Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2002, stran 926.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98 in 70/00) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 7. in 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 25. redni seji dne 28. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tabor za leto 2002 se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
.                                      v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                         Proračun leta 2002
---------------------------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                        152.468
---------------------------------------------------------------------------------------------
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                             62.188
---------------------------------------------------------------------------------------------
70   DAVČNI PRIHODKI                                 52.695
700  Davki na dohodek in dobiček                           44.448
703  Davki na premoženje                               4.927
704  Domači davki na blago in storitve                        3.320
706  Drugi davki                                     /
---------------------------------------------------------------------------------------------
71   NEDAVČNI PRIHODKI                                9.493
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                   2.473
711  Takse in pristojbine                                800
712  Denarne kazni                                    /
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev                      1.000
714  Drugi nedavčni prihodki                             5.220
---------------------------------------------------------------------------------------------
72   KAPITALSKI PRIHODKI                               8.800
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                        /
721  Prihodki od prodaje zalog                              /
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja            8.800
---------------------------------------------------------------------------------------------
73   PREJETE DONACIJE                                   /
730  Prejete donacije iz domačih virov                          /
731  Prejete donacije iz tujine                              /
---------------------------------------------------------------------------------------------
74   TRANSFERNI PRIHODKI                               81.480
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij             81.480
---------------------------------------------------------------------------------------------
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                          168.468
---------------------------------------------------------------------------------------------
40   TEKOČI ODHODKI                                 36.698
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                        10.404
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost                    1.384
402  Izdatki za blago in storitve                          23.386
403  Plačila domačih obresti                               /
409  Rezerve                                     1.524
---------------------------------------------------------------------------------------------
41   TEKOČI TRANSFERI                                68.430
410  Subvencije                                    4.800
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom                    17.810
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                11.050
413  Drugi tekoči domači transferi                          34.770
414  Tekoči transferi v tujino                              /
---------------------------------------------------------------------------------------------
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                              63.340
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev                       63.340
---------------------------------------------------------------------------------------------
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                               /
430  Investicijski transferi                               /
---------------------------------------------------------------------------------------------
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                              –16.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
B)   PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB                              /
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                         Proračun leta 2002
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                     /
---------------------------------------------------------------------------------------------
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                            /
750  Prejeta vračila danih posojil                            /
751  Prodaja kapitalskih deležev                             /
752  Kupnine iz naslova privatizacije                           /
---------------------------------------------------------------------------------------------
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                          /
---------------------------------------------------------------------------------------------
44   DANA POSOJILA IN POVERČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                   /
440  Dana posojila                                    /
441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb                       /
442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                   /
---------------------------------------------------------------------------------------------
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                      /
---------------------------------------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                         Proračun leta 2002
---------------------------------------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                                     /
---------------------------------------------------------------------------------------------
50   ZADOLŽEVANJE (500)                               19.000
500  Domače zadolževanje                               19.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                              3.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
55   ODPLAČILA DOLGA                                 3.000
550  Odplačila domačega dolga                             3.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                         0
---------------------------------------------------------------------------------------------
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)                       16.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                           16.000
---------------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2001-25
Tabor, dne 31. januarja 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti