Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

342. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko, stran 635.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Vransko in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
  porabe pitne vode 16 m3/mesec            150.000 SIT
  – za vikend, klet, zidanico do povprečne
  porabe pitne vode 16 m3/mesec            150.000 SIT
  – za samostojne garaže do povprečne
  porabe pitne vode 3 m3/mesec             100.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode 3 m3/mesec    150.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode 6 m3/mesec    200.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode 9 m3/mesec    250.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe vode 12 m3/mesec   300.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine
  in gostinstvo s porabo vode nad 12 m3/mesec    300.000 SIT +
  za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec            8.500 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost in objekta in kapaciteto priključka. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno kanalizacijsko omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od krajevne skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v skladu s 3. členom – 2. točka tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3 pitne vode na mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Vransko glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na žiro račun upravljalca kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Vransko in se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s pripadajočimi objekti na območju Občine Vransko. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v proračun Občine Vransko.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik kanalizacije in čistilne naprave želi uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka, oziroma oprostitve plačila prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Vransko.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-9/2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti