Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

524. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2002, stran 919.

Na podlagi drugega in petega odstavka 22. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99 – v nadaljnjem besedilu: ZKGZS) in 17. člena statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01) je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) na seji dne 18. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2002
1. člen
(stopnje)
Za odmero zborničnega prispevka za leto 2002 se uporabljajo stopnje, določene v prvem odstavku 43. člena ZKGZ.
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni in prostovoljni člani zbornice v skladu z drugim odstavkom 22. člena ZKGZ.
Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.
3. člen
(zbornični prispevek A)
Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč v letu 1998 dosegal najmanj 20.000 tolarjev (ta znesek se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka),
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje,
– fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku 9. člena ZKGZ, so pa bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če so hkrati tudi zavezanci za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva,
– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega prava, ki ne opravljajo kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali njim podobnih razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti.
Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljena v skladu s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o dohodnini ob upoštevanju zmanjšanj in olajšav iz drugega odstavka 23. člena ZKGZ.
Stopnja zborničnega prispevek A je 3% od osnove, s tem, da znesek odmerjenega zborničnega prispevka A ne sme biti nižji od 2.000 tolarjev.
4. člen
(zbornični prispevek B)
Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki;
– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ.
Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53% od osnove.
5. člen
(odmera prispevka fizičnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo po dveh podlagah)
Fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v zbornici hkrati na podlagi prve in druge alinee iz prvega odstavka 9. člena ZKGZ, se ugotovi prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti zbornični prispevek, katerega znesek je večji.
6. člen
(zbornični prispevek C)
Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko,
– ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so pa bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, če so njihovi člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov predmet poslovanja povezan s kmetijstvom in gozdarstvom, zlasti če na območju Republike Slovenije opravljajo eno ali več od naslednjih dejavnosti, določenih v drugem odstavku 10. člena ZKGZ.
Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.
Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20% od osnove.
7. člen
(odmera prispevka v primeru nastanka ali prenehanja članstva med letom)
V primeru, ko nastane članstvo v zbornici med letom, nastane obveznost plačevanja zborničnega prispevka v trenutku, ko fizična oseba izpolni enega od pogojev iz 9. člena ZKGZ in postane zavezanka za davek od dohodka iz kmetijstva oziroma za davek od dohodkov iz dejavnosti oziroma ko pravna oseba izpolni pogoje iz 10. člena ZKGZ in postane zavezanka za davek od dobička pravnih oseb.
V primeru, ko preneha članstvo v zbornici med letom, preneha obveznost plačevanja zborničnega prispevka v trenutku, ko fizična oseba preneha izpolnjevati enega od pogojev iz 9. člena ZKGZ in preneha biti zavezanka za davek od dohodka iz kmetijstva oziroma za davek od dohodkov iz dejavnosti oziroma ko pravna oseba preneha izpolnjevati pogoje iz 10. člena ZKGZ in preneha biti zavezanka za davek od dobička pravnih oseb.
8. člen
(dvojno ali večkratno članstvo v zbornicah)
Zavezancem zborničnega prispevka, ki so sočasno obvezni člani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtne zbornice Slovenije ali pa sočasno obvezni člani Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije, se ugotovi prispevno obveznost po vsaki posamezni podlagi in odmeri prispevek, ki je večji oziroma največji.
V primeru dvojnega članstva plača zavezanec zbornični prispevek odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena v višini 50% zborničnega prispevka, ne glede na obseg opravljanja posamezne dejavnosti.
V primeru trojnega članstva plača zavezanec zbornični prispevek odmerjen v skladu s prvim odstavkom tega člena v višini 33,33% zborničnega prispevka, ne glede na obseg opravljanja posamezne dejavnosti.
9. člen
(odmera zborničnega prispevka)
Zbornični prispevek za leto 2002 se odmeri do 31. 3. 2003.
10. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A oziroma B)
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 45 dneh po izdaji odločbe.
Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 20.000 SIT lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v plačilo v 45 dneh, drugi pa v 90 dneh po izdaji odločbe.
11. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C)
Zbornični prispevek C na podlagi odmerne odločbe za posamezno leto plačujejo pravne osebe v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo 10. dan v mesecu. Zbornični prispevek, odmerjen za posamezno leto, mora biti poravnan do konca leta.
12. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju)
O odpisu, delnem odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju odloča upravni odbor zbornice na zahtevo zavezanca.
13. člen
(postopek odmere, pobiranja in izterjave zborničnih prispevkov)
Zbornica lahko sklene z Davčno upravo Republike Slovenije pogodbo o sodelovanju pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka na podlagi evidence članov, ki jo pripravi zbornica.
14. člen
(zamudne obresti in stroški izterjave)
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova zborničnega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati s sprejemom na svetu zbornice.
Ljubljana, dne 18. decembra 2001.
Predsednik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti