Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

527. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2002, stran 922.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96 ), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana dne 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2002
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2002 določa obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2002 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Splošni del proračun Občine Sežana za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih (v SIT):
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              1.838.993.861
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  1.646.541.499
70   DAVČNI PRIHODKI                      1.197.550.000
    700 Davki na dohodek in dobiček               871.445.000
    703 Davki na premoženje                   170.923.000
    704 Domači davki na blago in storitve            155.182.000
    706 Drugi davki                            0
71   NEDAVČNI PRIHODKI                      448.991.499
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja       282.501.800
    711 Takse in pristojbine                    8.403.000
    712 Denarne kazni                        110.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           1.300.000
    714 Drugi nedavčni prihodki                 156.676.699
72   KAPITALSKI PRIHODKI                     128.936.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           78.936.000
    721 Prihodki od prodaje zalog                     0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
    premoženja                          50.000.000
73   PREJETE DONACIJE                            0
    730 Prejete donacije iz domačih virov                 0
    731 Prejete donacije iz tujine                     0
74   TRANSFERNI PRIHODKI                      63.516.362
    740 Transferni prihodki od drugih javno
    finančnih institucij                     63.516.362
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                2.143.077.861
40   TEKOČI ODHODKI                        515.514.794
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim            129.575.000
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost        18.154.600
    402 Izdatki za blago in storitve               358.260.800
    403 Plačila domačih obresti                      0
    409 Rezerve                          9.524.394
41   TEKOČI TRANSFERI                       794.988.067
    410 Subvencije                        26.743.000
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom         328.840.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                         72.723.527
    413 Drugi tekoči domači transferi              366.681.540
    414 Tekoči transferi v tujino                     0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                    557.407.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            557.407.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                   275.168.000
    430 Investicijski transferi                 275.168.000
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)   –304.084.000
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
    KAPITALSKIH   DELEŽEV (750+751+752)             8.064.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil               8.064.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)               5.480.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                       5.000.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb           480.000
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)           2.584.000
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
VII.  ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)                 100.000.000
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje                   100.000.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                         0
55   550 odplačilo domačega dolga                      0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –201.500.000
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)                100.000.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                  102.584.000
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Sežana so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka. V posebnem delu proračuna, ki je tudi sestavni del proračuna je prikazana podrobnejša razčlenitev sredstev proračuna po posameznih namenih in uporabnikih.
Sestavni del proračuna so tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2002–2005.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2001.
3. člen
Občina se lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo za finance ni izdalo soglasja, so nični.
Občina se bo v letu 2002 zadolžila za investicije s področja komunalne infrastrukture do višine določene s proračunom.
4. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
5. člen
Na osnovi soglasja župana se lahko za posamezno investicijsko nalogo prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 50% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
6. člen
Sredstva proračuna se posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine, razen investicijskih transferov, kjer se sredstva nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 500.000 SIT odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 500.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki , ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma in sicer ob primernem zavarovanju predplačil. Način zavarovanja predpiše minister, pristojen za finance.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2002 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih vlade uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu;
– taksa za obremenjevanje vode na osnovi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/96, 8/96, 124/00, 49/01);
– prihodki od vstopnin Kosovelove domačije in od prodaje knjig in razglednic se namenijo za pokritje materialnih stroškov Kosovelove domačije.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk. O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan v treh mesecih po izvršeni prerazporeditvi poročati občinskemu svetu. O prerazporeditvah v višini nad tri milijone tolarjev mora župan pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno.
12. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
13. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
14. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
15. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v višini do 5,000.000 SIT
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna.
16. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občine Sežana in sklepa direktorja občinske uprave.
17. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli na osnovi razpisa.
18. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-1/02-8
Sežana, dne 31. januarja 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti