Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

531. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, stran 927.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah ( Uradni list RS, št. 32/93) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 25. redni seji dne 28. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje. (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Tabor in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
  porabe pitne vode 16m3/mesec                   150.000 SIT
–  za vikend, klet, zidanico do povprečne
  porabe pitne vode 16m3/mesec                   150.000 SIT
–  za samostojne garaže do povprečne
  porabe pitne vode 3m3/mesec                   100.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe vode 3m3/mesec                150.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe vode 6m3/mesec                200.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe vode 9m3/mesec                250.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
  do povprečne porabe vode 12m3/mesec               300.000 SIT
–  za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
  s porabo vode nad 12m3/mesec                  300.000 SIT+
  za vsak m3 vode nad 12m3/mesec                   8.500 SIT
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Tabor. Le tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od pričetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma od pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilca – investitorja, ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v skladu z 2. točko 3. člena tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9m3 pitne vode na mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Tabor glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na žiro račun upravljalca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Tabor in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju Občine Tabor. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun Občine Tabor do konca tekočega leta.
16. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo izgradnjo primarne in sekundarne kanalizacije, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, kolikor je njihov delež sofinanciranja večji od višine navedenega prispevka.
17. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje, mora uporabnik plačati tudi razliko med tem prispevkom in polno vrednostjo prispevka.
18. člen
V primeru, da bodoči uporabnik kanalizacije in čistilne naprave želi uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka, oziroma oprostitve plačila prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Tabor.
19. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list Republike Slovenije, št. 41/97), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Žalec.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 352-05/2002-1
Tabor, dne 28. januarja 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost