Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

341. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje v Občini Vransko, stran 633.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Vransko na 30. redni seji dne 17. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje v Občini Vransko
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji) in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno vodovodno omrežje.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti Občine Vransko in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javni vodovod se investitorjem oziroma prosilcem zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do 16 m3/mesec              85.000 SIT
  – za vikend, klet, zidanico do 16 m3/mesec           125.000 SIT
  – za samostojne garaže do 3 m3/mesec,
  kjer je nujen samostojni priključek               85.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe 3 m3/mesec            85.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe 6 m3/mesec           125.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe 9 m3/mesec           165.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine,
  gostinstvo do povprečne porabe 12 m3/mesec           205.000 SIT
  – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in 
  gostinstvo s porabo nad 12 m3/mesec             205.000 SIT +
  za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec                 7.000 SIT
3. – za kmetijstvo do povprečne porabe 12 m3/mesec        125.000 SIT
  – za kmetijstvo s porabo nad 12 m3/mesec           125.000 SIT+
  za vsak m3 vode nad 12 m3/mesec                 7.000 SIT
4. člen
Prispevek je investitor – prosilec dolžan plačati glede na namembnost in kapaciteto priključka objekta. Če investitor – uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka, ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javnega vodovoda na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne vodovodne instalacije,
– namena porabe vode.
6. člen
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma na osnovi plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Investitor – uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga v določenem deležu sofinancirali občani, krajevna skupnost ali občina, mora od krajevne skupnosti ali občine predložiti ustrezno soglasje za priklop.
8. člen
Upravljalec javnega vodovodnega omrežja enkrat letno ugotovi dejansko povprečno mesečno porabo vode v enem letu. V primeru, da uporabnik prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za povečan odjem vode in doplačati prispevek v skladu s 3. členom – 2. in 3. točka tega odloka. Dopustna toleranca je 0,9 m3/mesec povprečno za eno leto.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z upravljalcem javnega vodovoda v tem času ne dogovori o načinu poravnave, upravljalec javnega vodovoda prekine dobavo pitne vode, če je prekoračenje večje od 50% s soglasjem dovoljene količine in sproži tožbo zoper uporabnika. V primeru, da je prekoračenje manjše od 50% od s soglasjem dovoljene količine ter uporabnik in upravljalec v roku dveh mesecev ne dosežeta soglasje o poravnavi obveznosti iz 8. člena tega odloka, upravljalec sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa vode na eni lokaciji, je plačan prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v Občini Vransko glede na tehnične pogoje in presojo upravljalca javnega vodovoda. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javnega vodovoda pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javnega vodovoda. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s 3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost prispevka glede na odobreno porabo. Vsi novi uporabniki si morajo pridobiti novo soglasje za odjem.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prostora si mora pri upravljalcu javnega vodovodnega sistema pred priključitvijo na javni vodovodni sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Investitorji plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja za priključitev na javni vodovod pred izdajo gradbenega dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javni vodovod plača investitor na žiro račun upravljalca vodovoda.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod so prihodek proračuna Občine Vransko in se izključno uporabljajo za pridobitev novih vodnih virov, za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodov s pripadajočimi objekti na območju Občine Vransko. Upravljalec javnih vodovodov je dolžan sredstva plačanih obveznih prispevkov za priključitev na javni vodovod odvesti v proračun Občine Vransko.
16. člen
V primeru, da bodoči uporabnik pitne vode iz javnega vodovodnega sistema želi zaradi različnih vzrokov uveljavljati pravico do zmanjšanja prispevka oziroma oprostitve prispevka, mora za to predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta.
17. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat letno občinski svet na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/2001
Vransko, dne 17. decembra 2001.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti