Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2002 z dne 25. 1. 2002

Kazalo

337. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002, stran 621.

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US), na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 25. redni seji dne 16. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Trebnje za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg in zadolževanja in poroštev občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
Konto Opis postavke
podkonto
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             2.892,835.899
    Tekoči prihodki (70+71)                   1.251,615.000
70   DAVČNI PRIHODKI                        965,652.000
700  Davki na dohodek in dobiček                  713,929.000
703  Davki na premoženje                      156,209.000
704  Domači davki na blago in storitve                95,514.000
71   NEDAVČNI PRIHODKI                       285,963.000
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja          28,268.000
711  Takse in pristojbine                      12,656.000
712  Denarne kazni                           294.000
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev              22,495.000
714  Drugi nedavčni prihodki                    222,250.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                       42,000.000
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              5,000.000
722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerial           37,000.000
74   TRANSFERNI PRIHODKI                     1.599,220.899
740  Transferni prihodki drugih javnofinanč. institucij     1.599,220.899
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              3.137,263.436
40   TEKOČI ODHODKI                         609,678.667
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim               127,943.805
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost           19,500.245
402  Izdatki za blago in storitve                  441,030.617
403  Plačila domačih obresti                     1,000.000
409  Sredstva, izločena v rezerve                  20,204.000
41   TEKOČI TRANSFERI                        953,235.000
410  Subvencije                           102,700.000
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom           488,330.000
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       123,815.000
413  Drugi tekoči domači transferi                 238,390.000
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                 1.051,517.769
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev              1.051,517.769
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                    522,832.000
430  Investicijski transferi                    522,832.000
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
    (I.–II.)                           - 244,427.537
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)                      –
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       –
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA S SALDOM DANIH MINUS 
    VRNJENIH POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)           – 244,427.537
C)   RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
    VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                  175,000.000
500  Domače zadolževanje                      175,000.000
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                  500.000
550  Odplačila domačega dolga                      500.000
    IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH               – 69,927.537
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             244,427.537
    XI. SREDSTVA NA RAČUNIH                     69,927.537
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) SREDSTEV NA RAČUNIH 
    (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI.+XII.)                    –
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji proračunske porabe in posebni del – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov je priloga tega odloka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, ne sme presegati 80% teh pravic porabe v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
4. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.
5. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O tem odloča občinski svet.
Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru dejavnosti in med nameni posameznega področja, določenim v bilanci odhodkov, odloča župan.
6. člen
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori v skladu z zakoni.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani odredbodajalca krajevne skupnosti.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 določi v višini 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 SIT župan in o tem obvesti občinski svet.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
11. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog referata za proračun, in o tem poroča občinskemu svetu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov se občina za proračun leta 2002 zadolži v višini 175,000.000 SIT.
13. člen
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov lahko občina daje poroštva.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
14. člen
Za realizacijo določenih investicij se Občina Trebnje v letu 2002 lahko zadolži z najetjem posojila do višine, določene s proračunom. Višina posojila ne presega 10% realiziranih prihodkov Občine Trebnje v letu 2001, zmanjšanih za neodplačana prejeta posojila, dana soglasja in poroštva.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.
5. PREHODNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002 dalje.
Št. 403-02-1/2000-206
Trebnje, dne 17. januarja 2002.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti