Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

532. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, stran 928.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 25. redni seji dne 28. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje. (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Tabor in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do 16m3/mesec               85.000 SIT
–  za vikend, klet, zidanico do 16m3/mesec             125.000 SIT
–  za samostojne garaže do 3m3/mesec
  kjer je nujen samostojni priključek                85.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe 3m3/mesec                   85.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe 6m3/mesec                  125.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe 9m3/mesec                  165.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe 12m3/mesec                  205.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
  s porabo nad 12m3/mesec                     205.000 SIT+
  za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                   7.000 SIT
3. – za kmetijstvo do povprečne
  porabe 12 m3/mesec                        125.000 SIT
–  za kmetijstvo s porabo nad 12m3/mesec              125.000 SIT+
  za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                   7.000 SIT
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Tabor ter prosilci iz 3. točke 3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali v stacionarni kmečki turizem. Le tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od pričetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javnega vodovoda na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne instalacije,
– namena porabe vode.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in doplačati prispevek v skladu s 3. členom-točka 2 in 3 tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9m3/mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javnega vodovoda v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javnega vodovoda prekine dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50 % s soglasjem dovoljene količine in sproži tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50 % od s soglasjem dovoljene količine ter uporabnik in upravljalec v roku dveh mesecev ne dosežeta soglasje o poravnavi obveznosti iz 8. člena tega odloka, upravljalec sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji, je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Tabor, glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javnega vodovoda. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javnega vodovoda. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Vsi novi uporabniki si morajo pridobiti novo soglasje za odjem.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema pred priključitvijo na javni vodovodni sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljalca vodovoda.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod so prihodek proračuna Občine Tabor in se izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Tabor. Upravljalec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod odvesti v proračun Občine Tabor do konca tekočega leta.
16. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo primarnega ali sekundarnega vodovoda, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, v kolikor je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.
17. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, mora uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in polno vrednostjo prispevka.
18. člen
V primeru, da bodoči uporabnik pitne vode iz javnega vodovodnega sistema želi zaradi različnih vzrokov uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka oziroma oprostitve prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
19. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 41/97), ki ga je sprejel Občinski svet občine Žalec.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 352-05/2002-1
Tabor, dne 28. jnauarja 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost