Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

340. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič, stran 632.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 18. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine Tržič na 19. redni seji dne 27. 12. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
1. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/01 in 49/01 – v nadaljevanju: odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič) se besedilo 3. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Občinske ceste so kategorizirane javne ceste, ki se glede na določbe občinskega odloka, ki ureja kategorizacijo občinskih cest, delijo na lokalne ceste in javne poti.
Sestavni deli občinske ceste so:
– cestno telo;
– cestni objekti;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– brežine ceste;
– cestni svet;
– zračni prostor nad voziščem v višini 7 m;
– prometne površine zunaj vozišča, kot so počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in objekti za tehtanje in nadzor prometa;
– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
– priključki na cesto v širini cestnega sveta;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred vplivi prometa na njej;
– naprave za evidentiranje prometa;
– zemljišča, objekti in naprave, ki jih je investitor v občinsko cesto pridobil ali zgradil za opravljanje rednega vzdrževanja ceste ali za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.
Prometne površine oziroma ceste, ki z občinskim odlokom, ki ureja kategorizacijo občinskih cest, niso kategorizirane kot javne ceste, niso občinske ceste. Na njih se opravlja promet na način in pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne).“
2. člen
V 36. členu odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
“2. Za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest je ustanovljeno Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., Tržič, ki je upravljalec občinskih cest. Komunalno podjetje Tržič, d.o.o., Tržič lahko izvaja gospodarsko javno službo samo ali preko druge pravne osebe ali podjetnika, vse pod pogojem, da so izpolnjeni vsi tehnični in varnostni predpisi ter standardi.“
3. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo 4. točke 37. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“4. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega naročila. Obnovitvena dela oddaja pristojni občinski organ za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.“
4. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se za osemnajsto alineo 3. točke 59. člena doda nova alinea, ki se glasi:
“- namerno poškodovati občinsko cesto in njeno opremo, namerno puščati predmete na njej in namerno ovirati promet po njej.“
V 59. členu odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se doda 4. točka, ki se glasi:
“4. Če je pristojni občinski organ za ceste ugotovil kakršnokoli kršitev iz 1. in 3. točke tega člena in je za to odredil vrnitev občinske ceste v prvotno stanje, pa oseba, ki ji je bilo to naloženo v določenem roku tega ni storila, vzpostavitev v prvotno stanje opravi pristojni občinski organ za ceste z izbranim podjetjem. Osebi, ki je storila kršitev izda sklep o plačilu stroškov, ki so nastali pri vzpostavitvi občinske ceste v prvotno stanje.“
5. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo 7. točke 77. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“7. stroške ukrepov iz pete alinee prvega odstavka tega člena in stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z izvedbo postopka) in se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.“
6. člen
V prvem odstavku 78. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo “Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:“ nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:“
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo 15. točke prvega odstavka 78. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“15. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti; kdor odvaja na cesto vodo, odplake in druge tekočine; pušča na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo; ovira odtekanje vode s ceste; z mazili, blatom ali drugimi snovmi pomasti cesto; vozi ali parkira po bankinah, površinah namenjenih kolesarjem in pešcem ali drugih delih ceste oziroma javne površine (sprehajalnih stezah, otroških in športnih igriščih, po poteh parkih in zelenicah), ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, motornimi kolesi in kolesi z motorjem razen če sta parkiranje, ustavljanje in vožnja na njih izrecno dovoljeni; postavlja ograje, zasadi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, namešča ali odlaga na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesto ali poslabša njeno urejenost; namešča in uporablja na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet; spušča po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete; namešča na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa; poškoduje prometno signalizacijo; uporablja za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo; pušča na cesti ali meče na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipa po cesti sipek material, pušča na cesto živali brez nadzorstva, napaja živali v obcestnih jarkih, pase živino na cestnem svetu ali gradi ob cesti napajališča za živali; namerno zažiga ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi; orje v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 m od ceste vzporedno z njo; zavira vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami; vlači po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora, namerno poškoduje občinsko cesto in njeno opremo ter kdor namerno ovira promet po njej (prvi in tretji odstavek 59. člena).“
V prvem odstavku 78. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se doda 24. točka, ki se glasi:
“24. ne plača stroškov, ki nastanejo z vzpostavitvijo občinske ceste v prvotno stanje (4. točka 59. člena).“
V drugem odstavku 78. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
7. člen
Besedilo 79. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 15.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 78. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič.“
8. člen
V prvem odstavku 80. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo “Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:“ nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:“
V drugem odstavku 80. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
9. člen
V 1. točki 81. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“1. Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob obcestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega organa za ceste ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 25. člena).“
V 2. točki 81. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
V 3. točki 81. člena odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se črta beseda “najmanj“.
10. člen
V odloku o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič se besedilo prvega stavka 1. točke 89. člena “Pristojni urad na Občini Tržič najkasneje v enem letu po uveljavitvi odloka:“ nadomesti z naslednjim besedilom:
“Pristojni urad na Občini Tržič najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka:“
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-01/99-03
Tržič, dne 11. decembra 2001.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti