Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

528. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002, stran 924.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 26. seji dne, 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
.                                      V tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov                           Proračun leta
---------------------------------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                       1.163.411
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                            552.465
70   DAVČNI PRIHODKI                                445.083
    700 Davki na dohodek in dobiček                        320.784
    703 Davki na premoženje                             35.897
    704 Domači davki na blago in storitve                      88.402
    706 Drugi davk
71   NEDAVČNI PRIHODKI                               107.382
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja                56.130
    711 Takse in pristojbine                             6.136
    712 Denarne kazni                                 616
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                    1.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                           43.500
72   KAPITALSKI PRIHODKI                               20.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
    premoženja                                   20.000
73   PREJETE DONACIJE
    730 Prejete donacije iz domačih virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                              590.946
    740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                         1.320.851
40   TEKOČI ODHODKI                                 266.138
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                      83.364
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                 16.057
    402 Izdatki za blago in storitve                        156.817
    403 Plačila domačih obresti                            400
    409 Rezerve                                   9.500
41   TEKOČI TRANSFERI                                413.832
    410 Subvencije                                 13.800
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                  76.330
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam              39.163
    413 Drugi tekoči domači transferi                       284.539
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                             577.781
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                     577.781
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                             63.100
    430 Investicijski transferi                           63.100
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                          –157.440
---------------------------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
.                                      V tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov                           Proračun leta
---------------------------------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                  12.560
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                          12.560
    750 Prejeta vra č ila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev                         10.360
    752 Kupnine iz naslova privatizacije                       2.200
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                          12.560
---------------------------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
.                                      v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov                           Proračun leta
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                              7.700
55   ODPLAČILA DOLGA                                 7.700
    550 Odplačila domačega dolga                           7.700
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII)                          –7.700
X.   POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)                     –152.580
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zmanjšanje sredstev na računih pod zaporedno številko X. se pokriva iz stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.
Posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in splošni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. Prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek in drugi prihodki.
3. Prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
6. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Občina Šmarje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo poroštva v skladu z 85., 86. in 88. členom ZJF ter 16., 17., 18. in 19. členom ZFO.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Občini predložiti finančne načrte za leto 2002 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna in zaključne račune skladno z zakonodajo.
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine).
Št. 06202-2/02
Šmarje pri Jelšah, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l. r.

AAA Zlata odličnost