in opis spremembe;
b) podatke o novih lastnikih, verjetnih lastnikih ali upravljavcih dela stavbe.
26. člen
(prijava za vpis registrskih podatkov)
(1) Prijava za vpis registrskih podatkov se na obrazcih z vsebino in v obliki, določeni s tem pravilnikom. Obrazca:
– prijava za vpis registrskih podatkov, obrazec R-1,
– prijava za vpis spremembe registrskih podatkov, obrazec R-2,
sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena skupaj z njim.
(2) Na obrazcu R-1 in R-2 so razdelki za vpis podatkov o prijavitelju, podatki o stavbi, delih stavbe ter podatki o lastnikih, upravljavcih delov stavb in v primeru obrazca R-2 še opis spremembe.
4. VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB
27. člen
(način vzpostavitve katastra stavb)
(1) Katastrski podatki se vzpostavijo s prvimi vpisi stavbe in delov stavbe v kataster stavb.
(2) Registrski podatki se vzpostavijo s prevzemom podatkov o stavbah in stanovanjih iz obstoječih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti, in na podlagi prijave.
28. člen
(elaborat za prvi vpis stavbe)
(1) Elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb vsebuje etažni načrt stavbe in načrt delov stavbe.
(2) Etažni načrt stavbe se izdela na obrazcih: K-1 Povezava z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih enot, K-2 Lega in oblika stavbe, K-3 Načrt stavbe in delov stavb.
(3) Na zahtevo naročnika ali kadar je to potrebno zaradi nedvoumne določitve dela stavbe, se izdela podrobnejši načrt dela stavbe na obrazcu K-4 Načrt dela stavbe.
(4) V elaboratu za prvi vpis stavbe morajo biti deli stavb že oštevilčeni.
29. člen
(prvi vpis stavbe v kataster stavb)
(1) Po prejemu elaborata za prvi vpis stavbe v kataster stavb izvede geodetska uprava prvi vpis stavbe v kataster stavb, če so izpolnjeni pogoji, ki jih za evidentiranje stavb določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.
(2) Zahtevo za prvi vpis stavbe v kataster stavb geodetska uprava zavrne, če zahtevi ni predloženo predpisano dovoljenje za gradnjo.
(3) Če so izpolnjeni pogoji za prvi vpis stavbe v kataster stavb iz prvega odstavka tega člena, geodetska uprava določi številko stavbe in številke delov stavbe, po predlogu iz elaborata za prvi vpis stavbe v kataster stavb.
(4) Elaborat za prvi vpis stavbe vloži geodetska uprava v elaborat stavbe in podatke o stavbi in delih stavb vpiše v kataster stavb.
(5) Stavba, ki ima samo en del stavbe, se evidentira kot stavba z enim delom stavbe.
(6) Pri prvem vpisu stavbe in delov stavbe v kataster stavb se vpišejo tudi registrski podatki.
(7) Vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb postane dokončen, ko so vpisani podatki o stavbi in vseh delih stavbe, ne glede na vpis lastništva v zemljiško knjigo.
30. člen
(elaborat stavbe)
(1) Ob določitvi številke stavbe oziroma najkasneje ob prvem vpisu stavbe geodetska uprava odpre elaborat stavbe. V elaborat stavbe vloži elaborat za prvi vpis stavbe ter vse nadaljnje elaborate, s katerimi se spreminjajo podatki stavbe ali delov stavbe.
(2) Elaborat stavbe mora biti urejen tako, da je nedvoumno jasna veljavna vsebina in arhivski del.
(3) Elaborat stavbe se lahko vodi računalniško.
5. VZDRŽEVANJE KATASTRA STAVB
5.1. Spremembe katastrskih podatkov
31. člen
(spremembe katastrskih podatkov)
(1) Spremembe katastrskih podatkov v katastru stavb so: sprememba številke stavbe ali številk delov stavbe, združitev in delitev stavbe ali dela stavbe, izločitev in priključitev prostorov iz dela stavbe, nov vpis dela stavbe ter izbris stavbe ali dela stavbe in spremembe dejanske rabe.
(2) Spremembe identifikacijske številke stavbe ali dela stavbe izvede geodetska uprava po uradni dolžnosti. Izbris stavbe ali dela stavbe lahko geodetska uprava izvede po uradni dolžnosti na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja.
(3) Združitev in delitev stavbe ali dela stavbe in izbris stavbe ali dela stavbe se izvede na zahtevo lastnika stavbe ali dela stavbe. Izločitev in priključitev prostorov iz dela stavbe se izvede na skupno zahtevo obeh lastnikov.
(4) Sprememba dejanske rabe stavbe ali delov stavbe se izvede na zahtevo lastnika stavbe ali dela stavbe.
(5) Kadar se postopek spremembe vpisa podatkov uvede na zahtevo lastnika stavbe ali dela stavbe, mora biti zahtevi priložen elaborat. Elaborat izdela geodetsko podjetje.
32. člen
(pogoji za izvedbo sprememb podatkov)
(1) Spremembe katastrskih podatkov se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo pristojnega zemljiškoknjižnega sodišča.
(2) Izločitev in priključitev prostorov iz dela stavbe se lahko izvede samo med deli iste ali različnih stavb, ki se med seboj dotikajo (imajo skupne zidove).
33. člen
(pridobitev podatkov)
(1) Geodetsko podjetje pridobi za potrebe izdelave elaboratov sprememb vpisov podatke iz katastra stavb na geodetski upravi.
(2) Podatke o lastnikih pridobi geodetsko podjetje pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču.
34. člen
(sprememba številke stavbe ali številk delov stavbe)
(1) O spremembah številke stavbe ali številk delov stavbe izdela geodetska uprava primerjalni seznam sprememb številk, ki za vsako stavbo oziroma del stavbe izkazuje podatke o stari in novi številki stavbe ali dela stavbe.
(2) V primeru preoštevilčbe se dosedanje številke stavbe in številke delov stavbe ne smejo ponovno uporabiti.
(3) O spremembi številke stavbe ali številk delov stavbe geodetska uprava obvesti lastnika stavbe oziroma lastnike delov stavbe ter pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
(4) Če se spremeni številka stavbe, geodetska uprava novo številko stavbe vpiše v kataster stavb in elaborat stavbe.
(5) Geodetska uprava vpiše spremenjene številke delov stavb v kataster stavb in vloži primerjalni seznam spremenjenih številk delov stavb v elaborat stavbe.
35. člen
(elaborat o združitvi in delitvi stavbe ali dela stavbe)
(1) Elaborat o združitvi ali delitvi stavbe ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan je še opis sprememb ter seznam sprememb podatkov o delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
(2) Elaborat o združitvi ali delitvi delov stavbe vsebuje nov načrt stavbe in nove načrte delov stavbe ter opis sprememb in seznam sprememb podatkov o delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
(3) Za izdelavo elaboratov iz prvega in drugega odstavka tega člena geodetsko podjetje uporabi podatke iz elaborata stavbe.
(4) V primeru združitve ali delitve stavbe geodetska uprava odpre nov elaborat stavbe. V arhivski del novega elaborata stavbe geodetska uprava vloži vso dokumentacijo iz elaboratov stavb, ki so se združile ali delile. Pri delitvi stavb vloži dokumentacijo le v en nov elaborat stavbe.
36. člen
(elaborat o izločitvi in priključitvi prostorov iz dela stavbe)
Elaborat o izločitvi in priključitvi prostorov iz dela stavbe ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan je še:
– opis sprememb in seznam sprememb podatkov o delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb;
– nov načrt stavbe in delov stavbe, ki prikazuje izločene prostore;
– nov načrt stavbe in delov stavbe, ki prikazuje stanje po izvedeni priključitvi.
37. člen
(postopek izločitve in priključitve prostorov iz dela stavbe)
(1) Prostoru, ki se izloča iz dela stavbe, geodetska uprava določi začasno identifikacijsko številko dela stavbe in ugotovi površino prostora, ki se izloča iz dela stavbe in površino dela stavbe, iz katerega se je izločil prostor.
(2) O določitvi začasne identifikacijske številke delu stavbe in o novih površinah dela stavbe, iz katere se izloča prostor, geodetska uprava obvesti pristojno zemljiškoknjižno sodišče in lastnika dela stavbe, iz katerega se izloča prostor, ter ga opozori na pravne posledice, če v zakonskem roku ne bo vložen predlog za vpis v zemljiško knjigo. Obvestilo o določitvi začasne identifikacijske številke in o površini mora vsebovati podatek o tem, kateri številki dela stavbe se bo priključil prostor z začasno identifikacijsko številko.
(3) Po vpisu spremembe lastništva geodetska uprava izvede priključitev prostora z začasno identifikacijsko številko k delu stavbe, izbriše začasno identifikacijsko številko prostora in ugotovi spremembo površine dela stavbe, kateremu se je priključil prostor. O tem obvesti lastnika dela stavbe, kateremu se je priključil prostor, ter pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
(4) Če predlog za vpis spremembe lastništva ni bil vložen ali je bil pravnomočno zavržen ali zavrnjen, geodetska uprava izbriše začasno identifikacijsko številko, spremeni površino dela stavbe, iz katerega je bil izločen prostor, na stanje pred izločitvijo in o tem obvesti vlagatelja zahteve in pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
38. člen
(vpis novega dela stavbe)
(1) Če je na stavbi, ki je že vpisana v kataster stavb, zgrajen en ali več novih delov stavb, se ti vpišejo po enakem postopku kot velja za prvi vpis stavbe.
(2) Elaborat vpisa novega dela stavbe ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan pa je še opis sprememb ter seznam sprememb podatkov o delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
39. člen
(izbris stavbe ali dela stavbe)
(1) Zahtevo za izbris stavbe ali dela stavbe lahko vloži lastnik stavbe ali lastnik dela stavbe. V zahtevi mora navesti razlog za izbris stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb.
(2) V postopku izbrisa stavbe geodetska uprava z ugotovitvijo dejanskega stanja preveri navedbe vlagatelja zahteve. Če ugotovi, da je zahteva upravičena, opravi predlagan izbris stavbe ter o tem obvesti vlagatelja zahteve in pristojno zemljiškoknjižno sodišče.
(3) Zahtevi za izbris dela stavba mora biti priložen elaborat o izbrisu dela stavbe. Elaborat o izbrisu dela stavbe ima enako vsebino kot elaborat za prvi vpis stavbe, dodan pa je še:
– opis sprememb ter seznam sprememb podatkov o delih stavb na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb;
– nov prikaz lege in oblike stavbe;
– nov načrt stavbe in delov stavbe.
(4) Enako postopa geodetska uprava, kadar opravi izbris stavbe ali dela stavbe po uradni dolžnosti.
40. člen
(spremembe dejanske rabe)
Elaborat o spremembi dejanske rabe je sestavljen iz obrazca K-0 Prva stran elaborata in iz opisa sprememb ter seznama sprememb podatkov o delih stavb, ki se izdela na obrazcu K-5 Spremembe podatkov o delih stavb.
5.2. Spremembe registrskih podatkov
41. člen
(spremembe registrskih podatkov)
(1) Spremembe registrskih podatkov se izvedejo po uradni dolžnosti ali po prijavi.
(2) Prijava za vpis spremembe registrskih podatkov se vloži na obrazcu R-2 Prijava za vpis spremembe registrskih podatkov.
(3) Podatki o legi in površini stavbe ali delov stavbe, ki so vpisani kot registrski podatki, se lahko spremenijo samo na podlagi zahteve za prvi vpis stavbe v kataster stavb oziroma zahteve za vpis sprememb katastrskih podatkov, ali na podlagi obstoječih evidenc, ki jih vodi geodetska uprava oziroma drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(povezava postopkov)
(1) Če zemljišče pod stavbo ni vpisano v zemljiškem katastru, pa bi po pravilih zemljiškega katastra moralo biti, mora elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb vsebovati tudi elaborat za vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster.
(2) Če spremembe podatkov, vpisanih v kataster stavb, vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat za spremembo podatkov vsebovati tudi elaborat za spremembo vpisa zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster.
(3) V primeru zahteve za izbris stavbe mora vlagatelj zahteve za izbris stavbe vložiti tudi zahtevo za spremembo v zemljiškem katastru, če ima stavba hišno številko, pa tudi v registru prostorskih enot.
(4) Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj zahteve vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke in naslova stavbi.
43. člen
(izmenjevalni format)
Geodetska uprava Republike Slovenije objavi v posebni izdaji, kot prilogo tega pravilnika, vhodno izhodne formate za izmenjavo podatkov med katastrom stavb in drugimi evidencami ter formate datotek elaboratov za vpise v kataster stavb.
44. člen
(označitev stanovanj in poslovnih prostorov)
(1) Če poseben predpis ne določa drugače, se stanovanjski, nestanovanjski in skupni prostori označijo s številko dela stavbe v okviru stavbe oziroma naslova, pomožni in drugi prostori, ki pripadajo stanovanju ali poslovnemu prostoru, pa se označijo s številko in dodatkom sestavljenim iz črk.
(2) Če so stanovanja in poslovni prostori že označeni s številko in dodatkom iz črk, se pri vzpostavitvi katastra stavb uporabi ta podatek. Če oštevilčenje ni v skladu z določili tega pravilnika, geodetska uprava pred vpisom podatkov v kataster stavb spremeni oštevilčenje.
45. člen
(vpis registrskih podatkov o stavbah, ki so zgrajene brez predpisanih dovoljenj ali v nasprotju z njimi)
(1) Geodetska uprava vpiše v kataster stavb kot registrske podatke tiste podatke o stavbah, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj ali v nasprotju z njimi, ki jih je prevzela iz obstoječih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in drugi subjekti.
(2) Prevzeti podatki o stavbah iz prejšnjega odstavka se v katastru stavb posebej označijo.
46. člen
(evidentiranje spremembe vrste rabe v zemljiškem katastru)
(1) Dokler geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru podatke o vrstah rabe zemljišč, se zemljišče pod stavbo vpiše v zemljiški kataster kot vrsta rabe.
(2) Zahteva za vpis vrste rabe v zemljiškem katastru in zahteva za prvi vpis stavbe v kataster stavb oziroma za vpis spremembe, ki vpliva na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, je skupna.
(3) Postopek evidentiranja spremembe vrste rabe v zemljiškem katastru in postopek prvega vpisa stavbe oziroma vpisa sprememb podatkov v kataster stavb se izvedeta skupaj na podlagi dveh elaboratov, ki vsebujeta sestavine elaborata za spremembo vrste rabe v zemljiškem katastru in elaborata za vpis podatkov v kataster stavb.
47. člen
(vpis stavb iz E knjige zemljiške knjige)
(1) Vpis stavb iz E knjige zemljiške knjige se izvede kot prvi vpis stavbe v kataster stavb. Geodetska uprava na podlagi dokumentacije za vpis v E knjigo izdela elaborate za prvi vpis stavbe v kataster stavb.
(2) Če dokumentacija, s katero razpolaga zemljiška knjiga, ne omogoča izdelave etažnih načrtov, geodetska uprava povabi lastnike zaradi razjasnitve zadeve. Če se lastniki ne odzovejo vabilu, lahko geodetska uprava izdela etažne načrte na podlagi druge dokumentacije ali podobnosti razporeditve prostorov v posameznih etažah, kar posebej navede v elaboratu.
(3) Enako postopa geodetska uprava z etažnimi načrti za stavbe, za katere so izdelani etažni načrti po 49. členu pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95), če bodo predlogi za vpis stavbe v zemljiško knjigo vloženi na zemljiško knjigo najkasneje v roku šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
48. člen
(prvi vpis stavbe, kadar so posamezni deli stavbe že vpisani po zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo)
(1) Elaborat za prvi vpis stavbe, kadar so posamezni deli že vpisani po zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01- v nadaljnjem besedilu: ZPPLPS), se izdela tako, da skupaj z že evidentiranimi deli stavbe predstavlja celoto.
(2) Če je etažni načrt delov stavbe, ki so že evidentirani v posebni evidenci stavb in delov stavb, izdelalo geodetsko podjetje, se v kataster stavb vpiše številka dela stavbe, ki je že določena.
(3) Če je etažni načrt delov stavbe, ki so že evidentirani v posebni evidenci stavb in delov stavb, izdelal imetnik pravice na posameznem delu stavbe sam, se v kataster stavb vpiše že določena številka dela stavbe z opombo »ZPPLPS«.
49. člen
(postopek prvega vpisa stavbe, kadar so posamezni deli že vpisani po ZPPLPS)
(1) Geodetska uprava dopolni etažne načrte delov stavbe, ki so že vpisani po ZPPLPS, če je to potrebno, in izvede vpis stavbe pod pogoji in na način, kot je določen za prvi vpis stavbe, ter določi številke delov stavbe tistim delom stavbe v stavbi, ki še niso bili vpisani po ZPPLPS.
(2) O številkah delov stavbe, ki še niso bili vpisani po ZPPLPS, in o pripadajočih površinah geodetska uprava obvesti lastnike stavbe in delov stavb ter pristojno zemljiškoknjižno sodišče. V obvestilu posebej opozori na vpise na podlagi etažnih načrtov, ki so jih izdelali imetniki pravice na posameznih delih stavbe sami.
7. VELJAVNOST PRAVILNIKA
50. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-00-5/01
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti