Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 913.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrico za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. člen
V pravilniku o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00) se v 3. členu v prvem odstavku v 1. točki doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Embalaža so tudi izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih z ustreznim postopkom (konfekcioniranjem) izdelana embalaža, uporabljena za namene iz prejšnjega odstavka.“.
Dosedanji drugi odstavek te točke postane tretji odstavek, v katerem se besedilo “prejšnjega odstavka“ nadomesti z besedilom “prvega odstavka te točke“.
V 5. točki se črta besedilo “ali embalažni material“.
V 9. točki se črta besedilo “embalažni material ali“.
V 10. in 12. točki se črta besedilo “embalažni material,“.
V 6., 7. in 14. točki se beseda “sekundarna“ nadomesti z besedo “skupinska“.
V 11. točki se na koncu črta pika in doda besedilo: “za namen dajanja v promet.“.
V 24. točki se besedilo “uvoznike in embalerje“ nadomesti z besedilom “uvoznike, embalerje in trgovce“.
2. člen
V 4. členu se črta besedilo “embalažnega materiala,“.
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku črta besedilo “ali embalažnega materiala“ in “ali embalažni material“, in beseda “skladen“ nadomesti z besedo “skladna“.
4. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črta besedilo “in – sestavljeni materiali“.
V tretjem odstavku se besedilo “uvoznike in embalerje“ nadomesti z besedilom “uvoznike, embalerje in trgovce“.
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Do konca leta 2007 mora biti pri ravnanju z odpadno embalažo, ki nastane z dajanjem embalaže v promet, zagotovljeno, da se:
– predela najmanj 50% ali največ 65% skupne mase odpadne embalaže in
– reciklira najmanj 25% in največ 45% skupne mase odpadne embalaže materialov iz drugega odstavka prejšnjega člena, od tega najmanj 15% mase posameznega materiala.“.
6. člen
V 26. členu se v drugem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– je gospodarska družba, registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja, odvoza, posredovanja in predelave odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,“.
7. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Proizvajalec, uvoznik, embaler ali trgovec iz 14. člena tega pravilnika mora ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo v pisni in elektronski obliki o embalaži, ki jo je dal v promet, in o ravnanju z odpadno embalažo za preteklo koledarsko leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki podjetja,
– vrstah in količinah embalaže, ki jo je dal v promet,
– obsegu in vrsti embalaže po posameznih materialih, ki jo je dal v promet, za katero je vključen v sistem družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ločeno na odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, in odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek,
– obsegu in vrsti embalaže, ki jo je dal v promet, za katero skladno s 16. členom tega pravilnika ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja sam,
– celotni količini in vrstah odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki jo je sam prevzel ali zbral pri končnih uporabnikih in masnih deležih v odpadni embalaži iz prejšnje alinee,
– količini po vrstah materialov iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, za katere je sam zagotovil recikliranje, in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil drugo predelavo, in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil odstranjevanje, in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje zagotavlja sam.
Poročilo iz prvega odstavka mora pri količini in vrsti oziroma masnih deležih posameznih materialov iz drugega odstavka 7. člena, vsebovati tudi podatke za sestavljene materiale.
Poročilo iz prvega odstavka mora biti na obrazcu, določenem v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.“
8. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“34.a člen
Končni uporabnik iz 20. člena tega pravilnika mora ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo v pisni in elektronski obliki o embalaži, ki jo je uvozil sam za potrebe svoje dejavnosti, in o ravnanju z odpadno embalažo za preteklo koledarsko leto.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki podjetja,
– vrstah in količinah embalaže, ki jo je uvozil,
– obsegu in vrsti embalaže po posameznih materialih, ki jo je uvozil, za katero je vključen v sistem družbe za ravnanje z odpadno embalažo,
– obsegu in vrsti embalaže, ki jo je uvozil, za katero skladno s 16. členom tega pravilnika ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja sam,
– celotni količini in vrstah odpadne embalaže, ki jo je sam zbral, ter masnih deležih v odpadni embalaži iz prejšnje alinee,
– količini po vrstah materialov iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, za katere je sam zagotovil recikliranje, in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil drugo predelavo, in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje zagotavlja sam,
– količini po vrstah materialov, za katero je sam zagotovil odstranjevanje, in masnih deležih v odpadni embalaži, za katero ravnanje zagotavlja sam.
Poročilo iz prvega odstavka mora pri količini in vrsti oziroma masnih deležih posameznih materialov iz drugega odstavka 7. člena, vsebovati tudi podatke za sestavljene materiale.
Poročilo iz prvega odstavka mora biti na obrazcu, določenem v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.“.
9. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku črta druga alinea, v tretji alinei se besedilo “Ministrstvo za gospodarske dejavnosti“ nadomesti z besedilom “Ministrstvo za gospodarstvo“ in v sedmi alinei se besedilo “Združenja slovenskih mestnih občin“ nadomesti z besedilom “slovenskih občin“.
Dosedanja tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea, postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea.
10. člen
V 37. členu se beseda “prvega“ nadomesti z besedo “drugega“.
11. člen
V Prilogi 1 se v 3. točki pod a) besedilo “z organskim“ nadomesti z besedilom “s snovnim“.
12. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-58/00
Ljubljana, dne 6, februarja 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost