Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2002 z dne 14. 2. 2002

Kazalo

520. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, stran 912.

Na podlagi 8.a in 8.c člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, ter Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) in 11. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 – odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US in 1/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
1. člen
V pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45/00 in popr. št. 57/00) se v 7. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(4) Če v stanovanjih kopalnice, loggie ali balkoni niso projektirani tako, da je v njih predvideno sušenje perila, mora imeti stanovanjska stavba za ta namen skupen pokrit prostor.“.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo “dvigali“ doda vejica in besede “od tega eno“.
3. člen
Drugi stavek drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi: “Vrata morajo imeti zvočno zaščito v skladu s predpisi o zvočni zaščiti stavb.“.
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
“18.a člen
(1) Za socialna in neprofitna stanovanja veljajo naslednje najmanjše površine prostorov:
– garsonjera mora imeti sobo s podno površino, ki ne sme biti manjša od 16 m2 in kopalnico s straniščem, ki ne sme biti manjša od 3 m2;
– enosobno stanovanje mora imeti sobo s podno površino, ki ne sme biti manjša od 16 m2, kuhinjo z jedilnim kotom, ki ne sme biti manjša od 7 m2 in kopalnico s straniščem, ki ne sme biti manjša od 3 m2;
– v enosobnem stanovanju s kabinetom podna površina dnevnega prostora ne sme biti manjša od 16 m2, podna površina kuhinje z jedilnim kotom ne sme biti manjša od 7 m2, podna površina kabineta ne sme biti manjša od 6 m2, podna površina kopalnice s straniščem ne sme biti manjša od 3 m2;
– v stanovanjih z vsaj dvema sobama oziroma kabinetoma podna površina dnevnega prostora ne sme biti manjša od 16 m2, podna površina dnevnega prostora, v kateri je hkrati tudi jedilni prostor, ne sme biti manjša od 20 m2, podna površina sobe za dve osebi (spalnica) ne sme biti manjša od 10 m2, podna površina sobe za eno osebo ne sme biti manjša od 6 m2 (kabinet), podna površina kuhinje ne sme biti manjša od 5 m2, podna površina kuhinje z jedilnim kotom ne sme biti manjša od 9 m2.
(2) Ne glede na prvi odstavek 22. člena in prvi odstavek 23. člena tega pravilnika, kuhinj v socialnih in neprofitnih stanovanjih ni potrebno osvetljevati skozi okno.
(3) Vsi prostori socialnih in neprofitnih stanovanj morajo biti projektirani tako, da omogočajo namestitev in vgradnjo serijske opreme, kar projektant izkaže s projektom razporeda notranje opreme skladno s predpisi o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.“.
5. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“3) Če je prostor na podstrešju s strmo streho, se del površine prostora s svetlo višino nižjo od 1,50 m ne šteje v uporabno stanovanjsko površino. V stanovanju mora biti v vseh prostorih najmanj polovica površine visoke vsaj 2,50 m.“.
6. člen
V 21. členu se v četrtem odstavku besedilo “13. člena“ nadomesti z besedilom “12. člena“.
7. člen
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v garsonjeri kuhinja lahko del dnevne sobe.“.
8. člen
V 26. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se med prvi in drugi stavek vstavi nov drugi stavek, ki se glasi.
“(2) Umivalnik ima lahko manjšo površino kot je ta določena v preglednici št. 4 priloge tega pravilnika.“.
9. člen
V 28. členu se za besedilom “ter sten“ doda besedilo “in tal“.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361- 00-157/00
Ljubljana, dne 25. januarja 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost