Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

345. Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira Roje pri Šempetru, stran 637.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/86) in 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91 in 31/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 20. decembra 2001 sprejel
O D L O K
o vodovarstvenih območjih vodnega vira Roje pri Šempetru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se zavarujejo zaloge in higienska neoporečnost pitne vode, je s tem odlokom določeno vodovarstveno območje z vodovarstvenimi pasovi (conami) in ukrepi za zavarovanje vodnega vira Roje pri Šempetru na območju Občine Žalec.
Namen odloka je zavarovanje vodnega vira pred naključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode.
Odlok ureja tudi režim gradnje, prometa in gospodarske dejavnosti v vodovarstvenem območju vodnega vira.
II. VARSTVENI PASOVI
2. člen
Vodovarstveno območje obsega del vodonosnika, v katerem podzemna voda odteka v smeri črpališča in območje iz katerega padavinske in površinske sladke vode napajajo del vodonosnika, iz katerega podzemna voda odteka v smeri črpališča ali območje iz katerega je možen vpliv na zajem vode za oskrbo s pitno vodo iz površinskih sladkih vodotokov. Vodovarstveno območje mora biti zavarovano pred onesnaženjem in pred drugimi vplivi, ki bi lahko vplivali na zdravstveno neoporečnost vode ali njeno količino.
Vodovarstveno območje se deli na neposredno zaščito črpališča (najožji varstveni pas) in na tri vodovarstvene cone (pasove):
– ožji varstveni pas - CONA I, območje najstrožje sanitarne zaščite,
– širši varstveni pas - CONA II, območje stroge sanitarne zaščite,
– vplivni varstveni pas - CONA III, območje z blagim režimom zaščite.
3. člen
Meje vodovarstvenega območja sovpadajo z zunanjimi mejami vplivne vodovarstvene cone (pasu) – CONE III.
Obseg vodovarstvenih con je grafično prikazan na preglednem katastrskem načrtu 1:5000, ki je stalno na vpogled pravnim in fizičnim osebam na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora.
Katastrske številke parcel, ki so zajete z vodovarstvenimi pasovi so podane v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.
III. VARSTVENI UKREPI - SPLOŠNO
4. člen
Za vodovarstvene cone (pasove) velja načelo, da se ukrepi zaostrujejo s približevanjem črpališču. Prepovedi, ki veljajo za bolj oddaljeno cono (pas), veljajo tudi za varstveno cono (pas), ki je bliže črpališču. Obratno pa, kar je dovoljeno za ožje varstvene cone (pasove), velja tudi za vse širše varstvene cone (pasove).
5. člen
Obstoječe stanje v posamezni vodovarstveni coni (pasu) je potrebno posneti, izdelati sanacijske programe in izvesti sanacijska dela.
Za vsak poseg v vodovarstveno cone (pas) morajo investitorji pridobiti vodnogospodarske pogoje in soglasje pristojnih organov ter upravljavca vodovoda.
6. člen
Upravljavec vodovoda je dolžan izvajati monitoring v skladu z zakonom. Obseg in vsebino meritev je potrebno prilagajati stanju onesnaženosti, novim predpisom in dognanjem na področju varstva voda in tal.
7. člen
V vodovarstvenih conah (pasovih) I, II. in III je obvezno, če ta odlok ne določa drugače:
– opravljati kmetijsko dejavnost v skladu s podzakonskim predpisom o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla na območju varstvenega pasu za zajem vode (upoštevati določila za lahka tla), mejne vrednosti letnega vnosa dušika veljajo samo v I. coni,
– uporabljati samo tista fitofarmacevtska sredstva, ki so določena s podzakonskimi predpisi in odločbami pristojnih ministrstev za zdravstvo in kmetijstvo,
– odvajati odpadne vode, urediti gnojišča in greznice tako, da ni nevarnosti pronicanja in prelivanja v podtalje v skladu s strokovnimi navodili.
IV. NEPOSREDNA ZAŠČITA ČRPALIŠČA
8. člen
Neposredna zaščita črpališča zajema neposredno okolico objekta, kjer obstaja možnost neposrednega vpliva na količino in kakovost pitne vode.
Določila:
– prostor okoli objekta v izmeri od 50 do 200 m2 mora biti zaščiten z zaščitno ograjo,
– upravljavec vodovoda mora biti lastnik zemljišča,
– dostop je dovoljen le pooblaščenim osebam upravljavca,
– prepovedan je vsak poseg z izjemo vzdrževanja in gradnje objektov zajema za pitno ali termalno vodo,
– najprimernejša izraba tal je zatravitev, nasad grmovja ali drevja,
– uporaba kakršnihkoli gnojil, škropiv in ostalih agrotehničnih sredstev ni dovoljena,
– prepovedano je preoravanje travinja in vnos dušika.
V. VODOVARSTVENI UKREPI V OŽJEM VARSTVENEM PASU - CONI I
9. člen
Ožji varstveni pas - CONA I, je območje najstrožje sanitarne zaščite in zajema neposredno zaledje črpališča, območje, iz katerega podtalnica v 50 dneh priteče do zajetja. S to cono se varuje neposredna okolica črpališča, kjer je možno zelo hitro onesnaženje podtalnice.
Prepovedano je:
– gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter drugi posegi v prostor, z izjemo:
– objektov, ki so namenjeni vodovodu,
– nadomestnih objektov, ob pogoju, da se ob vselitvi ali začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– gradnja novih cest, razen dovoznih, obstoječe lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– gradnja skladišč in naprav za nevarne in škodljive snovi. V utemeljenih primerih sme za vodno gospodarstvo pristojni republiški upravni organ izjemoma dovoliti gradnjo manjših skladišč in napeljav za take snovi v soglasju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom,
– izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– golosečnja v gozdovih,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– vnos blata čistilnih naprav (v nadaljevanju: blato ČN), komposta in mulja iz rečnih strug in jezer (v nadaljevanju: mulja),
– gnojenje z gnojnico, gnojevko, na travinju od 15. 10. do 31. 1., na njivah z zaoravanjem žetvenih ostankov od 1. 10. do 15. 2. in na njivah brez zaoravanja žetvenih ostankov od spravila posevkov do 15. 2.,
– gnojenje s hlevskim gnojem na njivah brez dosevkov v času od spravila posevkov do 15. 2.,
– uporaba umetnih (rudninskih) gnojil, ki vsebujejo dušik, na travinju od 15. 10. do 31. 1. in na drugih zemljiščih od spravila posevka do 15. 2.,
– skupen letni vnos dušika ne sme presegati mejne vrednosti letnega vnosa opredeljenega v podzakonskem predpisu, enkraten vnos dušika pa ne sme presegati 50 kg/ha.
Dovoljeno je:
– obstoječe zgradbe je možno adaptirati ali izgraditi nadomestne objekte
Adaptacija objektov in nadomestna gradnja se izvede na način, ki izboljšuje obstoječe higienske razmere in ne vpliva kvarno na podtalnico ter ob pogojih, ki jih opredeljujejo prostorski izvedbeni akti Občine Žalec. Odpadne vode se odvajajo v javno kanalizacijo ali začasno do izgradnje kanalizacije v ustrezno dimenzionirano vodotesno greznico brez iztoka, dvorišče se izvede v vodotesni in olje odporni obliki, padavinske vode pa se odvajajo preko vodotesnega lovilca olj s koalescentnim filtrom izven vodovarstvenega območja. Kolikor tehnološke odpadne vode ne ustrezajo izpustu v kanalizacijo jih je potrebno čistiti izven vodovarstvenega območja. Podrobnejše pogoje za izboljšanje higienskih razmer opredeli Sanacijski program.
Lastnik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z izvajalcem javne službe sklene pogodbo o rednem praznjenju greznice in lovilca olj, o izvedbi preizkusa vodotesnosti greznice in lovilca olj in obveznem pregledu greznice in lovilca olj vsako leto ter o eventualnih drugih ukrepih, ki jih opredeli sanacijski program.
– gradnja vodotesne kanalizacije in razbremenilnih kanalov za odvajanje odpadnih vod izven vodovarstvenega območja
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo organska gnojila,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje - čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– izgradnja objektov in naprav za zadrževanje visokih vod in druge vodnogospodarske ureditve za ureditev bregov in poplavne varnosti ob upoštevanju vodovarstvenega režima.
Pod posebnimi pogoji se lahko v notranjem varstvenem območju gradijo in vzdržujejo prometnice posebnega družbenega pomena - določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VI. VODOVARSTVENI UKREPI V ŠIRŠEM VARSTVENEM PASU - CONI II
10. člen
Širši varstveni pas - CONA II, je območje stroge sanitarne zaščite in obsega del vodonosnika, iz katerega priteče podtalnica v 365 dneh do črpališča. Potovalni čas temelji na zadrževanju odtoka in zniževanju koncentracij počasi razgradljivih polutantov.
Prepovedano je:
– gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov ter drugi posegi v prostor, z izjemo objektov:
– ki so namenjeni vodovodu,
– nadomestnih objektov, ob pogoju, da se ob vselitvi ali začetku uporabe nadomestnega objekta stari objekt odstrani,
– gradnja greznic, čistilnih naprav, ponikovalnic, smetišč in predelava lahko tekočih nevarnih tekočin, obstoječe greznice in kanalizacijo je potrebno kontrolirati in zagotoviti vodotesnost,
– gradnja novih cest, razen dovoznih, obstoječe lokalne in regionalne prometnice je potrebno sanirati do stopnje, da meteorne vode s cestišča ne odtekajo v vodonosnik in da se na minimum zmanjša možnost nesreč z nevarnimi snovmi,
– gradnja naftovodov in plinovodov,
– predelava lahko tekočih naftnih derivatov in nevarnih tekočin,
– tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– gradnja skladišč in naprav za nevarne in škodljive snovi. V utemeljenih primerih sme za vodno gospodarstvo pristojni republiški upravni organ izjemoma dovoliti gradnjo manjših skladišč in napeljav za take snovi v soglasju z Republiškim sanitarnim inšpektoratom,
– izkop gramoza, peskov ali odpiranje kamnolomov, obstoječe je potrebno zapreti in sanirati,
– golo sečnja v gozdovih,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– vnos blata ČN, komposta in mulja,
– gnojenje z gnojnico, gnojevko, na travinju od 15. 10. do 31. 1., na njivah z zaoravanjem žetvenih ostankov od 1. 10. do 15. 2. in na njivah brez zaoravanja žetvenih ostankov od spravila posevkov do 15. 2.,
– gnojenje s hlevskim gnojem na njivah brez dosevkov v času od spravila posevkov do 15. 2.,
– uporaba umetnih (rudninskih) gnojil, ki vsebujejo dušik, na travinju od 15. 10. do 31. 1. in na drugih zemljiščih od spravila posevka do 15. 2.
Dovoljeno je:
– adaptacija in nadomestna gradnja stanovanjskih hiš, gospodarskih objektov, industrijskih obratov in skladišč nevarnih snovi pod pogojem, da so izvedeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi - varen odvoz odpadnih snovi in urejen odtok odpadnih voda. Velikost cistern zadošča le za nujne krajevne potrebe, postavljajo se armiranobetonske vodotesne jame, ki nimajo neposrednega stika s kanalizacijo in imajo najmanj enako koristno prostornino kot cisterne - iz takšnih jam se deževnica prečrpava preko lovilcev olj,
– obstoječa naselja, čista industrija in živinoreja se ohranijo, vendar ne smejo povečati svojega obsega, uredi se varen odtok odpadnih voda in odvoz nevarnih odpadkov,
– gradnja vodotesne kanalizacije in razbremenilnih kanalov za odvajanje odpadnih vod izven vodovarstvenega območja,
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– minimalna obdelava tal,
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb rastlin in samo v času ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje - čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalno vodo,
– izgradnja objektov in naprav za zadrževanje visokih vod in druge vodnogospodarske ureditve za ureditev bregov in poplavne varnosti
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v zunanjem varstvenem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi in naftovodi) in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča, bencinski servisi) posebnega družbenega pomena - določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VII. VARSTVENI UKREPI V VPLIVNEM VARSTVENEM PASU - CONI III
11. člen
Vplivni varstveni pas - CONA III je območje z blagim režimom zaščite. Cona III zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz katerega se podtalnica izteka v smeri črpališča in območja od koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo na napajalno območje vodonosnika, ali se lahko onesnažena podtalnica sosednjega vodonosnika drenira v napajalno območje obravnavanega vodonosnika.
Prepovedano je:
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev izdelanih na osnovi svinca, živega srebra, arzena, cianvodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi,
– vnos blata ČN, komposta in mulja,
– gnojenje z gnojnico, gnojevko, na travinju od 15. 10. do 31. 1., na njivah z zaoravanjem žetvenih ostankov od 1. 10. do 15. 2. in na njivah brez zaoravanja žetvenih ostankov od spravila posevkov do 15. 2.,
– gnojenje s hlevskim gnojem na njivah brez dosevkov v času od spravila posevkov do 15. 2.,
– uporaba umetnih (rudninskih) gnojil, ki vsebujejo dušik, na travinju od 15. 10. do 31. 1. in na drugih zemljiščih od spravila posevka do 15. 2.,
– ponikovanje odpadnih voda,
– izkop gramoza, peskov ali odpiranje novih kamnolomov, obstoječe je potrebno sanirati do stopnje, da obratovanje kamnoloma ne ogroža podtalnice.
Dovoljeno je:
– usmerjena stanovanjska in druga gradnja ter čista industrija in obrt na območju, opremljenem s kanalizacijo,
– obstoječa naselja je treba sanirati z gradnjo kanalizacije,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem,
– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– predelava in skladiščenje nevarnih snovi sta dovoljeni samo pod posebnimi pogoji,
– transport nevarnih snovi in lahko tekočih naftnih derivatov je dovoljen samo, če so storjeni ukrepi, ki preprečujejo pronicanje teh tekočin pod površje, vsako razlitje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati,
– izgradnja prometnic regionalnega ali meddržavnega pomena je dovoljena pod posebnimi pogoji,
– izgradnja deponij komunalnih odpadkov je dovoljena pod posebnimi pogoji,
– izgradnja industrijskih objektov, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne snovi in skladišča nevarnih snovi se lahko zgradijo pod posebnimi pogoji,
– velikost cistern je omejena, postavljajo se v armiranobetonsko ali glineno jamo, ki nima neposrednega stika s kanalizacijo, deževnica se prečrpava preko lovilcev olj,
– obratovanje obstoječih kamnolomov in peskokopov, ki morajo biti sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih in strupenih tekočin izven urejenih in vodotesnih prostorov. Zagotovljen mora biti varen odvoz odpadnih in nevarnih snovi v čistilne naprave oziroma na sanitarno deponijo,
– pri uporabi mehanizacije v gozdu je potrebno paziti, da ne pride do izlitja naftnih derivatov v tla,
– ceste, po katerih poteka motorni promet, morajo biti urejene tako, da je onemogočeno ogrožanje podtalnice, hitrost pa mora biti omejena, vsako razlitje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati,
– kmetijstvo ob upoštevanju:
– poraba organskih gnojil na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo,
– uporaba umetnih gnojil (dušika) na osnovi potreb rastlin in samo v času, ko jih te najbolj izkoristijo, ob upoštevanju razpoložljivih mineralnih snovi v tleh in mineralnih snovi, ki jih vsebujejo domača organska gnojila,
– vključevanje dosevkov v kolobar, da so tla v čim večji meri pokrita z rastlinsko odejo skozi vse leto,
– zeleno gnojenje - čim kasnejše zadelavanje žetvenih odsevkov in rastlin za podor,
– živinoreja v hlevih z urejenim gnojiščem, da ni nevarnosti ponikanja in prelivanja gnojnice v podtalnico,
– izgradnja objektov in naprav za zadrževanje visokih vod in druge vodnogospodarske ureditve za ureditev bregov in poplavne varnosti.
Posebni pogoji:
Pod posebnimi pogoji se lahko v vplivnem varstvenem območju dovoli izgradnja novih prometnic (ceste, proge, plinovodi in naftovodi), obratovanje obstoječih in izgradnja novih objektov (industrijski, skladišča nevarnih snovi, bencinski servisi, deponije komunalnih odpadkov) posebnega družbenega pomena - določi Ministrstvo za okolje in prostor.
VIII. OZNAČBA VODOVARSTVENEGA OBMOČJA
12. člen
Upravljavec vodovoda označi vodovarstveno območje s tablami in prometnimi znaki.
XI. NADZORSTVO IN KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe - zdravstveno sanitarna inšpekcija, inšpekcija za okolje, kmetijska inšpekcija, občinska nadzorna služba, upravljavec vodovoda in policija.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe, ki krši določila 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in krši določila 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 9., 10. in 11. člena tega odloka.
15. člen
Kdor povzroči vodnemu viru škodo namenoma ali z opustitvijo vodovarstvenih ukrepov, je odškodninsko odgovoren in nosi vse stroške morebitne škode, sanacije in odprave škode.
V primeru, da povzročitelj škode naložene sanacije ne izvede v tridesetih dneh od naložitve, izvede sanacijo upravljavec vodovoda na stroške povzročitelja.
16. člen
Od določb tega odloka so izjemoma možna odstopanja, ki morajo biti strokovno utemeljena in katerih realizacija je možna pod posebnimi pogoji. Strokovno mnenje o možnem odstopanju in utemeljitev izdela na zahtevo upravljavca zajetja pooblaščena strokovna institucija.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Posnetek zatečenega stanja in sanacijske programe v skladu s tem odlokom je dolžan zagotoviti upravljalec črpališča v enem letu od dneva uveljavitve tega odloka.
18. člen
Lastniki oziroma upravljavci objektov in zemljišč ter izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka, ki se nanašajo na kmetovanje ter vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka, ostale sanacijske ukrepe pa v etapah, ki jih opredeli sanacijski program, vendar najkasneje v roku dveh let v ožjem varstvenem pasu - coni I., v roku treh let v širšem varstvenem pasu–coni II. in v roku petih let v vplivnem varstvenem pasu – coni III. od dneva uveljavitve tega odloka.
V primerih, ko lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč v vodovarstvenih conah utemeljeno ne morejo zagotoviti prilagoditev razmer zahtevam tega odloka, zagotovi del stroškov oziroma stroške za sanacijo zatečenega stanja v skladu s sanacijskim programom upravljalec vodovoda.
19. člen
Če se z ukrepi iz 9., 10. in 11. člena tega odloka omeji izkoriščanje kmetijskih zemljišč, imajo njegovi lastniki ali posestniki pravico do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
Zaradi omejitve kmetovanja v I. coni upravljalec črpališča določi letno odškodnino na podlagi ocene zmanjšanja proizvodnje zmogljivosti zemljišča in nižjega katastrskega dohodka, ki jo poda sodni izvedenec. Odškodnino je dolžan poravnati upravljalec črpališča.
20. člen
Vsi lokacijski postopki, pričeti v vodovarstvenih conah pred sprejetjem tega odloka se nadaljujejo v skladu s pogoji zaščite, ki je predvidena v vodovarstveni coni, v kateri se nahaja lokacija.
21. člen
Upravljalec zajetij je dolžan spremljati spremembe strokovne metodologije določevanja varstvenih pasov in ukrepov ter zakonodaje s področja varovanja vodnih virov in predlagati lasniku ustrezne spremembe tega odloka.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 32403/00001/2001
Žalec, dne 7. januarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
Priloga 1: Seznam parcel

Območje obravnave z vodovarstvenimi conami in vključenimi
parcelami je razvidno iz grafičnih prilog, ki so na vpogled na
Občini Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora:

1. TKN M 1:5000, Celje 24, Celje 25, k.o. Šempeter

2. TKN M 1:1000, k.o. Šempeter

3. TKN M 1:2800, k.o. Šempeter

1. CONA I

k.o. Šempeter (TKN M 1:1000)

576/2, 576/3, 577/2, 577/3, 577/4, 581/3, 582/1, 582/2, 584,
585/1, 585/2, 585/3, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 587/1, 587/2,
588/1, 588/2 (stavba, dvorišče), 589, 591/1 (stavba, dvorišče),
591/2 (stavba), 596/1 (stavba), 597, 598, 599/1, 599/2, 600/1,
600/2, 601/1, 601/2, 601/3 (stavba, dvorišče), 601/4, 603, 604,
606, 607, 609/1, 609/2, 639 (stavba-črpališče), 1077 (stavba),
1078/2 (stavba), 1081(stavba, dvorišče), 1150/1 (pot, delno),
1173/3 (vodotok), 1173/6 (vodotok).

k.o. Šempeter (TKN M 1:2800)

1075/49, 1078/1, 1078/4, 1078/6, 1078/7, 1078/8, 1078/9, 1078/10,
1078/11, 1078/12, 1078/13, 1078/14, 1078/15, 1078/16, 1078/32,
1078/33, 1078/34, 1078/35, 1078/38, 1078/39, 1078/40, 1078/41,
1078/42, 1082/15, 1082/16, 1082/17, 1082/18, 1082/19, 1082/20,
1082/21, 1082/22, 1082/23, 1082/24, 1082/26, 1082/27, 1082/28,
1082/29, 1082/30, 1082/31, 1082/32, 1082/33, 1082/34, 1082/35,
1082/36, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1083/4, 1084, 1085, 1086/1,
1086/2, 1086/4, 1086/5, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1118/65, 1118/66,
1118/67, 1118/68, 1118/69, 1118/71 (delno), 1118/72 (delno),
1118/116, 1173/6 (vodotok), 1173/11 (vodotok), 1174/6 (vodotok),
1187/1 (pot), 1187/2 (pot), 1187/3 (pot).

1. CONA II

k.o. Šempeter (TKN M 1:2800)

112/1 (stavba, dvorišče), 112/2 (stavba), 116 (stavba, dvorišče),
186 (stavba), 227 (stavba), 229 (stavba), 525/6 (pot), 541,
542/1, 543/1, 544/1, 545, 546, 547, 551, 552, 553, 555, 557/1,
557/2, 559/1 (del), 559/4, 561/1 (delno), 561/2, 562/1, 562/2,
566, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571, 572/1, 572/2, 573/1,
573/2, 573/3, 573/4, 574/1, 576/1, 576/7 (pot), 577/1, 579/1,
579/2, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 581/1, 581/2, 582/3, 582/4,
585/4, 597 (stavba), 600 (stavba), 601 (stavba), 602 (stavba),
1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/8,
1082/9, 1082/10, 1082/11, 1082/12, 1082/13,1082/14, 1086/3,
1089/1, 1089/2, 1089/3, 1089/4, 1089/5, 1089/6, 1089/7, 1089/8,
1089/9, 1089/10, 1089/11, 1089/12, 1089/13, 1089/14, 1089/15,
1089/16, 1089/17, 1089/18, 1089/19, 1089/20, 1089/21, 1089/22,
1089/23, 1089/24, 1089/25, 1089/26, 1089/27, 1089/28, 1089/29,
1089/30, 1089/31, 1089/32, 1089/33, 1090, 1091, 1092/1, 1092/2,
1092/4, 1092/8, 1093/1, 1093/2, 1093/3, 1093/4,1093/5, 1093/6,
1093/7, 1093/8, 1093/9, 1093/10, 1093/11, 1093/12, 1093/13,
1093/14, 1093/15, 1093/16, 1093/18, 1093/19, 1093/20, 1093/21,
1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1095/4,
1095/5, 1095/6, 1095/7, 1095/8, 1095/9, 1095/10, 1095/11,
1095/12, 1095/13, 1095/14, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1097, 1118/54,
1118/55, 1118/56, 1118/57, 1118/58, 1118/59, 1118/60, 1118/61,
1118/62, 1118/63, 1118/64, 1118/88 (delno), 1118/89 (delno),
1118/90 (delno), 1118/91 (delno), 1118/92 (delno), 1118/98,
1118/106, 1118/108, 1118/110 (delno), 1118/112, 1119/23, 1119/24,
1119/25, 1119/26, 1119/27, 1119/28, 1119/29, 1119/30, 1147/1
(pot), 1147/2 (pot), 1147/3 (pot), 1148 (pot), 1149 (pot), 1150/1
(pot, delno), 1150/2 (pot), 1187/1 (pot, delno), 1173/6,8,9,11
(vodotok).

2. CONA III

k.o. Šempeter (TKN M 1:2800)

255 (stavba), 409 (dvorišče), 497/3 (delno), 497/6, 497/7, 497/8,
497/9, 523, 524, 525/4, 525/5, 528, 578 (stavba), 579 (stavba),
580 (stavba), 581 (stavba), 1098/1, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1100,
1103/1, 1103/2, 1103/3, 1103/4, 1103/5, 1103/6, 1103/7, 1103/8,
1103/9, 1103/10, 1103/11, 1103/12, 1103/13, 1103/14, 1103/15,
1103/16, 1103/17, 1103/18, 1103/19, 1103/20, 1103/21, 1103/22,
1103/23, 1103/24, 1103/25, 1103/26, 1103/27, 1104/1, 1104/2,
1104/3, 1104/4, 1104/5 (pot), 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4,
1105/5, 1105/6, 1105/7, 1105/8, 1105/9, 1105/10, 1105/11,
1105/12, 1105/13, 1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1106/6,
1106/7, 1106/8, 1106/9, 1106/10, 1106/11, 1106/12, 1106/13,
1106/14, 1106/15, 1106/16, 1106/17, 1106/18, 1106/19, 1106/20,
1106/21, 1106/22, 1106/23, 1106/24, 1106/25, 1106/26, 1106/27,
1106/28, 1106/29, 1106/30, 1106/31, 1106/32, 1106/33, 1106/34,
1106/35, 1106/36, 1106/37, 1106/38, 1106/39, 1106/40,
1107/1,1107/2, 1107/3, 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1107/7, 1107/8,
1107/9, 1107/10, 1107/11, 1107/12, 1107/13, 1107/14, 1107/15,
1107/16, 1107/17, 1108/1, 1108/2, 1109, 1110/1, 1111/2, 1112/1,
1112/2, 1112/3, 1112/4, 1112/5, 1112/6, 1112/7, 1112/8, 1112/19,
1112/20, 1112/21,1118/5, 1118/6, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/10,
1118/11, 1118/12, 1118/13, 1118/14, 1118/15, 1118/16, 1118/17,
1118/18, 1118/19, 1118/20, 1118/21, 1118/22, 1118/23, 1118/24,
1118/25, 1118/26, 1118/27, 1118/28, 1118/29, 1118/30, 1118/31,
1118/32, 1118/33, 1118/34, 1118/35, 1118/36, 1118/37, 1118/38,
1118/39, 1118/40, 1118/41, 1118/42, 1118/43, 1118/44, 1118/45,
1118/46, 1118/47, 1118/48, 1118/49, 1118/50, 1118/51, 1118/52,
1118/96, 1118/97, 1118/100, 1118/101, 1118/102, 1118/103,
1118/104, 1118/114, 1119/5, 1119/6, 1119/7, 1119/8, 1119/9,
1119/10, 1119/11, 1119/12, 1119/13, 1119/14, 1119/15, 1119/16,
1119/17, 1119/18, 1119/19, 1119/20, 1119/21, 1119/22, 1119/39,
1119/40, 1119/41, 1119/42, 1119/43, 1142/2 (pot, delno), 1143
(pot), 1144/1 (pot), 1144/3 (pot), 1144/4, 1173/6 (vodotok),
1173/7 (vodotok), 1182 (pot), 1183 (pot), 1185 (pot), 1186 (pot).


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti