Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2002 z dne 21. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2002 z dne 21. 2. 2002

Kazalo

617. Uredba o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo, stran 1057.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) in za izvajanje sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS – MP, št. 2/94) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razširitvi evropskih patentov na Republiko Slovenijo
1. člen
(razširitev veljavnosti evropskih patentov)
(1) Evropska patentna prijava in evropski patent se v skladu z naslednjimi določili razširita na Republiko Slovenijo in imata isto veljavo ter zanju veljajo isti pogoji kot za nacionalno patentno prijavo ter nacionalni patent po zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Za namene te uredbe imajo izrazi naslednji pomen:
a) “evropska patentna prijava“ pomeni prijavo za evropski patent, ki je vložena na podlagi Evropske patentne konvencije, kakor tudi mednarodno prijavo, vloženo na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93), za katero je Evropski patentni urad (v nadaljnjem besedilu: EPU) imenovani ali izbrani urad in v kateri je Republika Slovenija navedena država;
b) “razširjen evropski patent“ pomeni evropski patent, ki ga je podelil EPU na podlagi evropske patentne prijave, za katero je bila zahtevana razširitev na Republiko Slovenijo;
c) “nacionalna patentna prijava“ pomeni patentno prijavo, ki je bila vložena v skladu z zakonom pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad);
d) “nacionalni patent“ pomeni patent, ki je podeljen na podlagi nacionalne patentne prijave.
2. člen
(zahteva za razširitev)
(1) Evropska patentna prijava in na njeni podlagi podeljen evropski patent se razširita na Republiko Slovenijo na zahtevo vlagatelja. Zahteva za razširitev se bo štela za vloženo z vsako evropsko patentno prijavo, ki bo vložena na dan ali po 1. marcu 1994. Urad bo objavil vsako zahtevo za razširitev brž, ko je to mogoče, potem, ko jo je prejel od EPU, vendar ne pred potekom osemnajstih mesecev od datuma vložitve ali prvega datuma prednostne pravice, če je bila ta zahtevana.
(2) Zahtevo za razširitev je mogoče ob vsakem času umakniti. Zahteva se bo štela za umaknjeno, če ni bila plačana predpisana pristojbina za razširitev pri EPU pravočasno, ali če je bila evropska patentna prijava dokončno zavrnjena, umaknjena ali se je štelo, da je umaknjena. Urad bo to nemudoma objavil, če je bila zahteva za razširitev pred tem že objavljena.
3. člen
(pristojbine za razširitev)
(1) Pristojbina za razširitev iz drugega odstavka 2. člena te uredbe je 102 EUR. Pristojbina se plača EPU v roku, kot je določen za plačilo pristojbine za poimenovanje skladno z Evropsko patentno konvencijo.
(2) Pristojbina za razširitev se lahko veljavno naknadno plača v imunitetnem roku dveh mesecev, kot je ta določen s Pravilom 85a (2) Evropske patentne konvencije, z dodatkom v vrednosti 50% od pristojbine za razširitev plačano v tem roku.
(3) Za plačilo razširitvenih pristojbin bo EPU mutatis mutandis uporabljal svoja pravila o plačilu taks. Veljavno plačane pristojbine za razširitev se ne vračajo.
4. člen
(veljavnost evropskih patentnih prijav)
(1) Evropska patentna prijava, ki ji je bil dodeljen datum vložitve, je enakovredna redni nacionalni patentni prijavi, vključno z morebitno zahtevano prednostno pravico za evropsko patentno prijavo, ne glede na kasnejši izid o njej.
(2) Objavljena evropska patentna prijava, v zvezi s katero je bila vložena zahteva za razširitev, ima začasno tako varstvo, kot ga zagotavlja 122. člen zakona, in to od dne, ko je vlagatelj poslal slovenski prevod patentnih zahtevkov objavljene evropske patentne prijave osebi, ki izum v Republiki Sloveniji uporablja.
(3) Za evropsko patentno prijavo se šteje, kot da ab initio ni imela veljavnosti, opisane v drugem odstavku tega člena, če je bila zahteva za razširitev umaknjena ali se zanjo šteje, kot da je umaknjena.
5. člen
(veljavnost evropskih patentov)
(1) Upoštevaje določila od drugega do šestega odstavka tega člena vsebuje razširjeni evropski patent, od dneva, ko je EPU objavil sklep o njegovi podelitvi, enake pravice kot nacionalni patent po 18. členu zakona.
(2) V roku treh mesecev po datumu objave sklepa o podelitvi evropskega patenta je nosilec patenta dolžan dostaviti uradu slovenski prevod patentnih zahtevkov za evropski patent in plačati predpisano pristojbino za objavo.
(3) Če zaradi ugovora, vloženega pri EPU, evropski patent ostane v veljavi s spremenjenimi zahtevki, je nosilec patenta dolžan v roku treh mesecev od datuma, ko je bil objavljen sklep o veljavnem spremenjenem evropskem patentu, dostaviti uradu slovenski prevod spremenjenih zahtevkov in plačati predpisano pristojbino za objavo.
(4) Skice, na katere se sklicujejo zahtevki, se priložijo prevodu, določenem v drugem ali tretjem odstavku, s tem da se prevede tudi vsako besedilo v teh skicah.
(5) Urad objavi vsak prevod, ki je pravilno vložen v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.
(6) Če prevod, naveden v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, ni pravočasno vložen ali če predpisana pristojbina ni pravočasno plačana, se razširjeni evropski patent šteje za neveljavnega ab initio.
(7) Za razširjeni evropski patent in evropsko patentno prijavo, na kateri temelji, se šteje, kot da od samega začetka nima veljavnosti, navedene v prvem odstavku tega člena in drugem odstavku 4. člena te uredbe, če je EPU evropski patent na podlagi ugovora v postopku razveljavil.
6. člen
(verodostojno besedilo evropskih patentnih prijav ali evropskih patentov)
(1) Kot verodostojno besedilo v vseh postopkih v Republiki Sloveniji se šteje besedilo evropske patentne prijave oziroma evropskega patenta v jeziku, v katerem je voden postopek pri EPU.
(2) Vendar se za verodostojnega šteje tudi prevod, kot je določeno v 4. in 5. členu te uredbe, razen v postopkih ugovora, v katerih zagotavlja prevod prijave ali patenta manjše varstvo kot jezik postopkov.
(3) Vlagatelj ali nosilec patenta lahko vloži popravljeni prevod patentnih zahtevkov za evropsko patentno prijavo oziroma evropski patent. Popravljeni prevod nima pravnega učinka, dokler ga urad ne objavi. Vsaka oseba, ki izum v dobri veri uporablja ali je izvedla učinkovite in resne priprave za uporabo izuma in takšna uporaba ne bi bila kršitev prijave oziroma patenta v izvirnem prevodu, sme tudi potem, ko začne veljati popravljeni prevod, brez plačila nadaljevati s takšno uporabo v svojem poslovanju in za potrebe tega poslovanja.
7. člen
(pravice iz poprejšnje prijave)
(1) Za evropsko patentno prijavo, za katero je bila plačana pristojbina za razširitev, in za razširjeni evropski patent velja glede na nacionalno patentno prijavo in na nacionalni patent ista pravica starejše prijave kot za nacionalno patentno prijavo in nacionalni patent po tretjem odstavku 12. člena zakona.
(2) Za nacionalno patentno prijavo in nacionalni patent velja glede na razširjeni evropski patent ista pravica iz starejše prijave, kot jo imata glede na nacionalni patent po tretjem odstavku 12. člena zakona.
8. člen
(hkratno varstvo)
Če imata razširjeni evropski patent in nacionalni patent, ki sta podeljena isti osebi, isti datum vložitve ali enak datum zahtevane prednostne pravice, nacionalni patent ne bo imel pravnega učinka od datuma, ko je potekel rok za ugovor na evropski patent in ugovor ni bil vložen, ali od datuma končne odločbe o veljavnosti evropskega patenta v postopku ugovarjanja, če se nacionalni patent nanaša na isti izum kot razširjeni evropski patent.
9. člen
(pristojbine za veljavnost razširjenih evropskih patentov)
Pristojbine za vzdrževanje veljavnosti razširjenega evropskega patenta je treba uradu plačati za leta, ki sledijo letu, v katerem je bil objavljen sklep o podelitvi evropskega patenta v skladu z uredbo o pristojbinah, ki veljajo za nacionalni patent.
10. člen
(uporaba Evropske patentne konvencije)
Določbe Evropske patentne konvencije in pravil za izvajanje se ne uporabljajo razen, če ni v tej uredbi drugače določeno.
11. člen
(prehodna določba)
Zahteve za razširitev, ki jih do dneva uveljavitve te uredbe urad še ni vpisal v register patentov, se obravnavajo po določbah te uredbe.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo za izvajanje sporazuma o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS, št. 6/94, 90/98, 78/99 – obvezna razlaga).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 908-08/2001-4
Ljubljana, dne 12. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost